Det er oftest er stor og slaktemoden fisk som rammes av CMS. Foto: Trygve Poppe
Det er oftest er stor og slaktemoden fisk som rammes av CMS. Foto: Trygve Poppe

Ser stadig mer av den viktigste sykdommen hos laks

Veterinærinstituttet så i 2017 tendenser til øking i antall tilfeller av CMS (hjertesprekk) hos oppdrettslaks. Fiskehelseperonell har for 2017 kåret dette til den viktigste laksesykdommen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kardiomyopatisymptom (CMS) er en alvorlig hjertelidelse som rammer oppdrettslaks i sjø. Veterinærinstituttet skriver i Fiskehelserapporten som kom ut torsdag, at det er typisk fisk i sitt andre år i sjø som rammes, men rapporter om sykdom på yngre fisk øker ifølge Fiskehelserapporten.

Sykdommen forårsakes av det totivirus-lignende Piscint myokarditt-virus (PMCV).

Kliniske funn omfatter betennelsesendringer i den indre, spongiøse delen av for– og hjertekammer, mens den kompakte hjertekammerveggen som regel er normal. I uttalte tilfeller kan endringene bli så omfattende at hjerteveggen brister, noe som også har gitt sykdommen navnet hjertesprekk.

Les også: Bedret kontroll med lus- men avlusningsmetodene gir store fiskehelseutfordringer

Brit Hjeltnes, fagdirektør fiskehelse ved Veterinærinstituttet. Foto: Veterinærinstituttet.
Brit Hjeltnes, fagdirektør fiskehelse ved Veterinærinstituttet. Foto: Veterinærinstituttet.

Brit Hjeltnes som er fagdirektør ved Veterinærinstituttet fortalte under presentasjonen av Fiskehelserapporten at man ifølge deres tall ligger på det jevne i antall utbrudd. Men tar man med eksterne analyser ser hun en økning i antall tilfeller.

- Sykdommen finnes over hele landet og er gjennomgående oppadgående trend selv om tallmaterialet vårt ikke er fullstendig, sa Hjeltnes.

CMS er nemlig ikke en listeført sykdom, hverken i Norge eller av verdens dyrehelseorganisasjon(OIE), og det er ingen offentlig bekjempelsesplan for CMS i Norge. Dette gjør det vanskelig å ha full oversikt over sykdommen.

- Jeg tillater meg likevel å si at vi ser en økende trend. Situasjonen er i allefall ikke bedre enn året før, slo hun fast.

Stress kan gi økt dødelighet

Det er vist at viruset som forårsaker CMS smitter vannbårent mellom individ, og det mest viktige av kjente smittereservoarer er oppdrettslaksen selv.

- Resultater fra et pågående epidemiologisk studie indikerer at viruset der kan være mer utbredt enn tidligere antatt. I 2017 ble PMCV også påvist hos grønngylt og berggylt i lakseoppdrett i Irland, skriver instituttet i Fiskehelserapporten.

Videre påpekes det at stress i forbindelse med håndtering ved avlusing, transport el. lign. kan føre til økt dødelighet ved sykdomsutbrudd.

- Når et oppdrettsanlegg får påvist CMS, bør derfor alle typer håndtering som kan stresse fisken reduseres til et minimum. Lite er kjent om virusets biofysiske egenskaper, hvilket er en utfordring i valg av biosikkerhetsstrategi. Generelt er kontroll over inntak av fisk og vann, samt mulige vektorer, viktige element for å minimere risikoen for smitteintroduksjon.

Les også: – Høyt svinn er ikke forenelig med god fiskehelse

- Den viktigste sykdommen hos oppdrettslaks

Det finnes foreløpig ingen vaksine mot CMS, men det er CMS-QTL-smolt tilgjengelig på markedet.

Veterinærinstituttet påviste CMS ved 96 lokaliteter i 2017, samtlige av disse var matfisk– eller stamfiskanlegg. Dette representerer en liten økning sammenlignet med det foregående året da sykdommen ble påvist på 90 lokaliteter.

Det ble påvist CMS på 100 lokaliteter av andre laboratorier i løpet av 2017. Om dette kommer i tillegg til Veterinærinstituttets påvisninger eller er helt eller delvis overlappende med lokaliteter hvor Veterinærinstituttet har påvist CMS, er ikke mulig å identifisere.

Instituttet skriver også at CMS ble vurdert av personell i fiskehelsetjenesten og i Mattilsynet som den viktigste sykdommen hos oppdrettslaks i Norge i 2017.