Det kom frem at fisk med CMS blir enda mer svekket når hjertefasongen ikke er normal. Hjertehelsen ser også ut til å påvirkes av temperatur. Bildet viser hjertet til oppdrettslaks med en mer avrundet ventrikkel (høyre) og avviker fra hjertet til vill atlantisk laks som har en tydelig trekantet formet ventrikkel (venstre).
Det kom frem at fisk med CMS blir enda mer svekket når hjertefasongen ikke er normal. Hjertehelsen ser også ut til å påvirkes av temperatur. Bildet viser hjertet til oppdrettslaks med en mer avrundet ventrikkel (høyre) og avviker fra hjertet til vill atlantisk laks som har en tydelig trekantet formet ventrikkel (venstre).

TriNation:
Åpenhet og samarbeid gir resultater

Konferansen TriNation har siden oppstarten i 2005 hatt som mål å bidra til samarbeid og kunn­skaps­­deling mellom akademia og oppdrettsindustri i Skottland, Irland og Norge. I starten var pankreas­sykdom (PD) hovedtema, men i løpet av de snart 20 årene konferansen har vært arrangert har tematikken endret seg og i 2022 samlet 135 deltakere fra 11 land seg til informasjons­ut­veksling om laksens hjertehelse generelt, og virussykdommene PD, forårsaket av salmonid alfavirus (SAV), kardiomyopatisyndrom (CMS), forårsaket av piscint myokardittvirus (PMCV) og hjerte- og skjellett-muskelbetennelse (HSMB), forårsaket av piscint reovirus (PRV) spesielt.

I Norsk Fiskeoppdrett nummer 4 presenterer Tore Hovland, Aqua Kompetanse AS, Chris Mitchell, WellFish Diagnostics AS & Sonal Patel, Veterinærinstituttet – som er med i styringskomiteen og referansegruppen til konferansen – en oppsummering av den nye kunnskapen som kom frem under siste TriNation-konferanse.

De skriver bla at en gjennomgang av status for virussykdommer i Skottland, Irland og Norge viste at tematikken var svært aktuell og CMS fremheves som det klart største problemet i alle tre land, mens PD-situasjonen både i Norge og Skottland er forbedret.

Om TriNation

Trination-samarbeidet feiret 15-års-jubileum med nydesignet logo.
 • Etablert i 2005, etter initiativ fra oppdrettsnæringen i Norge, Irland og Skottland
 • Formål: Øke kunnskapsgrunnlaget ved felles formidling av nye resultater om PD
 • Agenda senere utvidet til også å omfatte CMS og HSMB
 • Samler oppdrettsindustri, akademia, myndigheter og leverandører av fiskehelserelaterte produkter og tjenester til konferanse ca hver 18. måned
 • Konferansen ledes av en styringsgruppe bestående av representanter fra hvert land, en lokal organisator og en sekretær
 • Neste møte planlegges i Norge våren 2024, nærmere bestemmelse av sted og dato blir snarlig offentliggjort
 • Presentasjoner fra TriNation-konferansen 2022 er tilgjengelig på: trination.org
 • Nåværende styringsgruppe består av:

Susie Mitchell, Pharmaq Analytics, Irland

 • Kim Thompson, Moredun Research Institute, Skottland
 • Camilla MacDonald, MSD Animal Health, Skottland
 • Marit Stormoen, NMBU, Norge
 • Sonal Patel, NVI, Norge, Sekretær for TriNation
 • Tore Hovland, Aqua Kompetanse, Norge; President for TriNation
Noen av medlemmene av styringskomiteen og referansegruppe som var til stede ved TriNation 2022. Fra venstre: Susie Mitchell (Irland), Chris Mitchell og Kim Thompson (Skottland), og Sonal Patel, Tore Hovland og Anne Berit Olsen (Norge).
Noen av medlemmene av styringskomiteen og referansegruppe som var til stede ved TriNation 2022. Fra venstre: Susie Mitchell (Irland), Chris Mitchell og Kim Thompson (Skottland), og Sonal Patel, Tore Hovland og Anne Berit Olsen (Norge).

Mindre PD i Norge og Skottland, økning i Irland

Mens det fra Irland ble meldt om økning i PD-påvisninger, er utviklingen i Norge og Skottland mer positiv.

- Fra 2021 til 2022 rapporteres om signifikant reduksjon av SAV2- og SAV3-påvisninger i Norge. Hva som er årsak til nedgangen er uklart, men mye tyder på at vaksinering har hatt effekt, skriver de.

I produksjonsområde 7, buffersonen mot PD-fritt område, har det ikke vært på­visninger siden 2020. En kombinasjon av sonevis brakklegging, økt fokus på biosikkerhet etterfulgt av et lokalt initiativ til vaksinering antas å være nøkkel til suksessen.

- Den skotske oppdrettsnæringen er mindre bekymret for PD enn det vi er i Norge. All fisk blir vaksinert, og PCR benyttes til systematisk overvåkning av infeksjonsstatus. Kliniske utbrudd ses sjeldent, og når de oppstår er dødelighet lav mens noe nedsatt appetitt og tilveksttap er mer vanlig, skriver de.

Liten bekymring for HSMB tross økning i påvisninger

Hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB) er ikke en stor bekymring i noen av de tre landene. Det gjøres påvisninger langs hele norskekysten, totalt 188 i 2021 mot 161 året før. I Irland har det ikke vært påvist HSMB på oppdrettslaks siden 2015, til tross for at viruset som er assosiert med HSMB, er til stede i sjøen. I Skottland ble det i 2020 gjort 2 påvisninger, uten at fisken så ut til å bli syk.

- Laks som er smittet med PMCV og som utsettes for stress, utvikler lettere hjertesykdom (CMS) enn det vi ser hos laks som er smittet med PRV, som ikke utvikler HSMB i samme grad. Det ser altså ikke ut til at stress påvirker fiskens motstand mot HSMB i samme grad som for CMS.

Forsøk viser at stress ikke gir økning i mengde PRV-virus i fisk.

- Samme forsøk undersøkte om en pågående infeksjon med PRV-virus gjør fisken mindre utsatt for infeksjon med SAV-virus. Det ser dessverre ikke ut til å være tilfelle, skriver de tre artikkelforfatterne.

CMS etter stresspåvirkning

Fra norsk oppdrett ble det nok en gang rapportert om generelt høy dødelighet, med CMS som den enkeltårsak som bidrar mest.

- Virussykdommen er et problem langs hele kysten, med påvisninger i alle produksjonsområder. Også fra Irland og Skottland trekkes CMS fram som det mest alvorlige problemet, med kliniske utbrudd på 6 av de 13 lokalitetene som var i drift i Irland i 2021. Dødelighet opptrer spesielt etter at fisken har blitt håndtert i forbindelse med avlusning som kan påføre stress.

Gjennom konferansens to dager ble det avholdt en rekke presentasjoner om CMS.

- Diagnostiske metoder videreutvikles, det forskes på smitteoverføring, og nye vaksiner er under utvikling, var noe av det som kom frem.

Neste TriNation konferanse planlegges holdt i Norge våren 2024

Kommende konferanse er under planlegging og nærmere bestemmelse av sted og dato blir snarlig offentliggjort.

- For neste konferanse ser vi frem til en sterkere deltagelse fra næringsaktører med faglige innlegg og til gode diskusjoner om temaene som berører disse viktige virusene som påvirker fiskehelsen, konkluderer Hovland, Mitchell og Patel.

Les hele oppsummeringsartikkelen fra TriNation-konferansen i Norsk Fiskeoppdrett nr 4 som er ute nå: