Lakselus på gjellelokk. Foto: Lars Hamre, Sea Lice Research Centre
Lakselus på gjellelokk. Foto: Lars Hamre, Sea Lice Research Centre

Finner ikke entydige årsaker til dødelighet

I et prosjekt ser Johanne Arff fra Sintef nærmere på laksedød i sammenheng med lusebehandling. - Det kan være lurt å også sjekke gjellescore før lusebehandling for å muligens unngå dødelighet, mener hun. 

Publisert

Ettersom det ved flere anledninger har oppstått akutt dødelighet hos ulike oppdrettere etter eller under lusebehandling, har FHF startet prosjektet "Avlusing med hydrogenperoksid og miljøfaktorer".

Les også: Tror trenging kan være årsak til laksedød

FHF beskriver at det har vært mistanke om at alge- og/eller manetforekomster kan ha vært en medvirkende årsak til dødeligheten da SINTEF Fiskeri og havbruk, har mottatt sjøvannsprøver i etterkant av hendelsene og påvist forekomster av disse.

Johanne Arff. Foto: Sintef.
Johanne Arff. Foto: Sintef.

- Ingenting entydig

Arff er prosjektleder og forteller at de nå er godt inne i arbeidet.

- Til nå har vi sett på data som allerede finnes for å se om det er noen sammenheng mellom oppblomstring av dødelige alger og maneter, når fisken dør, forklarer hun.

Rådgiveren spesifiserer videre at de har tatt utgangspunkt i Midt-Norge og sett på algenes vekstsesong i sammenheng med dødelighet knyttet til lusebehandlingen.

- Vi har ikke funnet noe entydig enda, da vi også ser at det forekommer dødelighet i vintermånedene hvor det ikke er vekstsesong for maneter og alger. Det betyr likevel ikke at de ikke kan være er en medvirkende årsak til noen av hendelsene, forteller hun.

- Lurt å sjekke gjeller

Da prosjektet er pågående påpeker forskeren at hun ikke har noen endelig konklusjon å videreformidle.

- Men deler av konklusjonen tror jeg likevel blir at det kan være lurt å også sjekke gjellescore, før lusebehandling for å muligens unngå dødelighet. I nord spesielt da man kanskje ikke har vært like flinke til å ta gjellescore der ettersom problemene med amøber har vært størst i sør, poengterer hun.

- Uansett er det også greit kunne dokumentere mest mulig av fiskehelsen overfor tilsynsmyndighetene, legger hun til.

Arff viser så til at man i dag har begrenset datamateriale tilgjengelig. I fremtiden mener hun det kanskje ville være lurt å følge utviklingen på enkelte lokaliteter for å få et bedre overblikk og knytte sammen hendelser.

- Eksempelvis kunne man da tatt gjellescore samtidig som lusetellingen og fått dette inn som en del av rutinen. Da hadde man fått et bedre grunnlag for konklusjon, sier hun.

Målsettingen med det pågående prosjektet er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for miljøfaktorer, med fokus på alger og maneter, som kan påvirke velferdsmessige aspekt hos oppdrettsfisk før, under og etter avlusing med hydrogenperoksid.

Dette vil være relevant i forbindelse med planlegging og gjennomføring av avlusingsoperasjoner på de enkelte lokaliteter med sikte på risikoreduksjon.