Mowi-sjef Ivan Vindheim på NASF-konferansen.

Mattilsynet om Mowi-lokalitet: - Tyder på et velferdsproblem

Mattilsynet mener Mowi, med manglende tiltak på lokalitet «Oksen», legger til rette for at fisken «skal dø langsomt». 

Publisert Sist oppdatert

Under et tilsyn gjort av Mattilsynet på Mowi sin lokalitet «Oksen», skriver myndighetsorganet at det ble observert opp til 100 svimere med sår i overflaten av alle merder. De legger til at ved dødfiskopptak hadde omtrent alle fiskene som ble pumpet opp sår.

Total akkumulert dødelighet på lokaliteten var den 29. februar 2024 på 28,6 %. 

- Det har vært høy dødelighet i flere merder på Oksen siden november 2023, skriver Mattilsynet.

Et velferdsproblem

Mowi har opplyst til Mattilsynet at fra og med uke 44 til og med uke 50 var det store forekomster av perlesnormanet som forårsaket brannskader på fisk og svingninger i oksygenet på lokaliteten. Fra og med uke 51 var det en reduksjon i forekomst av perlesnormanetene.

Fra og med uke 48 opplevde selskapet en utvikling av sår med infeksjon av blant annet Moritella Viscosa, og fra og med uke tre relaterer selskapet all dødeligheten til vintersår. 

Håvard Hustoft avdelingssjef Mattilsynet region sør og vest, avdeling akvakultur, har signert dokumentet som er sendt til Mowi.

- Vi mener det er alvorlig at det har vært en svært høy dødelighet som har vart fra mellom åtte til femten uker i merdene på lokaliteten. Det har gått for lang tid før dere har satt i gang større tiltak for å avlive fisk med nedsatt velferd, skriver Mattilsynet.

De mener Mowi skulle ha satt i gang mer effektive tiltak i alle merder på et tidligere stadium for å sikre at fisk med nedsatt velferd blir tatt ut av merdene snarest mulig. 

- Den høye dødeligheten og innslaget av sårfisk i merdene på «Oksen» tyder på at det er et velferdsproblem på lokaliteten, skriver de videre.

Langsom død

Mattilsynet skriver i sin tilsynsrapport at ved unormal atferd eller fare for vesentlige påkjenninger, skal den som har ansvar for eller røkter fisken, sørge for at alle relevante tiltak for å sikre fiskens velferd iverksettes.

- Dette betyr at dersom fiskevelferden ikke kan ivaretas gjennom andre tiltak må fisken i hele anlegget eller deler av anlegget slaktes eller avlives. I dette tilfellet har det vært svært høy dødelighet i flere uker før dere har satt i gang større tiltak for å fjerne fisk med nedsatt velferd fra merdene.

- Når dere ikke gjennomfører tilstrekkelige tiltak for å avlive fisk med nedsatt velferd, legger dere til rette for at fisken skal dø langsomt. Dette mener vi utgjør et alvorlig brudd på regelverket, skriver Mattilsynet.

Varsler vedtak

For å kunne iverksette relevante tiltak for å unngå hendelser som fører til vedvarende høy dødelighet og nedsatt velferd på «Oksen», og for å håndtere slike hendelser dersom de oppstår, skriver Mattilsynet at Mowi må utarbeide mål for hva som er forsvarlig fiskevelferd. 

- For å sikre at dere retter opp regelbruddet, mener vi det er forholdsmessig å varsle vedtak om at dere må gjennomføre nødvendige tiltak innen den varslede fristen, som Mattilsynet har satt til 5. mai.