Illustrasjon som viser fett i lakselus. Hentet fra Muhammad Tanveer Khan et al. 2018: «Molecular characterization of the lipophorin receptor in the crustacean ectoparasite Lepeophtheirus salmonis». Figurtekst: Farging av fett i lakselus med fargestoffet «Oil Red O». Kjønnsmoden hann (A) og kjønnsmoden hunn (B). Lagring av fett ble sett hovedsakelig i modne egg (II) men også i ovariene(I) til kjønnsmodne hunnlus. Fett deponert fra hunnlus ble funnet som dråper i plommesekken til nyklekkete nauplii (C). En reduksjon i fettreserver ble ikke sett i kopepoditter 7 dager etter klekking (D) sammenlignet med nyklekkete nauplii, og ingen fettdråper ble funnet i kopepodids 10 dager etter klekking (E). Skala-linjer: A, B, BII, C-E = 1 mm, BI = 200 μm. Forkortelser: CM, cement gland (festesekret-kjertel); ME, mature eggs (modne egg); IME, immature eggs (umodne egg).
Illustrasjon som viser fett i lakselus. Hentet fra Muhammad Tanveer Khan et al. 2018: «Molecular characterization of the lipophorin receptor in the crustacean ectoparasite Lepeophtheirus salmonis». Figurtekst: Farging av fett i lakselus med fargestoffet «Oil Red O». Kjønnsmoden hann (A) og kjønnsmoden hunn (B). Lagring av fett ble sett hovedsakelig i modne egg (II) men også i ovariene(I) til kjønnsmodne hunnlus. Fett deponert fra hunnlus ble funnet som dråper i plommesekken til nyklekkete nauplii (C). En reduksjon i fettreserver ble ikke sett i kopepoditter 7 dager etter klekking (D) sammenlignet med nyklekkete nauplii, og ingen fettdråper ble funnet i kopepodids 10 dager etter klekking (E). Skala-linjer: A, B, BII, C-E = 1 mm, BI = 200 μm. Forkortelser: CM, cement gland (festesekret-kjertel); ME, mature eggs (modne egg); IME, immature eggs (umodne egg).

Angrep på fett-transporten kan kontrollere lusens reproduksjon

Muhammad Tanveer Khan disputerer 23.4.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Lipid transporters and receptor in salmon louse (Lepeophtheirus salmonis)».

Publisert

Da lakselusen har utviklet resistens mot de fleste tilgjengelige medisinske midler, er det et sterkt behov for mer kunnskap om lakselusens biologi for å utvikle alternative bærekraftige behandlingsmetoder.

Lakselus-hunner produserer hundrevis av egg om gangen i eggstrenger. Denne produksjonen av egg krever mye energi, der mesteparten kommer gjennom fett (lipider). Hunnen bruker fett ikke bare til egen vekst og utvikling, men lagrer også fett i eggene som er under utvikling for å sikre vellykket embryogenese og tidlig larveutvikling.

Fett er ikke løselig i vann og særskilte prosesser er nødvendig for distribusjon i dyret og transport inne i cellene. For å forstå disse prosessene i lakselus er forskjellige proteiner studert; proteiner som transporterer lipider ut til celler og organer, reseptorer som tar opp lipider til cellene og en viktig lipid-transportør inne i cellene.

Muhammad Tanveer Kahn. Foto: Privat
Muhammad Tanveer Kahn. Foto: Privat

Funksjoner til lipidtransportører og reseptorer er undersøkt med en metode som kalles RNA interferens (RNAi). RNAi er benyttet i eksperimenter til å slå ut spesifikt utvalgte mRNA slik at proteinet de skal kode for ikke blir produsert.

Disse studiene viste at transport og opptak av lipider er avgjørende for utvikling av egg i hunnlus og for utvikling og overlevelse i tidlige larvestadier.

Man konkluderer med at lipider spiller en viktig rolle i reproduksjon i hunnlus og utvikling i larver. Lipid-transportører og reseptorer kan dermed brukes som mål for å bekjempe denne parasitten ved å bryte livssyklusen.

Videre studier er nødvendig for å identifisere detaljerte mål og hvordan en intervensjon kan gjennomføres.

Personalia

Muhammad Tanveer Khan (f, 1982) har utdanning i veterinærmedisin og parasitologi fra hjemlandet Pakistan. I 2010 mottok Khan mastergrad i molekylærbiologi og var tilknyttet Statens Veterinærmedisinske anstalt, Uppsala, Sverige til 2012. Khan har vært PhD student ved Lakselussenteret ved Institutt for Biovitenskap, Universitetet I Bergen.