Opprinnelig tenkt bygget i fiberforsterket betong, men etterhvert ønsket man å bygge i stål. De får ikke Marine Harvest lov til.

Får ikke lov å bygge «Egget» i stål

Fiskeridirektoratet har avslått Marine Harvests ønske om å bygge egget i stål i stedet for såkalt sandwich FRC.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Marine Harvest har allerede fått tildelt seks utviklingstillatelser til utvikling av konseptet «Egget». Av søknaden framgår det at Eggene skal bygges i sandwich FRC. FCR står for «Fibre-reinforced cement»

Marine Harvest har imidlertid i ettertid sendt søknad om å få konvertere til stål med begrunnelse at stål gjør styrkeberegning og verifisering enklere og tryggere og at de blir mer skalérbart, noe som ifølge dem gjør teknologien mer konkurransedyktig og raskere tilgjengelig for havbruksnæringen i kommersiell fase.

De påpekte også i søknaden at bruk av stål vil gjøre at man kan nærme seg størrelsen på investering slik det opprinnelig var forutsatt i søknaden.

- Med sandwich FRC er ikke dette mulig. Detaljanalyser viser at opprinnelig materialvalg blir langt mer kostbart enn opprinnelig budsjett. Ved bruk av stål vil faktiske kostnader ikke overskride opprinnelig budsjett i samme grad, skrev Marine Harvest.

Fiskeridirektoratet skriver i sitt avslag at: «konstruksjonens form med tilhørende løsninger er unik sammenlignet med annen produksjonsteknologi på akvakulturområdet. Produksjonsenheten representerer videre en rekke forbedringer i forhold til kjent teknologi på området og søker har etter direktoratets vurdering sannsynliggjort gjennomførbarhet av prosjektet».

Direktoratet peker videre på at det først og fremst er søker selv som må bære risikoen for egne forutsetninger for søknaden.

- Dette gjelder også forutsetninger om leverandører, priser og prosjektets økonomiske handlerom for øvrig. Ettersom materialvalget vil ha så store konsekvenser for økonomien i prosjektet finner Fiskeridirektoratet at dersom direktoratet skulle akseptere en endring av hvilket materiale Egget skal bygges i, ville det være nødvendig med en ny vurdering av om vilkåret om betydelige investeringer i laksetildelingsforskriften er oppfylt.

Samtidig skriver direktoratet at en slik ny vurdering innebærer en ny søknad etter laksetildelingsforskriftens bestemmelser om utviklingstillatelser. Det er det imidlertid en hake ved:

- Den midlertidige ordningen med utviklingstillatelser opphørte 17. november 2017. Fristen for nye søknader er etter dette gått ut.

Fiskeridirektoratet understreker derfor at en utvikling av Egget i stål ikke vil være i samsvar med tilsagnet.

- Fiskeridirektoratet har etter vurderingene foretatt over ikke anledning til å endre tilsagnet av 1. mars 2017 når det gjelder materialvalg for utvikling av konseptet «Egget», konkluderer de.

Les også disse sakene Kyst.no har hatt om EGGET: