Skisse over konseptet som beskrives som

Første søknad om lokalitet i Norskehavet er sendt

Fiskeridirektoratet har mottatt søknad fra SalMar Ocean AS om klarering av lokalitet for produksjon av laks på en lokalitet i Norskehavet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

SalMar-selskapet Mariculture fikk i 2019 tilsagn om åtte utviklingstillatelser for uttesting av teknologien i konseptet Smart FishFarm (SFF), og det er dette anlegget som er planlagt etablert på lokaliteten, melder Fiskeridirektoratet i en melding fredag.

SalMar søker ifølge meldingen om at lokaliteten klareres for en biomasse på 19 000 tonn maksimalt tillatt biomasse, som er den biomassen anlegget er dimensjonert for å produsere.

Les også: Salmar vil utvikle enda større havmerd - har kjøpt seg inn i MariCulture AS

Første gang i åpent hav

I 2019 kartla og identifiserte Fiskeridirektoratet i samarbeid med Havforskningsinstituttet områder som kan være egnet for havbruk til havs. 

Den omsøkte lokaliteten i Fiskeridirektoratets kartløsning Yggdrasil.

Den omsøkte lokaliteten er plassert i ytterkant av det som Fiskeridirektoratet i rapporten kaller område 11 Frøyabanken nord. Området ligger utenfor Trøndelagskysten, 30 til 70 nautiske mil fra grunnlinjen og er anbefalt for konsekvensutredning for akvakultur. Det er første gang noen søker om klarering av en lokalitet for akvakultur i åpent hav.

Fiskeridirektoratet skal behandle søknaden ettersom lokaliteten er utenfor plan- og bygningslovens virkeområde. Fiskeridirektoratet kunngjør derfor klareringssøknaden. Her finner du hele søknaden samt kontaktinformasjon for å avgi høringsuttalelse.

Fristen for uttale til søknaden er ifølge Fiskeridirektoratet fire uker fra kunngjøringsdatoen.