Foto: Sterner

Slambehandlings-seminar i Flatanger

Rundt  30 personer hadde funnet veien til slambehandlings-seminaret Sterner avholdt på Zanzibar Inn på Flatanger i starten av desember . Ordfører i Flatanger, Olav Jørgen Bjørkås, hadde også tatt den korte turen fra kommunehuset til seminaret. Det var med stor interesse han fulgte med på det som kan bli et prosjekt som kan få store ringvirkninger i bransjen, skriver Sterner.  

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Seminaret ble arrangert med utgangspunkt i den første installasjonen av Sterners MAT-prosess for avvanning av slam i akvakultur på Flatanger Settefisk.

Dagen startet med en introduksjon av Sterner og litt bakgrunn omkring de nye utslippskravene som settefiskanlegg i hele Norge nå møtes med. Dette ble befordret av Sterner sin daglige leder Bjarne Pettersen og salgsingeniør Øyvind Thorsen. Pettersen fortalte litt om Sterners utvikling og ikke minst det viktige oppkjøpet av Biotek som innebar å få inn personell med kompetanse til å kunne utvikle denne prosessen. Thorsen gikk litt inn på utfordringene med å implementere eksisterende teknologi for primærrensing av kommunalt avløp til settefiskavløp. Videre påpekte han den utfordring som også ligger i avhending av slam noe som vil kreve at myndighetene kommer på banen. Men seminaret skulle senere også vise at Sterner jobber svært aktivt med denne problematikken for å hjelpe sine kunder med å bli kvitt det ferdige produktet.

Deretter ble MAT-prosessen grundig gjennomgått av Sterner Biotek sin daglige leder Kim David Lid. Her ble det blant annet pekt på hvilke forutsetninger man møtes med i forbindelse med avvanning av denne type slam. Med det som utgangspunkt trakk man linjene for Sterners valg av komponenter og hvordan man hadde utviklet prosessen rundt disse.

Etter lunsj gikk prosjektleder hos Sterner Biotek, Robert Eliassen, gjennom de utfordringer og erfaringer man hadde i byggeperioden. Videre gikk Eliassen gjennom de driftserfaringene man hadde hatt så langt og hvilke endringer og forbedringer man tenkte seg videre for fremtidige prosjekter. Dette ble illustrert gjennom en tegning av det anlegget som skal bygges på Sisomar i Fauske som er den andre kontrakten Sterner AS nå har på MAT-prosessen. Det ble poengtert hvor viktig Flatanger Settefisk og personell herfra har vært i prosjektet. Disse prosessene krever engasjerte driftsoperatører og her har personell hos Flatanger Settefisk vist seg svært positive og samarbeidsvillige sa Eliassen. Spesielt Sindre Strøm har gjort en svært god og viktig jobb i forhold til å sette seg inn i prosessen og dens ulike parametere for optimalisering.

Arne Skorstad fra Flatanger Settefisk var neste ut. Sterner ønsket også at kunden skulle få lov til å dele sine gode og dårlige erfaringer i dette prosjektet. 

Skorstad presenterte den reisen de har vært igjennom fra de fikk en konsensjon på utvidelse i 2010 med medfølgende rensekrav. Først fikk vi noen fakta om selve anlegget og eiergruppen som også inkluderer Åsen Settefisk. Flatanger Settefisk produserer i dag 7,5 millioner smolt med en samlet tonnasje på 830 tonn. Etter at utvidelsen i henhold til konsensjonen var gjennomført startet arbeidet med å finne en egnet slambehandlingsprosess. Man kjørte en test med tørken fra Global Enviro på anlegget i Åsen med blandet resultat. Videre brukte man mye tid på å sondere markedet for øvrige leverandører og løsninger, men sommeren 2014 hadde man mer eller mindre landet på en løsning fra Salsnes Filter og Global Enviro. Et møte med Sterner medførte at man satte dette litt på hold og i desember samme år ble det gjennomført en pilottest med konseptet fra Sterner og det med godt resultat. Et besøk hos produsent av skrue og tørke bekreftet det positive inntrykket og i mars 2015 ble det signert en kontrakt om levering av en Sterner MAT-prosess på Flatanger Settefisk.

Skorstad gikk også igjennom Flatanger Settefisk sine erfaringer med prosjektet og disse sammenfalt godt med de erfaringene Eliassen fra Sterner presenterte i innlegget før. Skorstad pekte også på den tillit som han raskt fikk for fagpersonene i Sterner når det gjaldt kunnskap om slam. Dette er også godt bekreftet gjennom prosjektet som med godt samarbeid har resultert i en god og stabil prosess for avvanning av slam. Avslutningsvis ble det sagt fra Flatanger Settefisk at «prosjektet har vært en suksessistorie». Det har vært et fantastisk prosjekt og samarbeid påpekte Skorstad til slutt.

Seminardeltagerne foran lager med tørket slam. Foto: Sterner.

Arne Hjalmar Knap fra Sterner Biotek avsluttet den første delen av seminaret med en presentasjon av det FoU-arbeid Sterner nå arbeider med på slamområdet. Spesielt spennende er i den sammenheng ABR-teknologien som utvikles på Smøla Klekkeri og Settefisk. Dette er et utviklingsprosjekt støttet av Innovasjon Norge og som vil løpe over et års tid.

Knap pekte på hvordan Sterner tenker innovasjon og hvordan dette ofte kan dreie seg om tilpasning av eksisterende komponenter og prosesser i nye markeder.

Knap presenterte kildene til slamproduksjonen i et settefiskanlegg inkludert produksjonen av fosfor og nitrogen, Videre litt om hva slammet fra settefiskanlegg inneholder og hvordan det kan endre karakter ved for lang oppholdstid i slamavvanningssystemet. Analyser viser at slammet har et høyt nitrogeninnhold og dermed gjødselverdi. Knap presenterte også spennende muligheter for avhending av slam som Sterner arbeider med.

Den avsluttende delen som nok de fleste så mest frem til fulgte deretter. Turen gikk til Flatanger Settefisk for en omvisning på det fullskalaanlegget som er bygget opp der. En meget imponert delegasjon kunne forlate anlegget et par timer senere. Der var man blitt presentert en prosess som resulterte i et tørt pulver som automatisk ble fylt i storsekker. For å poengtere stabiliteten startet man omvisningen i lageret for fylte storsekker der man hadde hatt sekker stående i to måneder. Verken lukt eller noen form for forråtning i sekkene kunne registreres. Dette viser hvor viktig kriteriet med tørrstoffinnhold på minimum 90% er. Alle erfaringer viser at selv ved tørrstoffinnhold på mellom 80 og 90% går det svært kort tid før man får forråtnelsesprosesser i slammet og derigjennom luktproblemer.

Robert Eliassen og Georg Reinås undersøker ferdig produkt. Foto: Sterner.

Med bakgrunn i at mange settefiskanlegg nå har fått og får pålegg om rensing av avløpsvann melder også behovet for slambehandling seg.  Sterner er svært fornøyd med seminaret og ønsker å takke Flatanger Settefisk for all hjelp i denne forbindelse. Øyvind Thorsen kan til slutt nevne at et nytt slamseminar sannsynligvis vil bli arrangert i Fauske i februar/mars 2016, men at interesserte kan henvende seg til Sterner om de ønsker et besøk på anlegget i Flatanger før dette.