Settefisk. Foto: NVE

NVE vurderer å styrke innsatsen for å ta unna settefisksøknader

Fra næringen klages det over lang saksbehandlingstid hos NVE for nye settefisksøknader.  - NVE er forberedt på å måtte bruke mer ressurser på dette fagområdet, sier Frank Jørgensen, seniorrådgiver i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Flere oppdrettere har fortalt kyst.no om en omfattende og lang søknadsprosess når settefiskanlegg skal utvides eller bygges nye, som kan gå over flere år.

- Ferskvann er en begrenset ressurs som mange ulike aktører ønsker å benytte til forskjellige formål. Det er ingen som eier selve vannet, men grunneiere har rettighetene til å benytte vannet til ulike formål dersom allmenheten tillater det, sier Frank Jørgensen, som er seniorrådgiver i NVE. 

Han sier de ikke er fremmed for å måtte oppskalere aktiviteten på dette området.

- Vi har registrert en økt interesse for å produsere mer settefisk og vi er forberedt på å kunne bruke mer ressurser på dette fagområdet dersom det viser seg å bli nødvendig, sier Frank Jørgensen, seniorrådgiver i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Han sier videre at NVE ser det som viktig å sikre gode søknader og gjennomføre en bred høringsprosess med sluttbefaring før vi fatter vedtak. NVE har erfart at stadige utvidelser i eksisterende anlegg har ført til at vannuttaket er større enn det vannressursen kan gi i tørrår.

- Konsekvensene for allmenne interesser har derfor økt. Hos noen anlegg ble vannbehovet såpass prekært i tørre perioder pga. stor biomasse av fisk, at det ble etablert ulovlige overføringer, tappinger under laveste tillatte regulerte vannstand (LRV), tørrlagte elver og nye vanninntak som ikke var vurdert etter vannressursloven.

- Skjerpet forvaltning

NVE så at dette både var uheldig for bransjen og for de allmenne interessene knyttet til vassdragene. Særlig vassdrag med anadrom fisk, fiskeinteresser, hytter og friluftsliv ble berørt.

- I 2008 sendte vi derfor ut et brev om en skjerpet forvaltning til hele settefiskbransjen. De fleste settefiskanleggene har i dag sikret seg en offentlig konsesjon og vi ser at det er en positiv tendens i bransjen med tanke på å forvalte sin vannressurs.

- Vi opplever og en økt forståelse for at det må settes rammer for driften slik at andre viktige interesser blir ivaretatt. Dette er av stor betydning for villfisk og annen vanntilknyttede organismer som har sitt leveområde i vassdraget, forklarer Jørgensen.

Han sier at på dette punktet er det derfor viktig å skille mellom de som har en offentlig tillatelse (konsesjon) og de som driver uten en offentlig tillatelse.

- I følge våre databaser har 91 settefiskanlegg en offentlig tillatelse. Dersom et anlegg skal bygge nytt eller utvide innenfor rammene på eksisterende konsesjon vil vi normalt kunne behandle saken i løpet av 1-3 måneder.

NVE anbefaler at de som driver med gamle privatrettslige avtaler eller konsesjonsfritak sikrer seg en offentlig tillatelse. Det vil da bli satt rammer for vannuttaket ut fra hvilke interesser det er knyttet til vassdraget.

- Dette vil da bli mer forutsigbart både for almenheten og den enkelte aktør. Dersom et anlegg velger å sikre seg en offentlig tillatelse må de søke om konsesjon. Full konsesjonsbehandling kan ta ca. 1,5 år. Gjennomsnittlig behandlingstid i NVE har gått fra ca. 22 måneder før 2010 til gjennomsnittlig behandlingstid til 14,5 måneder etter 2010, påpeker han.

Ifølge Jørgensen vil en konsesjonsbehandling etter vannressursloven normalt ligge mellom 1-2 år dersom de har en konsesjonssøknad med tilstrekkelig informasjon. Dette er også saksbehandlingstiden for lignende vassdragsinngrep som vannuttak til småkraftverk og drikkevann.

- Hvilke forutsetninger må oppdretterne ha for å få godkjenning? Hvilke ulike krav stiller dere til de? 

- En konsesjon kan bare gis dersom fordelene ved tiltaket overstiger skader og ulemper for allmenne interesser som blir berørt i vassdraget eller nedbørfeltet. Dette må også være oppfylt på lengre sikt. Settefiskanlegg har er et kontinuerlig behov for vann og har ingen mulighet til å skru av vannet når det er lite vann i vassdraget slik det gjøres i kraftverk. Ofte inntreffer det største vannbehovet i varme perioder med lite tilsig til vassdraget, sier han.

- I mange vassdrag er det også i denne perioden stor interesse rundt friluftsaktiviteter og en flaskehals for villfisk og andre vannlevende organismer. En tørrlegging for disse artene vil være alvorlig. Vi legger derfor betydelig vekt på at settefiskanlegg har kontroll på hydrologi og tilpasser vannbesparende tiltak og fiskemengde etter kapasiteten i vassdraget og de allmenne interessene knyttet til vassdraget, legger han til.

Han peker på eksempler på allmenne interesser er alt innen friluftsliv knyttet til vassdrag, som padling, fisking, bading osv, opplevelsen av landskapsbilde, biologisk mangfold som vill laks og sjøørret, elvemusling og en rekke andre vanntilknyttede arter.

Saksgang NVE - mangler ofte info

I en konsesjonsbehandling krever de en søknad etter NVE mal, se nettsider

Jørgensen sier søknaden blir kvalitetssikret av NVE. I mange tilfeller mangler viktig informasjon, særlig om hydrologi og planlagt vannuttak.

- Det er ikke uvanlig at søker bruker opp mot et halvt år før søknaden er komplett. Når søknaden er komplett sendes den til offentlig høring. Søknaden må være minimum 6 uker på høring. I mange settefisksaker blir det oppdaget at det er forhold som ikke er opplyst, og det privatrettslige ikke er på plass, utdyper Jørgensen.

NVE sender alle høringsuttalelsene til søker for kommentar samt pålegger tilleggsutredninger dersom det er behov for det. I denne prosessen varierer tidsbruken fra 1 måned opp til 1-2 år dersom det er store mangler i søknaden. Etter at søker har kommentert uttalelsene planlegges sluttbefaring i barmarksesongen. Etter befaring får høringsinstansene som er med på befaringen, mulighet til å komme med en ny uttalelse dersom det er nye momenter som har dukket opp på befaringen. Det kan enkelte ganger bli oppdaget tilfeller der en trenger ytterligere informasjon, NVE ber da om denne informasjonen. I og med at NVE forbereder befaringer og befarer i barmarksesongen blir de fleste vedtakene skrevet om vinteren, opplyser de til kyst.no.