FrP: Liberaliser konsesjonsvilkårene

- Norge har en kystlinje som sammen med landets nærhet til markedene i Europa må utnyttes til vekst i produksjon av mat fra havet. Konsesjonsvilkårene må derfor liberaliseres nå. Det er FrPs klare budskap.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fremskrittspartiet vil:• Bedre vilkårene for havbruk.• Liberalisere konsesjonsvilkårene for å skape vekst i oppdrettsnæringen.• Avvikle det offentlige eierskapet i oppdrettsnæringen.• Ha en gjennomgang av særavgiftene som næringen betaler.• At eksportavgiften og FoU-avgiften må styres av næringen.• Stille strenge, men objektive veterinærfaglige og miljømessige krav til næringen.• Legge til rette for produksjonsøkning.• Stimulere kommuner til å stille egnede arealer til rådighet for akvakulturnæringen.• Styrke forskningen på hvordan villaks, produksjon av kraft og oppdrettslaks kan sameksistere.• Styrke uavhengig forskning på smittepresset fra havbruket til villfisk.

Det lakker mot valg og Kyst.no/Norsk Fiskeoppdrett har gått igjennom alle de vedtatte partiprogrammene til alle de partiene som har en realistisk mulighet til å komme inn på Stortinget. Frem mot valget 11. september vil vi publisere hva vi har funnet i programmene. Vi kårer også det mest svevende og det mest konkrete forslaget vi finner i programmet.

I dag: FrP

Fremskrittspartiet slår i sitt partiprogram fast at Norges lange og til dels beskyttede kystlinje med ren sjø og et desentralisert bosetningsmønster, samt arbeidskraft med høy kompetanse innen akvakultur, ligger til rette for å styrke nasjonens posisjon som ledende innen oppdrett av sjømat.

- Nærheten til markedet for fersk sjømat, samt kunnskap fra landbasert foredling av fisk, gjør at det ligger til rette for en større grad av videreforedling innen landets grenser.

* Mest sveven

   * Mest konkrete: Eksportavgiften og FoU-avgiften må styres av næringen

Økt ekspansjon

Fremskrittspartiet mener at oppdrettsnæringen har store muligheter for økt ekspansjon og verdiskaping gjennom oppdrett av nye arter og større grad av videreforedling.

- Det er i dag for strenge vilkår for tildeling av konsesjon for oppdrett, noe som virker negativt for næringen. Konsesjonsvilkårene må liberaliseres og forvaltes etter bærekraftprinsippet.

Les også hva: