Lokalitet Alida, der Gadus Group har hatt en stor rømmingshendelse.

Bekrefter stor rømming: - Vi er utrolig lei oss for det som har skjedd

Gadus Group gjennomførte nylig telling etter rømmingen selskapet hadde i september. Avviket ligger mellom 57 000 - 87 000 fisk.

Publisert Sist oppdatert

I september ble det etter tips om rømt fisk avdekket hull i tre helt nye nøter ved lokalitet Alida i Volda kommune.

Gadus Group skriver at i tråd med selskapets beredskapsplan ble hullene umiddelbart tettet av dykkere på stedet og det ble i etterkant gjennomført daglige dykkerinspeksjoner på hele anlegget inntil nøtene ble byttet ut. Det ble også satt gjenfangstgarn ved anlegget. De tre nøtene som det har blitt hull i, stammer fra samme leveranse og batch fra en av Gadus sine notleverandører.

- Hullene i nøtene stammer fra samme type feil, og det er kun i nøter fra denne leveransen dette er funnet. Det var i forbindelse med avdekking av hullene ingen arbeidsoperasjoner i forkant av hendelsen som kan ha vært medvirkende. Nøtene ble i ettertid sendt til en servicestasjon for inspeksjon, hvor representanter fra Fiskeridirektoratet også deltok.

Unødvendig stress

I etterkant av hendelsen kom Fiskeridirektoratet med pålegg om å gjennomføre telling av fisk i anlegget innen 12. desember. Gadus og ekstern veterinærtjeneste har vært tydelig på at ytterligere håndtering av fisken bør unngås og at operasjonen heller burde gjennomføres samtidig med en planlagt arbeidsoperasjon, ut fra dyrevelferdsmessige årsaker. Vedtaket ble derfor påklaget. Klagen ble ikke tatt til følge av direktoratet.

- Begrunnelsen for pålegget om telling er at Fiskeridirektoratet ønsket å få oversikt over omfanget av hendelsen. Vårt syn var at tellingen påfører fisken unødvendig last og stress og at verdien av å få et usikkert estimat som statistikkgrunnlag ikke burde veie tyngre enn fiskevelferden i anlegget. Nå har vi som følge av direktoratets avslag på klagen gjennomført tellingen med representanter fra Fiskeridirektoratet til stede, sier samfunns- og myndighetskontakt Falk Øveraas i en melding.

Resultatene etter tellingen utført av en ekstern brønnbåtleverandør viser et estimert avvik på mellom 57.945 til 87.259 fisk totalt i de aktuelle merdene, som representerer 4.6 % til 7.0 % av det totale antall fisk satt ut i anlegget.

- Registrering av torsk ved opptak i brønnbåt medfører erfaringsmessig en underregistrering på opptil 9 %. Vi har innrapportert dette til Fiskeridirektoratet og forventer at de etter hvert vil publisere sitt anslag i rømningsstatistikken, skriver selskapet.

Fiskeridirektoratet opplyser at fisken som rømte har en snittvekt på om lag 600 gram. Selskapet har per 7. desember gjenfanget 408 torsk, og Fiskeridirektoratet har fått flere tips fra fritidsfiskere som også har fanget oppdrettstorsk i fjorden.

Nye krav

- Dette er en uønsket hendelse og vi har nå gjennomført en granskning av hendelsen sammen med eksterne aktører for å avdekke hva som har skjedd. Og har nå gjort nødvendige tiltak for å sikre at dette ikke skal skje igjen. Vi er alle selvsagt utrolig lei oss for det som har skjedd og tar det fulle ansvar for alt som skjer på våre anlegg. Vi har ingen interesse av å miste fisken vår og jobber hver dag for å holde fisken trygg og forebygge slike hendelser, sier Øveraas.

Basert på inspeksjonene av nøtene i sjø og på land fremgår det at dette ifølge selskapet er en isolert hendelse hvor lissingene mellom notstykkene i denne leveransen av nøter ikke har vært designet og konstruert korrekt. Dette gjelder den spesifikke leveransen av nøter som nå har blitt byttet ut. Som en direkte følge av dette har Gadus gjort endringer i innkjøpsrutinene, og prekvalifiseringen for leverandørene sine. Nøtene som har vært installert på lokaliteten har vært nye nøter av høyeste kvalitet fra en stor anerkjent leverandør.

Gjenfangst

Det har siden hendelsen vært gjort gjenfangst av torsk ved anlegget, denne fisken har blitt fryst ned og sendt til Havforskningsinstituttet på bestilling fra Fiskeridirektoratet.

- Fra gjenfangst av torsk ved anlegget observeres det at magene på fisken stort sett er tomme og der det observeres innhold består dette av grus, blad og skjell, sier driftsleder ved Alida. Dette er også dokumentert fra lokale fiskere som har fanget fisken i sitt bruk i nærområdet.