Vaksinering. (NB en DNA-vaksine skal injiseres intramuskulært og ikke intraperitonealt som bildet viser) Illustrasjonsfoto, Magnus Petersen.

EU kan avgjøre bioteknologi-regelverkets fremtid før sommeren

Den norske regjeringen venter på EUs vurderinger av GMO-lovverket før det norske regelverket kan oppdateres. Vurderingen kan snart foreligge.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Ny genteknologi kan ha stor innvirkning på fiskevelferds- og sykdomsproblemer i fiskeoppdrett. Produksjon av steril fisk ved hjelp av ny genteknologi har allerede vist seg å fungere, det kan blant annet føre til en vaskine for å sterilisere fisk.

Problemet er at en DNA- og RNA-vaksinert eller fisk der gener er «slått av», kommer i berøring med genteknologiloven, og denne fisken må etter dagens regelverk betraktes som en genmodifisert organisme (GMO). Det er de færreste oppdretter interessert i, i frykt for å miste salg og kunder. MSD ønsker er en revidering av genteknologiloven fra 1993, slik at fisken ikke betegnes om GMO.

Drøftes før sommerferien

- Dette er et område som faller inn under EØS-avtalen, forklarer Yngve Torgersen, avdelingsdirektør for fiskeri- og havbruksavdelingen i Nærings- og fiskeridepartmentet.

Han forteller at EU-kommisjonen skal drøfte problemstillingene med EUs medlemsland før sommerferien, og at norske myndigheter deltar , samt følger saken tett.

- Det utarbeides faglig betenkninger omkring denne problemstillingen fra både det europeiske legemiddelbyrået (EMA) og det europeiske mattrygghetsbyrået (EFSA), opplyser han.

Ingen konkrete forslag

Det foreligger ingen konkrete forslag til lovendring i denne sammenhengen, ifølge Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet.

StatssekretærLars Andreas Lunde (H). Foto: KMD.

- Men klima- og miljøverndepartementet er fullt klar over at denne nye teknologien byr på nye og interessante muligheter av potensielt stor betydning for blant annet norsk oppdrettsnæring.

Det er Klima- og miljøverndepartementet som har ansvaret for forvaltning av genteknologiloven, og Berg sier at saken for tiden blir diskutert med berørte departementer, og at de venter på EUs vurderinger i saken.

- EU har ennå ikke generalisert og besluttet at DNA-/RNA-vaksiner brukt på dyr ikke gjør at dyret er å betrakte som en GMO. EU har så langt vurdert og behandlet enkeltsøknader. Vi følger også utviklingen i EU nøye og Norge deltar også i arbeidsgrupper i EU som diskuterer spørsmålet.