Hans Bjelland, forskningssjef, SINTEF Ocean er hovedforfatter av kronikken. Her sammen med Salmars Smart fish farm.

Nye spilleregler for havbruk til havs?

I forbindelse med revidert statsbudsjett etterlyser regjeringa løsninger basert på godt kunnskapsgrunnlag om havbruk til havs. EXPOSED, senter for forskningsdrevet innovasjon, er på ballen.

Publisert Sist oppdatert

Kronikken under er skrevet av:

  • Hans Bjelland, forskningssjef, SINTEF Ocean
  • Guro Kulset Merakerås, frilans forskningsformidler 

Et forslag til spilleregler for havbruk til havs, med nye tillatelser og nye yttergrenser for produksjonsområder, har akkurat vært ute på høring. Nær 50 aktører sendte sine innspill til Nærings- og fiskeridepartementet. Én av dem var Sintef Ocean ved forskningssenteret SFI Exposed Aquaculture Operations. "Havnæringene skal videreutvikles for å sikre bærekraftig verdiskaping i framtida" skrev regjeringa i ei pressemelding i forbindelse med revidert statsbudsjett.  "Etter hvert er det flere som ser på mulighetene for å etablere oppdrettsanlegg ute i havet. I oppdrettsanlegg ute i havet lever fisken under mer krevende forhold enn inne ved kysten. Samtidig kan slike anlegg ha effekt på noen av miljøproblemene som næringa har, som spredning av lakselus. Det må derfor forskes mer på dyrevelferd for oppdrettslaks i eksponerte anlegg og på eventuelle miljøeffekter", heter det i pressemeldinga. 

Dele kunnskapen

Vi ønsker naturligvis mer forskning velkommen, men ser også at det er stort behov for å nå ut med den kunnskapen som SFI EXPOSED allerede har samlet. Derfor står forskningsformidling høyt på agendaen vår i 2022. Vi vil dele vår kunnskap og håper det kan bidra til utvikling i riktig retning, og at næringa og politikere vil ta kunnskapsbaserte beslutninger når de skal vurdere ulike løsninger for fremtidas havbruk.

Vi samarbeider med et titalls leverandør- og oppdrettsselskap for å finne løsninger for oppdrett på værutsatte lokaliteter. Gjennom flere år har vi studert utvikling av eksponert havbruk, inkludert konsekvensutredninger, vurderinger av miljøpåvirkning, design og verifikasjon av havbrukskonstruksjoner, utvikling av teknologi for fartøy, overvåkning og beslutningsstøtte, samt sikkerhet og risikostyring. Kunnskapsgrunnlaget på områdene vi har studert begynner å bli solid.

Tiltak som virker for fisk og folk

Vår forskning viser at tiltakene som har bedret forholdene for fisk, ofte sammenfaller med endringer som øker sikkerheten til de ansatte, fordi operasjoner som skader fisken, er de samme som gjør arbeidsdagen ekstra risikofylt for de ansatte. I 2021 var tilsammen 7100 mennesker ansatt i de 163 selskapene som drev oppdrett på 990 ulike anlegg langs norskekysten. I tillegg jobber et stort antall ansatte i bedrifter som utfører tjenester tilknyttet oppdrettsnæringa. Med 11 dødsulykker siden 2010 jobber de i landets nest mest ulykkesutsatte næring, bare fiskeri er farligere. På eksponerte lokaliteter vil risikoen kunne øke, med mindre vi tar grep for å forhindre dette.

Virkeligheten på utsatte steder

Eksponerte lokaliteter, eller på godt norsk, steder som er utsatt for sterke naturkrefter, vil oppleve sterk og ustabil vind, høye bølger eller uryddige og komplekse strøm- og bølgeforhold, og det er store avstander inn til land. Anlegg som skal drives her trenger robust beredskap som kan ivareta sikkerheten, for skulle problemer oppstå, vil det ta tid før ekstra personell kan å komme til stedet for å hjelpe. Erfaringene fra skjermede fjorder kan brukes til mye, men man må tenke grundig gjennom utstyr og metoder når man går eksponert. Det trengs nye løsninger. Derfor har vi samlet og utviklet kunnskap om

  • fisken selv. Når vi for eksempel vet hvor sterk strøm laksen kan tåle og trives i, kan vi ta hensyn til dette i utforming og plassering av anlegg.
  • hvordan strukturene, merdene og nøtene må konstrueres for å være trygge å bruke på eksponerte lokaliteter.
  • fartøy og utstyr som kan brukes trygt og effektivt under krevende forhold.
  • systemer og strategier for å ivareta sikkerheten til ansatte.
  • mer selvstyrt, autonom teknologi som gjør at daglig rutinearbeid og regelmessige operasjoner i mindre grad krever at folk er fysisk til stede ute på anlegget. 
  • løsninger for monitorering og overvåkning som gir folk grunnlag for å ta gode avgjørelser selv om de ikke er til stede på merdkanten. 

Et viktig helhetsbilde

Vi ser helhetlig på resultatene fra de ulike forskningsfeltene og vurderer hva samfunnet, beslutningstakere og næringa må ha for øyet hvis Norge skal satse på havbruk for produksjon av trygg, god og sunn mat til verden.  Arealmangel er noe av det som udiskutabelt vil begrense en utvikling.  Hvor finner vi "godt og egnet areal", som regjeringas havbruksstrategi "Et hav av muligheter" etterlyste i 2021? 

Andre forskningsprosjekter undersøker mulighetene for oppdrett på land. Landbasert oppdrett møter imidlertid sine egne utfordringer, slik som fiskevelferd, økt energiforbruk og behov for areal på land. Oppdrettsnæringa er i en brytningstid, med mange mulige utviklingsretninger – og det er avgjørende at retningene som velges er forsvarlige for miljøet, fisken og de ansatte. SFI EXPOSED sin jobb er å sørge for at eksponerte operasjoner har robuste, sikre løsninger. 

SFI EXPOSED er et senter for forskningsdrevet innovasjon, ledet av vertsinstituttet Sintef Ocean, og finansiert av partnere og Norges forskningsråd.