Høyre: -Viktig næring som trenger stabile rammebetingelser

Høyre vil skape vekst i næringen gjennom god markedsadgang, og sørge for en forutsigbar konsesjonspolitikk.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Høyre vil:• Innrette forskningsmidler og incentiver for å ta ut potensialet innen havnæringene.• Utvikle en sterk norsk havklynge gjennom å stimulere til økt samhandling og teknologioverføring mellom de havbaserte næringene.• Satse på infrastruktur og laboratorier for forskning og utvikling som er innrettet på å styrke havnæringens konkurransekraft og innovasjon, og for å gi Norge økt kunnskap om miljø- og ressurssituasjonen i havet• Sikre tilgangen på godt kvalifisert personell til norsk marin næring.• Forenkle, effektivisere og modernisere byråkrati og regelverk i havbrukssektoren.• Vurdere en samordning av de ulike sektormyndighetene innenfor skipsfart, fiskeri og havbruk for å sikre en helhetlig forvaltning av de marine ressursene.• Stimulere oppdrettsnæringen til å bli fossilfri.• Forenkle kravene til stedegen fisk i landbasert fiskeoppdrett• Forenkle, effektivisere og modernisere byråkrati og regelverk i havbrukssektoren• Sikre at havbruk drives miljøvennlig og bærekraftig.• Sikre en bærekraftig forvaltning og vekst i fiske- og oppdrettsnæringen

Det lakker mot valg og Kyst.no/Norsk Fiskeoppdrett har gått igjennom alle de vedtatte partiprogrammene til alle de partiene som har en realistisk mulighet til å komme inn på Stortinget. Frem mot valget 11. september vil vi publisere hva vi har funnet i programmene. Vi kårer også det mest svevende og det mest konkrete forslaget vi finner i programmet.

I dag: Høyre

Høyre slår raskt fast i partiprogrammet at fiskeri- og havbruksnæringene er blant de viktigste fremtidsnæringer for Norge.

- En bærekraftig vekst innen disse sektorene vil skape lønnsomme arbeidsplasser i alle deler av landet. Høyre vil videreføre arbeidet med stabile og gode rammevilkår som bidrar til bærekraftig vekst og verdiskaping innenfor forsvarlige rammer, rammer som også sikrer viktige miljø- og naturverdier.

Mest svevende: Utvikle en sterk norsk havklynge gjennom å stimulere til økt samhandling og teknologioverføring mellom de havbaserte næringene.

Mest konkrete: Stimulere oppdrettsnæringen til å bli fossilfri. (Under tvil. Målet er konkret, middelet vagt, red anm.)

Markedsadgang og konsesjoner for vekst

De skriver de vil arbeide for en best mulig markedsadgang for norsk sjømatnæring og i tillegg sikre en forutsigbar konsesjonspolitikk fordi dette etter deres mening er viktig for den videre vekst innenfor fiskeri- og oppdrettsnæringen.

- Høyre vil videreføre arbeidet med stabile og gode rammevilkår som bidrar til bærekraftig vekst og verdiskaping innenfor forsvarlige rammer, rammer som også sikrer viktige miljø- og naturverdier.

Les også hva: