Det er splittede meninger om hvorvidt hydrogenperoksid bør benyttes slik det gjør i dag. Illustrasjonsfoto: Ole Andreas Drønen.
Det er splittede meninger om hvorvidt hydrogenperoksid bør benyttes slik det gjør i dag. Illustrasjonsfoto: Ole Andreas Drønen.

Ikke aktuelt å totalforby behandling i merd

Basert på den kunnskapen som foreligger om behandling i merd, vil det ikke bli aktuelt med et totaltforbud mot hydrogenperoksid, i følge Nærings- og fiskeridepartementet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fiskeriministeren informerte forrige uke at høringsforslaget som foreslo å forby badebehandlinger i merd som ligger i reke-og gytefelt, nå trer i kraft. For anlegg som ligger i reke-eller gytefelt eller nærmere enn 500 meter fra slike anlegg, vil det ikke kunne benyttes bademidler i merd med presenning.

- Behandling skal utføres i brønnbåt, og behandlingsvannet skal deretter transporteres bort fra anlegget, heter det i vedtaket.

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser til Kyst.no at dette forbudet gjelder for ca 430 av 1052 anlegg langs kysten.

Liv over alt i havet

Når det gjelder næringen er det splittede meninger om hvorvidt hydrogenperoksid bør benyttes slik det gjør i dag. Under lusedebatten i Bergen var bruk av hydrogenperoksid tema, og i den forbindelse poengterte havforsker i Akvaplan Niva, Gro Harlaug Refseth, at at det er liv i havet over alt, og sett fra et biologisk perspektiv er det derfor ikke uproblematisk å dumpe lusemidler utenfor rekefelt.

Nå viser nyere forskning utført av Barbro Taraldset Haugland ved Havforskningsinstituttet at også sukkertare, i likhet med dypvannsreker, kan ta skade av små konsentrasjoner av hydrogenperoksid.  

Kortvarig negativ effekt

Fiskeriministeren sier til Kyst.no at til tross for disse andre marine artene er det ikke aktuelt å totalforby behandling i merd med det kunnskapsgrunnlaget som man har per dags dato.

- Dagens kunnskap tilsier at utslipp av legemidler vil ha kortvarige negative effekter på andre arter enn lakselus. Ulike krepsdyr er mest utsatt.

Når det gjelder muligheten for rensing av vann i brønnbåt før det slippes ut igjen, påpeker han at NFD er kjent med at det utvikles teknologi for rensing og det er noe de vil følge med på fremover.

Les også: Clean Treat metoden: - Avlusning går nå raskt og effektivt

Høringen sier han viser at det er stor usikkerhet knyttet til spredning av lusemidlene, og man trenger mer kunnskap om lusemidlenes spredning og hvordan marine organismer blir påvirket.

- Jeg har i min vurdering sett på alle innspillene som kommer, og konkludert ut i fra det. Jeg har gjort en vurdering ut fra hva forslaget vil bety for miljøet, og for fiskehelse og fiskevelferd.

Utarbeider veileder

Fiskeriministeren forteller at akvakulturloven sier at tømming skal skje på en miljømessig forsvarlig måte.

- Anlegg som ligger utenfor forbudssonene kan fortsatt behandle i merd, men akvakulturlovens bestemmelser om miljømessig forsvarlighet gjelder. En veileder for hvilke vurderinger som må gjøres er under utarbeidelse, sier han avslutningsvis.