Visuell fremstilling av konsentrasjonsforskjellene i prøvetakingsvolumet, 25 minutter etter presenningslipp. Dataene er lineært interpolert til et rutenett med steg 0.2 på x-aksen og 0.5 på y-aksen. Svart firkant øverst i venstre hjørne beskriver merdvolumet. Kilde 'Fortynningsstudier – Hydrogenperoksid, september 2016' av Aqua Kompetanse på oppdrag fra Akzo Nobel.
Visuell fremstilling av konsentrasjonsforskjellene i prøvetakingsvolumet, 25 minutter etter presenningslipp. Dataene er lineært interpolert til et rutenett med steg 0.2 på x-aksen og 0.5 på y-aksen. Svart firkant øverst i venstre hjørne beskriver merdvolumet. Kilde "Fortynningsstudier – Hydrogenperoksid, september 2016" av Aqua Kompetanse på oppdrag fra Akzo Nobel.

Ny forskning: Hydrogenperoksid fortynnes svært raskt og gir liten fare for giftpåvirkning i miljøet

Endelig har man vitenskapelig testet hvor raskt hydrogenperoksid fortynnes etter bruk i oppdrettsanlegg. Resultatene er unisone: Avlusningsmiddelet fortynnes svært rask både i tid og avstand fra merden. Faren for å påvirke miljøet er minimal.

Publisert

I en hovedfagsoppgave skrevet av Margrete Bae Fagereng har hun testet hvor raskt hydrogenperoksid fortynnes etter å ha blitt brukt i et oppdrettsanlegg.

Hennes studie er også fulgt opp av et eget prosjekt, utført av selskapet Aqua Kompetanse, på oppdrag fra Akzo Nobel, og finansiert bl.a av FHF. Studien ble også overvåket av en styringsgruppe med representanter fra både Havforskningsinstituttet, Senter for farmasi (UiB) Chemco, Akzo Nobel, FHF,  Sjømat Norge og Fiskarlaget.

I studiene har man målt konsentrasjonene av hydrogenperoksid i minuttene etter behandling i ulike avstander og dybder fra anlegget.

- Hydrogenperoksid brytes ned til vann og oksygen. Resultatene viser at behandlingsløsningen fortynnes raskt utenfor behandlingsvolumet, både i avstand fra behandlingsvolumet og tid, skriver Aqua Kompetanse i sin rapport.

På bakgrunn av hovedfagsoppgaven til Margrete Fagereng, har hun og hennes veileder, professor i farmakologi, Svein Haavik også skrevet en egen forkortet rapport.

De konkluderer også med at:

- Våre eksperiment indikerer at konsentrasjonen av hydrogenperoksid fortynnes raskt etter at behandlingen er sluppet ut fra nøtene.

Liten risiko

Fagereng skriver i sin hovedfagsoppgave også at:

- Resultatene indikerer at det er liten fare for akutt toksisitet hos «non-target»-organismer etter en enkelt merdbehandling grunnet en veldig rask fortynning.

Hun viser til at denne fortynningen ikke er så merkelig, tatt i betraktning de vannvolumene som er rundt et anlegg.

- Det kanskje mest vesentlige aspektet er volumet hydrogenperoksid har å spre seg i. Presenningen laksen blir behandlet i er liten i forhold til fjordvolumet, og dersom hydrogenperoksid spres i fjorden vil man få en voldsom fortynning av behandlingskonsentrasjon, skriver hun i hovedfagsoppgaven.

Sammen med Haavik påpeker de også i oppsummeringsrapporten at ren matematikk tilsier at konsentrasjonene av hydrogenperoksid ca 70 meter fra anlegget ikke vil være høyere enn 5 mg/L.

- I henhold til tidligere kjente toksikologiske data vil konsentrasjoner av hydrogenperoksid på 5mg/L og lavere ha en svært begrenset giftighet, skriver de to.

Les mer om fortynningsstudiene i Norsk Fiskeoppdrett nr 10