Midt-Norsk Havbruk oppnådde en gjennomsnittlig EBIT per kg på kr 13,48 kr, ned fra 23,97 kr i andre kvartal i fjor. Nedgangen forklares hovedsakelig med lavere salgspris enn forventet i kvartalet. Foto: Steinar Johansen/NTS.

NTS økte omsetningen – havbruk preget av korona

NTS økte både omsetning og driftsresultat. Datterselskapet Midt-Norsk Havbruk slaktet mer fisk, men koronasituasjonen ga dem dårligere betalt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Konsernets samlede driftsinntekter i 2. kvartal 2020 utgjorde kr 641 mill. mot kr 415 mill. i samme periode i fjor.

Dette ga en EBITDA (operasjonelt driftsresultat før avskrivninger og før verdijustering virkelig verdi biomasse) på kr 220 mill. mot kr 165 mill. i samme periode i fjor.  Denne økningen i EBITDA på kr 55 mill. skyldes hovedsakelig fusjon med FrøyGruppen, skriver NTS i sin kvartalsrapportrapport.

Konsernets operasjonelle driftsresultat for 2. kvartal 2020 endte på kr 127 mill. mot kr 129 mill. for samme periode i fjor, mens resultat før skatt for andre kvartal 2020 endte på kr 437 mill. mot kr 128 mill. i andre kvartal 2019.

Konsernet meldte 09.12.2019 at det var inngått avtale om fusjon med FrøyGruppen. Fusjonen ble registrert 03.04.2020.

Oppdrett slaktet mer

Midt-Norsk Havbruk AS, Osan Settefisk AS og MNH Rederi AS, utgjør virksomhetsområdet «Oppdrett Norge» og omsatte i andre kvartal for kr 228,2 mill. (kr 231,3 mill.), og bidro med et operasjonelt driftsresultat på kr 55,3 mill. (kr 88,8 mill.).

Resultat før skatt, eks. verdijustert biomasse, kr 48,5 mill. (kr 104,5 mill.)

Det er i andre kvartal slaktet 4 101 tonn (3 706 tonn) sløyd fisk. Økt slaktevolum skyldes i hovedsak at volum ble flyttet over fra slutten av 2019 til 2020.

- For å optimalisere sonestruktur ble slaktevolum vår-19 generasjonen flyttet fra tredje til andre kvartal for å oppnå god brakklegging i sonen.

Det ble oppnådd en gjennomsnittlig EBIT på kr 13,48 pr. kg. Dette er nedgang fra kr 23,97 i andre kvartal i fjor.

Nedgangen forklares hovedsakelig med lavere salgspris enn forventet i kvartalet, og dette relateres til planlagt høyt slaktevolum i april (over 50 % av slaktevolum i Q2), noe som fikk negative følger gitt konsekvensene av Covid-19.

- Det er på slakteriet investert i lukket ventemerd noe som gir økt fleksibilitet med tanke på slakteuttak og karantenetid fra ulike soner.

Planlagt slaktevolum 2020 er 18 500 tonn, der ca. 12 % av volumet er prissikret.

Første byggetrinn av settefiskanlegget i Osan er ferdigstilt, og smoltproduksjon er i gang.

- Anleggsarbeid er påbegynt for utvidelse av anlegget med ny storsmoltavdeling, med estimert ferdigstillelse høsten 2021.

I midten av august kjøpte Midt-Norsk Havbruk AS 1 101 tonn MTB i produksjonsområde Nord-Trøndelag og Bindal til en samlet verdi på kr 237,4 mill. på Fiskeridepartementets auksjon. Dette kommer i tillegg til 121 tonn MTB som ble anskaffet i forbindelse med muligheten til å kjøpe 1 % økning i grønne soner. Total MTB etter auksjonen er 13 227 tonn, inklusive 3 151 tonn utviklingskonsesjoner.

Oppdrett Island

Virksomhetsområdet Oppdrett Island oppnådde i andre kvartal driftsinntekter på kr 30,8 mill. (kr 49,8 mill.) og bidro med et operasjonelt driftsresultat på kr 9,0 mill. (kr 24,1 mill.).

Det islandske datterselskapet (Ice Fish Farm -ICE) har endret regnskapsprinsipp for verdsettelse av biomasse i sjø. Dette gir en endring i resultat for Q1 2020, ift. tidligere rapportert, og dette påvirker varekostnad og balanseverdi samt virkelig verdijustering (i segmentet ‘Ikke allokert’).

Virksomhetsområdet slaktet 340 tonn (606 tonn) sløyd laks i andre kvartal 2020. I tillegg ble det slaktet 68 tonn (124 tonn) sjørøye.

Det ble oppnådd en gjennomsnittlig EBIT på kr 22,04 per kg for slaktet fisk.

Nytt estimert slaktevolum for Oppdrett Island er 4 350 tonn i 2020, ned fra tidligere estimat på 6 150 tonn.

Total reduksjon i perioden tredje kvartal 2020 ut 2021 er 200 tonn.

Brønnbåt

Selskapene Fisketransport AS og Frøy Rederi AS, Polarfjell AS og Norsk Fisketransport AS utgjør driftssegmentet.

Virksomhetsområdet brønnbåt oppnådde driftsinntekter på kr 184,5 mill. i kvartalet

(kr 122,2 mill.), og resultat før skatt på kr 33,4 mill. (kr 17,8 mill.).

Økningen skyldes i hovedsak fusjonen med Frøygruppen.

Virksomhetsområdet driftet til sammen 13 fartøy hvorav ett er innleid på bareboat-avtale. 11 av fartøyene har faste kontrakter ved periodeslutt, mens to opererer i spotmarkedet.

Brønnbåtsegmentet har kontrahert til sammen 5 brønnbåter. Av dette har Norsk Fisketransport AS har kontrahert tre brønnbåter hos Havyard Ship Technology.

Verftet har hatt store finansielle problemer. Dette, og effekt av coronaviruset forsinker leveransen av første båt til fjerde kvartal 2020 og andre båt til medio februar 2021.

Det er i tillegg kontrahert 2 brønnbåter i Frøy Rederi ved tyrkisk verft.

Estimert levering på den første av disse, som blir verdens største brønnbåt, er medio 2021, mens den andre er planlagt overtatt i begynnelsen av 2022. Kontraktsverdiene på de to brønnbåtene er i overkant av kr 1 mrd.

Servicebåt

Etter fusjon med FrøyGruppen gjeldende fra 03. april 2020 ble virksomhetsområdet Servicebåt gjenopptatt som rapporteringssegment. Segmentet består av selskapene Frøy Nord AS, Frøy Vest AS, Stava Sjø AS, Frøy Akvaressurs AS og Frøy Akvaservice AS.

Selskapene disponerte 63 fartøy av forskjellig størrelse som utfører ulike typer tjenester til oppdrettsnæringen langs norgeskysten ved utgangen av kvartalet. Omsetningen i dette virksomhetsområdet endte på kr 184,8 mill. i årets andre kvartal, som ga et resultat før skatt på kr 33,8 mill.

- Vi har i løpet av kvartalet fått levert tre nye servicefartøy og solgt fire eldre servicefartøy med en samlet salgsgevinst på kr 4,4 mill, skriver de.

Sjøtransport

Omsetningen i virksomhetsområdet Sjøtransport endte på kr 24,0 mill. i årets andre kvartal

(kr 23,5 mill.), som ga et resultat før skatt på kr -1,9 mill. (kr -5,6 mill.).

Virksomhetsområdet drifter fire fartøy, hvorav tre opererer i spotmarkedet.

- På grunn av koronasituasjonen har det vært betydelig mindre oppdrag i spotmarkedet. Fra og med 15.06 ble det inngått en kortvarig T/C-kontrakt på MS Rotsund.