Konstituert konsernsjef Charles Høstlund sier at biologiske utfordringer i Norge og på Island preget NRS sine tall for Q1 2022. Foto: Therese Soltveit.

Biologiske utfordringer preget NRS resultatet

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT før avskrivninger av offshore utstyr for første kvartal 2022 på 133 millioner kroner og en EBIT pr. kg på NOK 20,65. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er 60 millioner kroner og 6,40 kroner.

Publisert Sist oppdatert

- Gjennom kvartalet har vi sett rekordhøye priser som vil være positivt for inntjeningen og gir grunnlag for et meget positivt markedssyn for laks fremover. Dessverre har vi hatt biologiske utfordringer både i Norge og Island som har påvirket resultatene negativt i dette kvartalet. Det gledelige i kvartalet er at vi nå har full produksjon på vårt nye smoltanlegg, som er et veldig viktig steg for at NRS skal klare de fremtidige vekstplanene som er satt, sier konstituert konsernsjef Charles Høstlund i en kvartalsrapport fra Norway Royal Salmon (NRS) for Q1. 

NRS skriver de har en god finansiell posisjon med MNOK 1 380 i ubenyttede kredittrammer, samt MNOK 160 i bankinnskudd ved utgangen av første kvartal. En positiv EBITDA og redusert arbeidskapital forklarer at netto rentebærende gjeld ble redusert i første kvartal med MNOK 338 til MNOK 2 244. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er MNOK 4 520 som gir en egenkapitalandel på 55 %.

13 prosent lavere

Oppdrett Norge oppnådde en operasjonell EBIT i første kvartal 2022 på MNOK 210,3 mot MNOK 77,2 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 25,30 mot NOK 6,04 i tilsvarende kvartal i fjor.

Oppdrett Norge slaktet et volum på 10 137 tonn sløyd vekt i kvartalet som er 13 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år. Solgt volum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 17 568 tonn laks, som er 18 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år.

11 prosent lavere

Oppdrett Island oppnådde en operasjonell EBIT i første kvartal 2022 på MNOK 86.3 mot MNOK 21,5 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 20,43 mot NOK 5,67 i tilsvarende kvartal i fjor.

Oppdrett Island slaktet et volum på 4 221 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 11 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år.

Arctic Fish hadde i første kvartal 2022 store biologiske utfordring med høy dødelighet på to av sine lokaliteter. De skriver det ble gjort tiltak for å håndtere dette effektivt og minimere kostanden, blant annet ved å øke uttaket av laks på disse to lokalitetene. Den totale dødeligheten var 2 512 tonn LW og dette resulterte i engangskostnad på 129 millioner kroner i 1. kvartal 2022.

- NRS mener bærekraftig produksjon av laks er svært viktig for vår langsiktige økonomiske verdiskaping. Produksjon av fisk levert fra det nye smoltanlegget og utfasing av triploid fisk forventes å føre til reduserte produksjonskostnader, økt lønnsomhet og færre biologiske utfordringer, sier Charles Høstlund.