Henning Beltestad, konsernsjef Lerøy kan smile for høyeste omsetning i et kvartal noensinne, men samtidig opplever konsernet en stor usikkerhet knyttet til forslaget om grunnrenteskatt.

Kraftig forbedring for Lerøy

Konsernet leverer et driftsresultat i tredje kvartal på 831 millioner kroner, noe som er en økning på 44 % sammenlignet med samme periode i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Det kommmer frem i selskapets børsmelding for tredje kvartal.

Lerøy skriver at sterk etterspørsel etter sjømat, herunder vesentlig bedre prisoppnåelse for konsernets hovedprodukter er den viktigste årsaken til forbedret inntjening sammenlignet mot tilsvarende periode i fjor.

I dette kvartalet leverer de også sin høyeste omsetning i noe kvartal i konsernets historie, på 7,4 milliarder kroner, opp 18 prosent fra året før.

Havbrukssegmentet leverte økt resultat i kvartalet sammenlignet med samme kvartal i fjor. Videre skriver konsernet at lakseprisen har falt betydelig siden andre kvartal, men er fortsatt høyere enn i fjor. Slaktet volum er på linje med samme kvartal i fjor, og inflasjonspress i økonomien påvirker kostnadsutviklingen.

Sammenlignet med tredje kvartal i 2021 er fôrkost per kilo slaktevekt for Lerøy om lag 3,5 kr/kg høyere i tredje kvartal 2022. Kostnader fra merdkant er økt knappe 1 kr/kg sammenlignet med samme kvartal i fjor. Kostnadsveksten er drevet av blant annet høyere bunkerskostnader, økte energikostnader og emballasjekostnad.

Les også: Lerøy må permittere 339 ansatte

Redusert slaktevolum

I tredje kvartal slaktet Lerøy totalt 56 179 tonn laks og ørret.

Slaktet volum av laks og ørret estimeres til 202 000 sløyd vekt for 2023 (inkludert Lerøy sin andel i Scottish Seafarms).

- Tilveksten i havbruk gjennom tredje kvartal og starten av fjerde kvartal har vært noe svakere enn ventet, og som følge av dette er forventningen om slaktevolum redusert med 5 000 tonn i 2022, forteller Beltestad.

Inntjening i segment VAP salg og distribusjon skriver Lerøy har vært negativt påvirket av ekstrem utvikling i lakseprisene. Gjennom tredje kvartal har inntjeningen gradvis bedret seg, og det forventes en ytterligere bedring i marginen i fjerde kvartal.

Lerøy Aurora sine kostnader i kvartalet er vesentlig redusert fra andre kvartal 2022, påvirket av et høyere slaktet volum og svært god biologisk utvikling.

I tredje kvartal 2022 leverte Lerøy Aurora en EBIT/kg på NOK 17,3, Lerøy Midt på NOK 18,9 og Lerøy Sjøtroll på NOK 5,7. I sum er EBIT/kg i segmentet økt fra NOK 7,6 i tredje kvartal 2021 til NOK 14,1 i tredje kvartal 2022.

Vil utsette grunnrenteforslaget

28 september foreslo regjeringen å innføre grunnrenteskatt for perioden laksen er i åpen merd. Lerøy, med en helintegrert verdikjede, opplever at forslaget inneholder betydelige svakheter som de sier er preget av manglende innsikt i næringens komplekse verdikjede. De skriver at forslaget påvirker allerede Lerøys daglige operasjon vesentlig negativt, og vil ha betydelige langsiktige negative konsekvenser for Lerøy og næringen.

- Norge har en lang tradisjon med åpne prosesser, hvor også næringsaktører blir hørt og forstått, når det skal gjøres vesentlige endringer i rammebetingelser. Åpne prosesser gir forutsigbarhet, stabilitet, tillit og ikke minst forståelse og kunnskap om næringen som berøres. Forslaget av 28 september bryter med denne tradisjonen. Det medfører stor usikkerhet, brudd på tillit og ikke minst et forslag som mangler tilstrekkelig innsikt i næringens dynamikk. Konsekvensene er svært alvorlige for Lerøy og våre ansatte, og vår forventning er at implementering av forslaget utsettes slik at en grundig høringsrunde kan gjennomføres med påfølgende behandling og brede forlik i Stortinget, sier konsernleder Henning Beltestad i meldingen.

Store svingninger for lakseprisen

Snittprisen for laks i tredje kvartal 2022, målt ved NSI (salgspris FCA Oslo), var NOK 68,7/kg sammenlignet med NOK 105,4/kg i andre kvartal 2022, og tilsvarende NOK 54,7/kg i tredje kvartal 2021. Dette tilsvarer en prisnedgang på NOK 37/kg sammenlignet med andre kvartal 2022, og en oppgang på NOK 14/kg sammenlignet med tredje kvartal 2021. Tallene vitner om et marked med svært store svingninger.

Det er en rekke faktorer som påvirker konsernets prisoppnåelse sammenlignet med spotprisen for hel laks, eksempelvis kontraktsandel, størrelser, kvalitet og «timing». Kontraktene inngås lenge før slaktetidspunkt.

- Konsernets kontraktsandel for laks i kvartalet var 37 %. Oppnådd kontraktspris er høyere enn tilsvarende kvartal i fjor, men vesentlig lavere en spotprisen i kvartalet. I Lerøy Sjøtroll var 32 % av slaktevolumet i kvartalet ørret, og oppnådd pris for hel ørret var noe høyere enn oppnådd pris for hel laks i kvartalet, skriver selskapet.