Konsernsjef Leif Inge Nordhammer. Foto: Therese Soltveit

Salmar utfordret av biologien

-Tredje kvartal var et operasjonelt vanskelig kvartal for SalMar-konsernet. Biologiske utfordringer knyttet til lusehåndtering påvirker kostnadsnivået og driftseffektiviteten negativt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Konsernsjefen i Salmar, Leif Inge Nordhammer leger til at slakting av fisk utsatt i 2014 og lavere sjøtemperaturer gjør at det forventes et lavere lusepress mot slutten av fjerde kvartal og inn i 2016. - Gunstig prisutvikling målt i norske kroner, har imidlertid bidratt til tilfredsstillende resultater i kvartalet relativt sett, sier han.

Ned over 100 mill

Samlede driftsinntekter var 1,88 milliarder kroner i kvartalet, marginalt opp fra tilsvarende periode i fjor. Slaktevolumet endte på 35 400 tonn, ned 1 000 tonn fra samme periode året før. Operasjonelt  driftsresultat var på 333,7 millioner kroner, ned fra 437,7 millioner kroner i tredje kvartal 2014. I andre kvartal 2015 kom driftsresultat inn på 335,1 millioner kroner.

SalMars aktiviteter i segment Midt-Norge og segment Rauma preges fremdeles av biologiske utfordringer, spesielt knyttet til håndteringen av lusesituasjonen. Høy behandlingsfrekvens har medført lavere utfôring og lavere tilvekst. Vedvarende høyt lusepress har også medført forsert slakting på enkelte lokaliteter som har gitt lavere gjennomsnittsvekt på slaktet fisk.

Resultatet for segment Nord-Norge var preget av operasjonelle utfordringer ved enkeltlokalitet i kvartalet. Nevnte lokalitet slaktet fisk satt i sjøen høsten 2013 og sto for nær halvparten av samlet slaktevolum i perioden. Den biologiske utviklingen for fisk satt i sjøen våren 2014 har vært vesentlig bedre, og det nå ventes følgelig en positiv kostnadsutvikling for fjerde kvartal 2015.

Negativ resultateffekt fra prosessering

Innen salg og prosessering var det høy aktivitet i kvartalet og den underliggende driften var god. Den biologiske situasjonen i Midt-Norge har imidlertid resultert i økt variasjon i kvalitet og vekt, noe som påvirker driftseffektvititeten negativt. I tredje kvartal 2015 ble rundt 45 prosent av slaktevolumet solgt på kontrakt. Prisoppnåelsen har vært på et lavere nivå enn den gjennomsnittlige spot-prisen i perioden og har følgelig gitt en negativ resultateffekt.

Basert på anslag over stående biomasse ved utgangen av kvartalet er det ventet en relativt flat utvikling i det globale utbudet av atlantisk laks fremover, og for helåret 2016 er det ventet en nullvekst fra 2015. Utbudet fra Norge i fjerde kvartal antas å falle med 3 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, slik at samlet utbud fra norske oppdrettere anslås til i overkant av 1,215 millioner tonn, opp 1 prosent fra 2014. For 2016 er de det ventet en nullvekst i utbudet av norsk laks.

For helåret 2015 justerer SalMar ned volumguidingen i Norge med 4 000 tonn til 135 000 tonn. For helåret 2016 venter SalMar et slaktevolum i Norge på 133 000 tonn. Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) forventes å slakte rundt 28 000 tonn i 2015.