Heller ikke Lerøy har blitt spart for konsekvensene av Covid-19, men de har likefullt landet et bedre resultat for årets tre første måneder enn de gjorde for ett år tilbake. Illustrasjonsfoto: Lerøy.

Lerøy økte både omsetning og overskudd i førstekvartal

Lerøy har kunnet surfe på gode priser i starten på førstekvartalet. Andrekvartal blir antagelig mer koronapåvirket for dem. Men de ser samtidig tegn til at HoReCa-markedet antagelig er i forsiktig bedring.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Lerøy Seafood Group (LSG) oppnådde en omsetning på konsernnivå på 5,31 mrd kr i første kvartal 2020, sammenlignet med 4,75 mrd kr i samme periode i 2019.

Driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler på konsernnivå ble 816 mill kr i første kvartal 2020, sammenlignet med 691 mill kr i første kvartal 2019. 

Segment Havbruk hadde en omsetning på 2,42 mrd kr i Q1 i år mot 1,98 mrd kr i samme periode i fjor.

Driftsresultatet før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler for havbrukssegmentet, ble på 562 mill kr i pr sammenlignet med 510 mill kr i samme periode i 2019.

I perioden har Havbruk slaktet 39 tusen tonn sammenlignet med 32 tusen tonn i første kvartal 2019. Kontraktsandelen var på 38 %.

  • I første kvartal 2020 leverer Lerøy Aurora en EBIT/kg på NOK 16,6, Lerøy Midt på NOK 18,4 og Lerøy Sjøtroll på NOK 9,4/kg.
  • I sum er EBIT/kg i segmentet ned fra NOK 15,8 i første kvartal 2019 til NOK 14,3 i første kvartal 2020.

Korona og vintersår trakk ned

I første kvartal 2020 er inntjeningen i Havbruk og Villfangst høyere enn i samme periode i fjor, mens inntjeningen i VAPS&D er lavere.

- Gradvis gjennom første kvartal 2020 og videre inn i andre kvartal ble driften betydelig preget av Covid-19 pandemien, sier konsernleder Henning Beltestad.

Ved inngangen til første kvartal var imidlertid spotprisene for laks høye, men svekket seg utover i kvartalet, blant annet som en følge av etterspørselseffekter knyttet til restriksjonene som ble innført i forbindelse med Covid-19 pandemien.

- I tillegg ble også prisoppnåelsen negativt påvirket av mer vintersår enn normalt på fisken, forteller konsernleder Henning Beltestad.

Konsernet har høyere uttakskostnader i første kvartal 2020 sett i forhold til samme periode i fjor, men Beltestad sier det forventes fallende kostnader i andre halvår 2020.

- Jeg må berømme konsernets ansatte som gjennom konstruktive løsninger og en fantastisk ståpå vilje har jobbet kontinuerlig for å holde konsernets verdikjede åpen og sikre leveranser til våre kunder, sier konsernleder Beltestad.

Konsernets tilknyttede selskaper er vesentlige, underskuddet fra disse var MNOK -17 i første kvartal 2020 mot inntekter på MNOK 73 i første kvartal 2019.

Vap, salg og distribusjon

Segmentet VAPS&D hadde en omsetning i første kvartal 2020 på MNOK 4.912 mot 4.514 i samme periode i 2019. Økte kostnader og risiko har imidlertid påvirket inntjeningen negativt, og driftsresultat før verdijustering knyttet til biologiske eiendeler falt fra MNOK 79 i første kvartal 2019 til MNOK 54 i første kvartal 2020.

- Gjennom første kvartal 2020 ble markedene for sjømat gradvis påvirket av pandemien Covid-19. Dette gav seg først utslag i markeder i Asia, men utviklet seg i siste del av kvartalet til et globalt anliggende. Covid-19 har påvirket etterspørselsmønsteret, der en større del av konsumet har beveget seg mot retail, mens «HoReCa»-markedene på det nærmeste har stengt ned i mange sentrale markeder.

Covid-19 har også påvirket logistikk til oversjøiske markeder spesielt, med reduksjon i fraktkapasitet og følgende kostnadsøkninger i perioden.

- Hovedfokus i segment VAPS&D har vært å holde verdikjeden åpen, og aktiviteten i kvartalet har vært god med en omsetning i første kvartal 2020 som er 9 % høyere enn samme kvartal i fjor, forteller konsernleder Henning Beltestad.

Ser positivt på fremtiden

Prisutviklingen for atlantisk laks har vært svært volatil også i starten av 2020, der ringvirkninger av pandemien Covid-19 gradvis gradvis har påvirket etterspørselen betydelig negativt.

-  Mens «HoReCa»- markedet falt bort, er etterspørselen i «retailmarkedet» god. Det er økte kostnader til logistikk som også påvirker prisoppnåelsen på produktene målt tilbake til Norge, skriver selskapet.

Konsernets produksjon av rødfisk er i dag i hovedsak i Norge. De påpeker at norsk og global produksjon av laks og ørret preges av relativt beskjeden vekst, dette sammen med en svekket norsk krone har gitt svært høye priser.

- Dette gir insentiver til produksjon av laks også i nye områder, og med nye alternative teknologier. Disse insentivene har vært til stede i noen år, men grunnet lange ledetider i industrien har norsk sjøbasert produksjon beholdt sin dominerende posisjon, skriver de.

De presiserer likevel at markedsandelen til norsk atlantisk laks vil påvirkes av produksjon fra regioner der det tidligere ikke har vært produksjon av laks og ørret.

- Vi er trygge på at konsernets verdikjede skal stå seg relativt godt i konkurransen i årene som kommer. Evne til omstilling og endring gjelder også i global lakseproduksjon. Lerøy utvikler eksisterende virksomhet gjennom investeringer i kunnskap og anlegg for å sikre konkurransekraft. Uavhengig av forannevnte søker konsernet kunnskap og kompetanse innenfor både landbasert og offshore basert produksjon av laks.

Større smolt

De senere år har konsernet investert betydelig i større smolt.

- Gradvis vil de nye anleggene øke gjennomsnittlig smoltstørrelse i konsernet, i Lerøy Aurora og Lerøy Sjøtroll vil snittstørrelsen for utsatt laksesmolt være om lag 300 gram i 2020. Det er ledelsen og styrets forventning at de ferdigstilte investeringene i nye smoltanlegg, samt de pågående investeringene, vil gi betydelig vekst i produksjonen i sjø i 2020 og årene som kommer.

Den økte produksjonen vil gradvis fra 2020 resultere i høyere slaktevolum hvert år, de kommende fire til fem årene.

- Forventet slaktevolum inneværende år, inkludert andel i tilknyttet selskap, er per i dag 183.000 - 188.000 tonn laks og ørret. Konsernets ambisjon er at tilsvarende tall for 2021 vil være mellom 200.000 - 210.000 tonn.

- Synes som «HoReCa»- markedet gradvis gjenåpnes

- Ved inngangen til 2020 mener ledelsen og styret at Lerøy har et godt utgangspunkt for fortsatt lønnsom vekst og utvikling av konsernets aktiviteter. Konsernets produkter er sunne, gode og produksjonen er finansielt, klima og miljømessig bærekraftig.

Styret skriver de forventer fortsatt en god underliggende etterspørselsvekst i årene som kommer.

- Ledelsen og styret har ikke kompetanse til å vurdere hvor langvarig Covid-19 situasjonen vil være, men mener det er grunn til å anta at etterspørselen på sikt vil komme tilbake til historiske nivå og vokse videre derfra.

- Det er tidlig å si, men det synes som om «HoReCa»- markedet gradvis gjenåpnes. Styret presiserer at usikkerheten knyttet til vurdering av fremtidig utvikling er vesentlig større enn normalt, men forventningen per i dag er at inntjeningen i andre kvartal 2020 vil bli kraftig redusert fra det en normalt ville forventet.

Styret påpeker at årets totale resultat vil være avhengig av Covid-19 restriksjonene sin varighet.