Konernleder Henning Beltestad i Lerøy sier første kvartal både er preget av svært sterk prisutvikling, samt økte kostnader. Foto: Lerøy

Lerøy tjente mer

- Vi opplever en svært sterk kostnadsøkning på så å si alle innsatsfaktorer, der prisøkninger på fôr er de mest tydelige. Dette vil gi høyere kostnader i 2022 enn tidligere år, samtidig ser det så langt ut til at økningen i prisoppnåelse blir større enn økningen i kostnader, forteller konsernleder Henning Beltestad.

Publisert Sist oppdatert

Dette fremkommer i konsernets Q1-rapport fredag.

Lerøy skriver at første kvartal er preget av en svært sterk prisutvikling på sjømat, herunder laks og ørret. Denne prisutviklingen gir forbedret inntjening i havbruksvirksomheten av laks og ørret og fangstvirksomheten av hvitfisk, men er samtidig svært krevende for konsernets nedstrømsvirksomheter.

Omsetningen i kvartalet var 5,52 milliarder, noe som som tilsvarer en økning på 12 % sammenlignet med samme periode i 2021. Driftsresultatet før verdijustering første kvartal 2022 var 852 millioner kroner, og er kraftig forbedret sammenlignet med 455 millioner i første kvartal 2021. Sterk etterspørsel etter sjømat, herunder vesentlig bedre prisoppnåelse for konsernets hovedprodukter er den viktigste årsaken til forbedret inntjening sammenlignet mot tilsvarende periode i fjor.

- I første kvartal har vi sett en ekstrem prisutvikling for sjømat, og spesielt laks og ørret. Denne utviklingen er positiv for inntjening i havbruk og fangstaktivitet for hvitfisk, men er krevede for inntjening i konsernets nedstrømsvirksomheter, sier konsernleder Henning Beltestad i kvartalsoppdateringen.

Sterk kostnadsøkning

Segment Havbruk består av konsernets tre havbruksregioner i Norge: Lerøy Aurora lokalisert i Troms og Finnmark, Lerøy Midt lokalisert på Nordmøre og i Trøndelag og Lerøy Sjøtroll lokalisert på Vestlandet.

Driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler i Havbruk ble 621 millioner kroner i første kvartal 2022 sammenlignet med 251 millioner i samme periode i 2021. Selskapet opplyser at det i perioden er slaktet 32 tusen tonn sammenlignet med 42 tusen tonn i fjerde kvartal 2021.

I første kvartal 2022 leverte Lerøy Aurora en EBIT/kg på NOK 18,9, Lerøy Midt på NOK 24,3 og Lerøy Sjøtroll på NOK 15,7. I sum er EBIT/kg i segmentet økt fra NOK 6,0 i første kvartal 2021 til NOK 19,4 i første kvartal 2022.

- Vi opplever en svært sterk kostnadsøkning på så å si alle innsatsfaktorer, der prisøkninger på fôr er de mest tydelige. Dette vil gi høyere kostnader i 2022 enn tidligere år, samtidig ser det så langt ut til at økningen i prisoppnåelse blir større enn økningen i kostnader, forteller Beltestad.

Les også: intervju med sjømatrådgiver Dag Sletmo om pris og kostnadsutvikling.

Betydelige investeringer

Starten av 2022 har vært preget av svært sterk prisøkning i innsatsfaktorer/inflasjonspress, global politisk usikkerhet og mer uvisshet rundt fremtidsutsiktene enn normalt, skriver Lerøy.

- Kostnadsinflasjonen gjør seg gradvis gjeldende i økte bunkers og energikostnader, men ikke minst fôrkostnader. Usikkerheten rundt fremtidig kostnadsnivået for konsernets innsatsfaktorer er høy, men vår forventning, per i dag, er eksempelvis at fôrprisen vil fortsette å stige i kommende kvartaler. Stigende priser vil gradvis gjøre seg gjeldende i i uttakskostnaden i konsernets havbruksvirksomhet. Det er trolig at fôrkost per kilo slaktet fisk vil øke med anslagsvis NOK 3-4/kg i 2022 sammenlignet med 2021. Prisen på øvrige innsatsfaktorer øker også, dette inflasjonspresset synliggjør viktigheten av operasjonelle forbedringer.

Spotprisen for laks er nå i mai 2022 på historisk høye nivå, preget av god etterspørsel, men også små volum tilgjengelig i spotmarkedet. Lerøy skriver at konsernets slakteprofil i 2022 innebærer høy kontraktsandel også i andre kvartal.

- De såkalte forward-prisene har økt betydelig inn i 2022 som helhet, herunder også for andre halvår 2022. Ledelsen og styret i Lerøy mener den vedvarende sterke utviklingen i etterspørsel etter sjømat gir grunn til optimisme for konsernets aktiviteter og varig verdiskaping.

Konsernet har de senere årene investert betydelig innenfor flere deler av verdikjeden, herunder ved å bygge ut anlegg for smolt/postsmoltkapasitet i alle konsernets regioner. Investeringene innenfor konsernets smolt-produksjon har vært en viktig driver for veksten i konsernets slaktevolum i Norge, slaktevolumet er gått fra 158 tusen tonn i 2019 til 187 tusen tonn i 2021. Samtidig muliggjør de nye smoltanleggene vesentlige endringer i driften som etter våre vurderinger skal gi rom for realisering av forbedringer i årene som kommer, skriver de.

For konsolidert virksomhet forventer Lerøy Seafood Group per i dag å slakte om lag 185 tusen tonn i 2022. Konsernets andel fra tilknyttet selskap forventes å bli om lag 23 tusen tonn. Dette inkluderer forventet volum fra Scottish Sea Farms Ltd sitt nylig ervervede Grieg Seafood UK. LSG sitt totale slaktevolum i år 2022 forventes å bli i størrelsesorden 208 tusen tonn.

- Styrets forventning, per i dag, er at inntjeningen i andre kvartal 2022 blir vesentlig bedre enn i andre kvartal 2021 og tilsvarende at inntjeningen for året 2022 som helhet forventes å bli vesentlig bedre enn den ble i år 2021.