Testing av lukket merd. Kilde: SINTEF Ocean.
Testing av lukket merd. Kilde: SINTEF Ocean.

Ny kunnskap om lukkede anlegg i sjø

I prosjektet SJØFLO har Sintef Ocean testet ulike konstruksjoner av lukkede merder. Prosjektet har gitt økt forståelse av hvordan ulike typer lukkede merder, med fri vannoverflate, påvirkes av strøm og bølger.

Publisert

I prosjektet Sjøegenskaper og forankring til flytende lukkede oppdrettsanlegg (SJØFLO), gjennomført av Sintef Ocean, er ulike konstruksjoner av lukkede anlegg i sjø testet. De har sett på hvordan bølger og strøm påvirker de ulike merdene.

- I dette prosjektet har man sett at en stiv modell får størst bølger inni sammenlignet med den fleksible merden. Den fleksible får likevel andre utfordringer som at modellen deformeres lettere i bølger og at man dermed på regne med større slitasje på denne typen konstruksjon, skriver de i sluttrapporten. 

Hele rapporten kan du lese her.                 

Tre typer merder

En kategorisering av lukkede merder i sjø har blitt definert basert på merdens fleksible egenskaper, hvor man skiller mellom stiv merd, elastisk merd og fleksibel dukmerd.

Hydrodynamisk oppførsel til generiske merdkonstruksjoner for de tre nevnte hovedkategorier av lukkede merder, har blitt studert gjennom skalerte modellforsøk og numeriske beregninger. I forsøkene ble modellene testet i regulære bølger så vel om i irregulær sjø. 

Respons i regulære bølger viser at “sloshing” av indre vannvolum har stor betydning for bevegelse i jag og stamp. Spesielt er det observert en forsterkning av jagbevegelsen for bølgeperioder nær andre egenperiode for sloshing.

- Dette er bølgeperioder som kan være relevante for fjordlokaliteter og som derfor bør vurderes i design og dimensjonering av lukket merd og tilhørende fortøyning.

Bevegelig merd kan gi utmattingsproblemer

Tester med elastisk merdmodell viser også relativt store elastiske deformasjoner i dette området, noe som betyr at utmatting kan være relevant. Bølgerespons av fleksibel posemerd følger lignende hovedtrender som de øvrige merdmodellene.

- Forsterkning av jagresponsen er observert for bølgeperioder tilsvarende bølgelengder ca. lik merdens diameter. Saktevarierende bevegelser viste seg å være en betydelig komponent av fortøyningskreftene til fleksibel posemerd i irregulær sjø.
Studie av effekt av tetthetsforskjeller av vann ved skade på fleksibel posemerd, viser at drenering av posen kan inntreffe.

- Dette kan være kritisk dersom lekkasjen ikke stoppes eller kompenseres på annet vis, da volumreduksjon kan skape høy effektiv fisketetthet i posen.

System for vannutskiftning kan brukes aktivt til å motvirke slik lekkasje inntil skaden er reparert. Dette forutsetter at lekkasje detekteres. Studiet viser at lekkasje først vises som reduksjon av indre vann-nivå.

- God kunnskap er vikitig

Resultatene viser at det er svært viktig med god kunnskap om hvordan ulike typer lukkede merder med fri vannoverflate påvirkes av strøm og bølger. Prosjektet er motivert av en økende interesse av næringen selv for å lukke merdene i sjø, kombinert med et behov for økt kunnskap om fysiske egenskaper til lukkede merder i sjø for å redusere risiko for havari.

- Den store fordelen med lukkete merdsystem er at lusa holder seg utenfor merden. Men samtidig er denne typen konstruksjoner følsomme for bølger.