Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre da forslaget om grunnrenteskatt ble lagt frem.

Foreslår sikringskontrakter inn i grunnrenteskatten

Departementet foreslår at finansielle kontrakter ment for prissikring, ikke spekulasjon, inntas i skattegrunnlaget for grunnrenteskatt for havbruk.

Publisert Sist oppdatert

Det melder regjeringen i statsbudsjettet.

Flere aktører påpekte i høringen av grunnrenteskatt på havbruk høsten 2022 at finansielle sikringskontrakter bør inngå i grunnrenteskatten for å unngå situasjoner der fastsatt grunnrenteinntekt blir høyere enn selskapenes faktiske inntekter. 

Departementet vil påpeke at aktørene alternativt kunne oppnådd en sikker inntekt etter skatt ved å tilpasse sikringsandelen til gjeldende skattevilkår. 

I høringsnotatet om prisråd har departementet likevel foreslått en særlig metode for å fastsette skatteavregningspriser for fastpriskontrakter. 

Finansielle sikringskontrakter er et alternativ til å forplikte seg til fysisk levering, men likevel sikre inntekten. Departementet mener at likebehandling av fysiske og finansielle fastpriskontrakter kan tale for å innta sistnevnte i grunnlaget for grunnrenteskatt. 

Departementet viser til at av høringsinstansene som har uttalt seg, støtter alle unntatt én forslaget. Alle høringsinstansene som inngående har vurdert om finansielle sikringskontrakter bør inngå, støtter departementets forslag.

- Ment for prissikring, ikke spekulasjon

Departementet fastholder vurderingen og forslaget i høringsnotatet, og foreslår at finansielle kontrakter ment for prissikring, ikke spekulasjon, inntas i skattegrunnlaget for grunnrenteskatt for havbruk. Etter departementets syn er det kun aktuelt å innta finansielle kontrakter inngått for sikringsformål, ikke kontrakter inngått med sikte på spekulasjon. Det blir opp til selskapene å foreta denne vurderingen når kontrakten innrapporteres til prisrådet. 

Departementet registrerer at Skattedirektoratet anser det som en fordel å omtale (fysiske) fastpriskontrakter i lovteksten, samt avgrensninger av hvilke finansielle avtaler som er omfattet. Etter departementets syn vil det være mer naturlig å eventuelt beskrive slike avtaler i forskriftstekst, og vil vurdere dette i det pågående forskriftsarbeidet

Forslaget innebærer at eventuelle gevinster fra finansielle sikringskontrakter kommer til beskatning i grunnrenteskatten, mens tap kommer til fradrag. Over tid må spotmarkedsprisen forventes 122 Prop. 1 LS 2023–2024 Skatter og avgifter 2024 å ligge både over og under historiske fremtidspriser. Dermed kan oppdrettere både tjene og tape på finansielle kontrakter. Slike gevinster og tap vil jevne seg ut over tid og forslaget ventes derfor ikke å ha noen effekt på skatteprovenyet fra grunnrenteskatten. 

Må rapportere inn selv

De skattepliktige må selv rapportere sikringskontrakter til prisrådet, og kan derfor vurdere fordelene ved innrapportering opp mot eventuelle merkostnader ved slik rapportering. Departementet mener det må legges opp til en mest mulig enkel rapporteringsløsning for inngåtte sikringskontrakter. Når det skal fastsettes skatteavregningspriser også for finansielle kontrakter, kan det innebære en viss økning i arbeidsmengden for prisrådet, sammenlignet med skatteavregningspriser bare for spotsalg og fysiske fastpriskontrakter.

Administrative konsekvenser for Skatteetaten knyttet til innføring av grunnrenteskatt for havbruk er omtalt under punkt 7.2. i Prop. 78 LS (2022–2023). Forslaget omtalt her medfører ikke kostnader for Skatteetaten utover det som er omtalt i Prop. 78 LS (2022–2023).

Forslaget om at lovendringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2024