Sigurd Hytterød i Norske Lakseelver mener utvalgets analyser viser at disse ordningene ødelegger for selve hensikten med trafikklyset.

– Videreføring av trafikklyssystemet med justeringer vil ikke alene løse luseproblemet

Norske Lakseelver mener rapporten som kom fredag, er et viktig arbeid som dokumenterer at reguleringen gjennom trafikksystemet gir brudd på Kvalitetsnormens krav om et høstbart overskudd av villaks.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere fredag kunne du lese på Kyst.no at klima- og miljøministeren har sammen med fiskeri- og havministeren mottatt en ny rapport om hvordan trafikklyssystemet for havbruk påvirker arbeidet med å oppnå målene satt i kvalitetsnorm for villaks.

Hovedkonklusjonen i rapporten er at dagens trafikklyssystem medfører brudd på naturmangfoldlovens mål for villaksbestandene – også kalt kvalitetsnorm for villaks.

Undergraver handlingsregelen

Sigurd Hytterød i Norske Lakseelver sier til Kyst.no at de registrerer at utvalget foreslår å senke grensen for akseptert lusepåført dødelighet på vill laksesmolt i trafikklyssystemet fra fra 30 % til 20 %, men at utvalget også påpeker at dette alene ikke er tilstrekkelig for å redusere eller fjerne risiko for brudd på Kvalitetsnormen på grunn av lakselus.

– Norske Lakseelver har i flere innspill til myndighetene påpekt at unntaksvekstordningen, de mange særtillatelsene og fleksibiliteten til å flytte MTB mellom områder, undergraver handlingsregelen i trafikksystemet. 

Han mener utvalgets analyser viser at disse ordningene ødelegger for selve hensikten med trafikklyset, nemlig redusert smittepress fra lakselus, og Norske Lakseelver mener at dette må få konsekvenser gjennom endringer av trafikklysordningen.

– Når det gjelder lakselusregelverket, så er dagens grenseverdier på 0,2 lus i utvandringsperioden til villaks, og 0,5 voksne hunnlus resten av året gått ut på dato for lenge siden. Grensen på 0,5 ble satt da det sto ca. 300 mill. oppdrettslaks i sjøen. Nå er antallet mer enn 450 millioner, og tillat mengde lus har dermed økt med 1,5 gang. 

Forebygging, ikke behandling

Hytterød sier det derfor er fint å se at utvalget mener strengere lusegrenser, bør vurderes i røde og gule områder. Her kunne Norske Lakseelver ønske at rapporten hadde en enda tydeligere tone.

De understreker samtidig at en videreføring av trafikksystemet med justeringer vil ikke alene løse luseproblemet. 

– Flere av endringene som utvalget foreslår, vil forbedre systemet, men selve løsningen på lakselusproblemet ligger i å forebygge mot lus, ikke behandle slik strategien er i dag. Her kommer miljøfleksibilitetsordningen som Havbruksutvalget foreslår inn. Miljøfleks kan føre til en kraftig reduksjon i antall oppdrettslaks i åpne merder, og dermed fjerne behovet for lusebehandlinger. Dette er også helt avgjørende hvis det skal bli en slutt på rømming, slik som den tragiske hendelsen til Lerøy ved Hitra nå nylig.