Illustrasjon av konseptet Bunnsolid. Foto: Osland Havbruk.
Illustrasjon av konseptet Bunnsolid. Foto: Osland Havbruk.

Avslag til «Bunnsolid»

Osland havbruk har fått avslag på sin søknad om seks utviklingstillatelser til konseptet «Bunnsolid». 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fiskeridirektoratet skriver i avslaget at de har konkludert med at det omsøkte konseptet ikke innebærer tilstrekkelig innovasjon.

- Alt i alt vurderer Fiskeridirektoratet at Bunnsolid innebærer enkelte forbedringer sammenlignet med konvensjonelle åpne anlegg. Sammenlignet med andre semilukkede og lukkede anlegg finner direktoratet ingen forbedring, og på enkelte punkter vil det omsøkte anlegget gi en dårligere løsning på de utfordringene anlegget har til hensikt å løse enn andre semilukkede anlegg. Sett opp mot den høye terskelen som legges til grunn for at et konsept skal innebære «betydelig innovasjon» har Fiskeridirektoratet kommet til at dette vilkåret ikke er oppfylt. Allerede på denne bakgrunn må søknaden avslås.

De skriver at selv dersom «Bunnsolid» lar seg utvikle slik som beskrevet i søknaden vil anlegget kun føre til enkelte forbedringer i forhold til konvensjonelle anlegg, samtidig som anlegget på flere områder vurderes å løse utfordringer på en dårligere måte enn andre semilukkede anlegg. 

På bakgrunn av manglende redegjørelsen av teknologien, samt at det ikke foreligger tegninger eller dimensjoneringsberegninger av konstruksjonen eller CFD-beregninger av vanndistribusjonen er det imidlertid etter Fiskeridirektoratets vurdering heller ikke sannsynliggjort at den omsøkte teknologien vil kunne bli realisert og fungere etter hensikten.

- Også på dette grunnlaget har Fiskeridirektoratet kommet til at det omsøkte konseptet ikke oppfyller kravet om «betydelig innovasjon». Ettersom Fiskeridirektoratet har kommet til at vilkåret om betydelig innovasjon ikke er oppfylt, går vi ikke inn på vurderingen av hvorvidt prosjektet oppfyller de øvrige vilkårene for tildeling av utviklingstillatelser etter laksetildelingsforskriften. 

Saken fortsetter under. 

Ville skape fremtidens havbruk

Det omsøkte prosjektet omfatter utvikling av en betongkonstruksjon, utformet som en silo, som skal stå på havbunnen i nær tilknytning til land. Vann skal pumpes inn fra dype vannlag. Avløpsvann skal gå ut gjennom regulerbare spjeldventiler i karveggen, samt pumpes ut i bunn. Det skal utvikles et system som justerer vannhøyden i karet med tidevannet. Konstruksjonen var planlagt skulle ha installert en sirkulær notbunn som kan heves og senkes for trenging av fisk. 

Daglig leder Erik Osland har tidligere uttalt at de mener det oppfyller mange ønsker han har for fremtidens havbruk.

- Det ene er null rømming. Får vekk nota, fortøyninger og alt som hører til. Man får også bedre fiskevelferd, unngår gjerne lus, sa han.

Bunnsolid-konstruksjonen bruker også cirka en tiende del av arealet man i dag bruker til å produsere gitt mengde fisk, med dagens teknologi.

- Vi bruker kjent teknologi fra oljenæringen, og vi kjenner teknologien for produksjon i settefiskanlegg.  Konseptet vil kunne bremse alle kostnadsdriverne våre, uttalte Osland. 

Les også: - Den eneste teknologien som kan gjøre havbruk rømningssikkert