Histologibildet viser gjelle med skader som trolig er forårsaket perlesnormanet.

Perlesnormanet fører til skade på fisk langs hele kysten

Publisert Sist oppdatert

Det observeres perlesnormanet, Apolemia uvaria, i eller i nærheten av oppdrettsanlegg langs hele kysten. Registreringer fra «dugnad for havet» i perioden 28. oktober til 27. november gjenspeiler den høye forekomsten av perlesnormanet som Åkerblå har observert i felt. Det observeres skader som ser ut til å være relatert til perlesnormanet på fisk i anlegg både på Sør-Vestlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge. Kolonimaneten driver med vannstrømmene og kan forekomme i hele vannsøylen fra overflaten og ned til 1000 meters dyp. Når perlesnormaneten treffer et oppdrettsanlegg, kan den løse seg opp og den oppløste kolonimaneten kan være svært vanskelig å observere. 

Registreringer fra «dugnad for havet» i perioden 28. oktober til 27. november gjenspeiler den høye forekomsten av perlesnormanet som Åkerblå har observert i felt.

Flere anlegg er påvirket av perlesnormanet de siste ukene, og vi observerer alt fra mild til mer alvorlig påvirkning. I flere påvirkede anlegg observeres dårlig appetitt og avvikende atferd. Kontakt med perlesnormanet er trolig smertefullt, og maneter inne i merden kan føre til at fisken stresser, som kan føre til større oksygenbehov og risiko for at fisk skader seg på notvegg. Manetene har nesleceller og en sterk neslegift som kan føre til skade på fisk. Histologibildet øverst viser gjelle med skader som trolig er forårsaket perlesnormanet. I etterkant av skader på fiskens hud og gjeller kan det oppstå sekundære bakterielle infeksjoner. Skadene kan bli alvorlige og føre til nedsatt fiskehelse – og velferd. Store mengder perlesnormanet i vannmassene gjør det i tillegg utfordrende å fôre og håndtere fisk, også behandling mot lakselus vil være utfordrende.

Det er relativt få tiltak per i dag som kan settes inn ved observasjon av perlesnormanet. Skjerming, som skjørt og lignende, kan være et tiltak, samtidig går manetene langt dypere enn det skjerming ved hjelp av skjørt gir. Per i dag har vi ikke nok kunnskap om bruk av skjørt ved observasjoner av perlesnormaner fører til at fisken skjermes, eller om skjørtene hindrer maneter i å følge med vannstrømmen ut av merden. Det kan se ut til at det er gunstig om en kan få fiskegruppen til å stå lavt i vannsøylen, å unngå fôring og behandling ser ut til å redusere skadepotensialet, men effekten av å utsette fôring kan være forbigående om manetsituasjonen vedvarer og det vil også være utfordrende å utsette nødvendig behandling mot lakselus over lang tid. Et viktig tiltak er å unngå/utsette notspyling dersom det observeres en del perlesnormanet som ligger mot nota. Både for å hindre at manetene brytes opp i små biter og i tillegg unngå den ekstra påkjenningen det er på gjellene med partikler som frigjøres. Åkerblå påpeker at det er et stort behov for forskning på tiltak for å redusere skader på fisken fra perlesnormanet. 

Les flere saker om perlesnormanet

perlesnormanet