Krister Hoaas, regionsjef i Sjømat Norge Havbruk Vest er skuffet over regjeringens fargelegging av trafikklyssystemet.

- Det pågår en nedbygging av oppdrettsnæringen i vår region

Totalt får Sjømat Norge sine medlemmer 11 000 tonn i nedtrekk etter nytt trafikklys ble lagt frem.
- Frustrasjonen er forståelig nok stor, sier regionsjef Krister Hoaas.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag la regjeringen frem hvilke farger de har satt på de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. To områder får igjen rødt lys.

- Det bekymrer meg at påvirkningen fra lakselus øker i flere områder, og at dette skjer på tross av at målet er å redusere påvirkningen. Dersom næringen skal kunne vokse, er den nødt til å gjøre endringer for å redusere utslipp av lakseluslarver fra anleggene, sa Myrseth i meldingen.

- Overraskende

Krister Hoaas, regionsjef Sjømat Norge Havbruk Vest sier til Kyst.no at regjeringens fargelegging av trafikklyssystemet kom overraskende og påpeker at det er en politisk avgjørelse. 

- Regjeringen har tilstrekkelig dekning i både anbefalingene fra Havbruksutvalget og Ekspertutvalget til å ikke trekke ned produksjonen i PO3 og PO4. Havbruksutvalget anbefaler å gå bort fra nedtrekk, fordi det ikke fungerer. Sett i lys av det og av den varslede Havbruksmeldingen, ville det naturlige være å sette eventuelle nedtrekk på vent. Oppdretterne i PO3 og PO4, særlig PO4, har beviselig gjort en formidabel jobb med å ta ned antall lus i anleggene, presiserer han. 

- Ikke levert

Han påpeker at Regjeringen har samtidig en bestilling fra Stortinget de ennå ikke har levert på. 

- Stortinget ba i juni, regjeringen om å komme med en ordning som lar oppdretterne produsere det volumet de har mistet i nedtrekk, på en måte som ikke påvirker utvandrende villakssmolt.

Dette mener Sjømat Norge regjeringen kan levere på raskt, og Hoaas sier dette vil være helt i tråd med intensjonen i trafikklyssystemet. 

- Det er igjen et politisk valg om de ønsker å gjøre det eller ikke. Regjeringen kan også levere på anbefalingen om å innføre en ordning med miljøfleksibilitet, som også kan bidra til å snu den negative nedtrekksutviklingen vi ser nå. Det er et politisk valg. Akkurat nå pågår en nedbygging av oppdrettsnæringen i vår region, sier regionsjefen. 

- Hvordan vil dette påvirke deres medlemsbedrifter?

- Totalt blir dette nedtrekket på over 11 000 tonn. Det er klart det påvirker selskapenes inntjeningsevne og med det også deres evne til investeringer for å forbedre produksjonen. Frustrasjonen er forståelig nok stor, sier Hoaas. 

Det er flere oppdrettere på plass under NASF-konferansen i Bergen. På spørsmål om den nye fargeleggingen, svarer Gerhard Alsaker kontant: - Det egner seg ikke på trykk.

Hoaas sier at i vest trodde man på gult lys i PO4 og muligens rødt i PO3, men da med et håp om at regjeringen ville sette nedtrekk på vent, med grunnlag i anbefalingene fra Havbruksutvalget og Ekspertutvalgets rapport.

Han poengterer at totalt har man nå hatt fem nedtrekk i PO3 og PO4 samlet. 

- Det kommer til en stor samfunnsøkonomisk kostnad og rammer arbeidsplasser og kystsamfunn, sier han.

Enig med oppdretterne

Men det er ikke bare oppdrettere som er uenig med regjeringens håndtering av havbruksnæringen. Pål Mugaas i Norske Lakseelver sier til Kyst.no at deres organisasjon lenge har påpekt at innretningen på trafikklyset fører kysten mot gul/rød status.

Han understreker at situasjonen for villaks og sjøørret er ekstremt kritisk i røde og gule soner, samtidig som oppdretterne taper muligheten for vekst. 

- Vi ber regjeringen forsere arbeidet med miljøfleksibilitet som er foreslått som et av hovedgrepene av Havbruksutvalget. Det er trolig eneste vei mot en bærekraftig vekst i norsk oppdrett. For villaks og sjøørret er situasjonen nå så kritisk langs hele kysten at vi kun har kort tid å handle på, påpeker han.

- Mest fryktet scenario

På sosiale medier hagler også kritikken fra oppdrettere. På Facebook skriver Sulefisk at det er en ramsvart dag for dem, Solund og Vestlandet.

Michael Niesar, daglig leder i Sulefisk har god oversikt over fisken i merden. Selskapet sier de har klart å få ned lusenivåene, likevel får de nedtrekk i produksjonen.

- Årets trafikklys er fastsatt og vårt mest fryktede scenario har blitt en realitet. Produksjonsområde 4 ble, til tross for både positiv utvikling mht. lusepåvirkning på villfisk, samt ekspertgruppene sine faglige råd, satt i rødt.

- Rødt lys i PO4 legger ikke til rette for flere arbeidsplasser eller større verdiskaping i distriktet vårt! Å trekke ned ytterligere 6 % fra produksjonskapasiteten til oppdretterene i området vil ha motsett virkning. Nedtrekk på totalt 18 % vil gå hardt utover arbeidsplasser og investeringer. Vi vil miste viktige arbeidsplasser og lokal verdiskaping! 

Sulefisk skriver videre at de har gjort alt de kan for å redusere nivået av lakselus i området. 

- Vi har satset på ny teknologi med mekanisk behandling, laser, semilukket merd m.m. Og det har fungert! Lusetallene har gått ned! Likevel velger politikerne å straffe oss med nok et nedtrekk i produksjonskapasiteten. 18 % tilsvarer 3,5 stillinger i Sulefisk. En arbeidsplass i havbruk genererer 1 arbeidsplass i omkringliggende aktivitet. Da kan en selv spekulere i hvilke konsekvenser dette kan ha for lokalsamfunnene i Solund og Vestland. Vi er dypt fortvilet, skriver selskapet.

Stans i arbeid og investeringer

Lina Braanaas Utne, daglig leder i Firda Seafood skriver også på Facebook at det er første gang i konsernets nær 40 årige historie at de står ovenfor en situasjon der de må ta skritt for nedbygging av aktivitet og virksomhet.

Lina Braanaas Utne (35) og Ole Braanaas.

Til de ansatte i selskapet har hun sendt ut følgende melding onsdag:

Hei alle sammen,

Vi våknet i dag til nyheten om at Nærings- og Fiskeridepartementet har satt vårt område, PO4, til rødt lys og 6 % nedtrekk i produksjonskapasitet. Dette er tredje gang vi får nedtrekk, og det er dramatisk for hele konsernet.

Vi har beregnet at det tredje trekket vil bety et samlet tap av råstoff på 6300 tonn fisk årlig, målt mot kapasiteten vi hadde før trafikklyssystemet ble innført. Dette utgjør ca to måneder arbeidsstans på vårt slakteri og foredlingsanlegge Martin E Birknes Eftf for 100 ansatte. Hvert nedtrekk er mer dramatisk enn det foregående, fordi det begrenser våre muligheter til å tilpasse oss og kompensere gjennom tiltak og produksjonsplanlegging.

Vi har ikke full oversikt over hva dette nedtrekket vil bety for oss, men vi vet at det griper inn i driften i alle ledd fra settefisk til slakting og salg. Planlagte investeringer vil bli rammet. Vi vil måtte redusere antall individ i sjø og på settefisk.

Nedtrekket kommer til tross for at modellen lå an til å gi gult lys til vårt område. I tillegg er det gjennom kunnskapsinkubatoren i PO3 og PO4 funnet ut at når Havforskningsinstituttet rekalkulerer modellene sine med nye data og målinger tilbake i tid, viser det seg at PO4 aldri har vært rødt.

Dette har vi i en lengre periode prøvd å fortelle sentrale politikere i Oslo, uten å få tilhør. Det virker heller ikke som at sentrale politikere i Arbeiderpartiet eller Senterpartiet bryr seg nevneverdig av konsekvensene et ytterligere nedtrekk betyr for Vestlandet med tanke på arbeidsplasser og verdiskaping. Disse konsekvensene kan vi ikke leve med, men vi skal gjøre vårt ytterste fremover for å fremdeles opprettholde arbeidsplasser og vekst i våre lokalsamfunn, men ansvaret for at vi skal tykkes med dette ligger nå til fulle i politikernes hender.