Direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge. Foto: Kystrederiene

- Økt fokus på grønn skipsfart, men veien vinner

Statsbubsjettet: Regjeringen la mandag frem forslag til statsbudsjett for 2020. Det var for maritim næring spesielt knyttet spenning til regjeringens oppfølging av handlingsplanen for grønn skipsfart og flåtefornyelse.  

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I forslaget til statsbudsjett for 2019 viderefører regjeringen viktige maritime rammevilkår som tilskuddsordningen for sjøfolk.

- Dette er et svært viktige rammevilkår for en fortsatt sterk maritim næring i Norge, sier direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge.

I forslaget til statsbudsjettet foreslår regjeringen en økning av CO2-avgiften på diesel. Dette blir imidlertid, for andre gang i regjeringsperioden, kompensert ved reduksjon i veibruksavgiften for tungtransport. Dette betyr at regjeringen legger opp til at enda flere lastebiler kommer på norske veier, stikk i strid med alle transportpolitiske målsetninger og Riksrevisjonens merknader, mener organisasjonen.

- Denne avgiftsvridningen er i klar strid med de politiske målsetningene i Nasjonal transportplan om å overføre mer gods fra veg til sjø, sier Borge.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til grønn skipsfart med 100 mill. kroner. Midlene skal blant annet bidra til økt bruk av lav- og nullutslippsløsninger i fylkeskommunale hurtigbåtsamband og fornyelse i nærkystflåten.

Kystrederiene er positive til satsingen på grønn skipsfart, da dette berører deres medlemmer både i hurtigbåt- og kystflåten. Regjeringen gjeninnfører også incentivordningen for godsoverføring fra land til sjø og øker bevilgningen til Nullutslippsfondet.

- Dette er gode signal fra regjeringen. Kystrederiene vil følge dette videre opp og forventer konkrete bidrag til flåtefornyelse i nærskipsfarten, uttaler Borge. Grønn og mer miljøvennlig transport burde bety mer satsing på nærskipsfarten. Det er stor interesse for fornyelse til mer miljøvennlig tonnasje blant Kystrederienes medlemmer, legger han til.

Kystrederiene har gjennom sitt eget flåtefornyelsesprogram pekt på konkrete virkemidler som må på plass, der finansieringsordningene er desidert viktigst. 

Mindre penger, flere oppgaver

Den totale bevilgningen til kystforvaltning går ned med 3,1 % på grunn av at fiskerihavnene blir fylkeskommunale.

- Men Kystverket får, som følge av ny havne- og farvannslov, likevel et utvidet ansvarsområde. Det er underlig at regjeringen bevilger mindre penger til økte oppgaver, sier Tor Arne Borge.

Et samlet næringsliv på kysten er ellers skuffet over at det ikke ligger inne oppstartmidler til Stad skipstunnel på neste års statsbudsjett.

- Vi hadde store forventninger til at regjeringen ville gi det endelige klarsignalet til bygging av Stad skipstunnel i dette budsjettet, uttaler Borge.