Aquatraz. Foto: Midt Norsk Havbruk Produksjon AS.
Aquatraz. Foto: Midt Norsk Havbruk Produksjon AS.

Tre fikk avslag - Kun ett konsept fikk grønt lys

Tre selskap har fått avslag på sine søknader om utviklingskonsesjoner. Midt Norsk Havbruk-produksjon har derimot fått grønt lys videre for sitt Aquatraz-prosjekt, opplyser Fiskeridirektoratet.

Publisert

Torsdag 30 juni fikk de tre selskapene Gifas Marine, Akvadesign og Gigante Offshore avslag på sine søknader om utviklingskonsesjoner. Disse tilsier tilsammen totalt 22 utviklingskonsesjoner. Alle de tre selskapene skulle plassere sine konsepter i Nordland fylke.

Mnh-produksjon fikk derimot grønt lys videre for sitt Aquatraz prosjekt.

Søknaden fra AkvaDesign om ti utviklingstillatelser til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret til utviklingsformål avslås, opplyser direktoratet i en pressemelding. 

AkvaDesign søkte 18. desember 2015 om ti utviklingstillatelser for utvikling av sitt konsept med kompakte lukkede anlegg. I sin begrunnelse for avslaget peker de på det omsøkte konseptet enkelte nyhetselementer og en viss usikkerhet. Direktoratet finner det likevel ikke godtgjort at konseptet innebærer noen vesentlig forbedring i forhold til de tre konseptene som er gjennomgått ovenfor, skriver de.

AkvaDesign har vært utstyrsleverandør til næringen i lengre tid, og har i denne perioden blant annet utviklet det nevnte semi-lukkede konseptet som er forgjengeren til det omsøkte. Fiskeridirektoratet kan ikke se at det omsøkte konseptet representerer noe mer enn en naturlig videreutvikling av den eksisterende utstyrslinjen. Fiskeridirektoratet har etter dette kommet til at det omsøkte konseptet ikke medfører utvikling av teknologi som innebærer «betydelig innovasjon». Da dette er et vilkår for tildeling av utviklingstillatelser, jf. laksetildelingsforskriften § 23b, er direktoratet kommet til at søknaden må avslås, opplyses det. 

Ikke redegjort

Gifas søkte 26. januar 2016 om fire utviklingstillatelser for utvikling av sitt konsept, «SubFishCage», bestående av nedsenkbare merder.

Direktoratet mener det er i søknaden fra Gifas ikke redegjort for kunnskapsstatus og beskrevet på hvilken måte det omsøkte konseptet vil innebære et innovasjonsløft, utover øking i dimensjonene.

Gifas satset på nedsenkbar stormerd men fikk avslag på sin søknad. Foto: Gifas Marine.
Gifas satset på nedsenkbar stormerd men fikk avslag på sin søknad. Foto: Gifas Marine.

De finner det ikke godtgjort at konseptet innebærer noen vesentlig forbedring i forhold til de konseptene som allerede eksisterer og som til en viss grad er i kommersiell drift. Fiskeridirektoratet har etter dette kommet til at det omsøkte konseptet ikke medfører utvikling av teknologi som innebærer «betydelig innovasjon».

- Da dette er et vilkår for tildeling av utviklingstillatelser, jf. laksetildelingsforskriften § 23b, er direktoratet kommet til at søknaden må avslås. Fiskeridirektoratet finner ikke grunn til å drøfte hvorvidt de øvrige tildelingsvilkårene er oppfylt, melder de.

Mangelfull søknad

Gigante fikk også avslag på sin søknad, hvor de tok sikte på utvikling av konseptet «Supertankmerd».

Etter en grundig gjennomgang av søknaden er det ikke klart for Fiskeridirektoratet hvilket prosjekt det søkes om utviklingstillatelser for, opplyser de i et brev til selskapet.

Slik ser merden ut på papiret. Foto: Gigante offshore.
Slik ser merden ut på papiret. Foto: Gigante offshore.

Det er heller ikke er klart for Fiskeridirektoratet hvilket av de ulike anleggene søker ønsker å videreutvikle, eller hvor langt søker er kommet i planleggingsprosessen.

Direktoratet opplyser at søknaden er så mangelfull at det ikke er mulig for de å vurdere om prosjektet kan bidra til utvikling av teknologi som kommer akvakulturnæringen til gode. De kan dermed ikke vurdere om søknaden omfattes av formålet med tildeling av utviklingstillatelser.

Får grønt lys videre

Aquatraz-prosjektet til Midt Norsk Havbruk-produksjon fikk 30 juni derimot godkjent sitt forslag til utviklingkonsesjoner, og direktoratet behandler videre søknaden med sikte på å dele ut en eller flere konsesjoner til konseptet «Aquatraz» - et semilukket anlegg i sjø.

Selskapet ønsker først å bygge en pilotmerd og deretter parallell utbygging av inntil seks anlegg. De har søkt om åtte utviklingstillatelser.

Aquatraz fikk grønt lys for Aquatraz-prosjektet. Foto: Midt Norsk Havbruk Produksjon AS.
Aquatraz fikk grønt lys for Aquatraz-prosjektet. Foto: Midt Norsk Havbruk Produksjon AS.

- Ut fra de opplysningene som foreligger på det nåværende tidspunkt vurderer Fiskeridirektoratet at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser, opplyser de i en pressemelding.

De opplyser også at de vil derfor gå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av en eller flere utviklingstillatelser.

- Dette er ikke et bindende tilsagn. For at Fiskeridirektoratet skal treffe vedtak om tilsagn om en eller flere utviklingstillatelser må også den videre behandlingen støtte opp under at en realisering av prosjektet vil være i henhold til intensjonen med ordningen om utviklingstillatelser. Herunder må det kunne fastsettes målkriterier i tråd med dette, opplyses det.