Tredje generasjon Aquatraz-merd på lokaliteten Kipholman i Nærøysund kommune. Foto: Steinar Johansen/MNH.

Disse grepene har gitt stor effekt på Aquatraz

Tredje generasjon av Aquatraz viser gode resultater. Nå gjør selskapet ytterligere grep for å optimalisere det spennende utviklingskonseptet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Mye har skjedd hos oppdrettsselskapet Midt-Norsk Havbruk de siste årene med tanke på teknologi. Utviklingskonseptet Aquatraz er et konsept Midt-Norsk Havbruk har brukt mye ressurser på, og er en stiv, hevbar oppdrettsmerd som er utviklet for å utnytte de naturgitte forholdene for lakseoppdrett langs Norskekysten.

Den første Aquatraz-merden ble sjøsatt i 2018, etter at Midt-Norsk Havbruk ble tildelt fire utviklingstillatelser. Totalt fire merder fordelt på tre generasjoner er levert fra Fosen Yard siden september 2018.

Med generasjon 3 av Aquatraz som er siste tilskudd som ble satt på lokalitet i april har selskapet valgt å fokusere enda mer på beskyttelse mot lus, og har derfor et 10 meter dypere skjørt på denne merden sammenlignet med G1 og G2.

Det er også implementert tett duk i bunnen av merden som strekker seg 3 meter inn fra hver side langs bunnoten. Samlet bidrar disse to endringene til en forbedret intern vannsirkulasjon og en økning i andelen dypvann som tas inn i merden. Dette skal gi bedre fiskehelse og en videre reduksjon av lusepresset.

Steingrim Holm, prosjektleder for utviklingskonseptet Aquatraz, i Midt-Norsk Havbruk her avbildet på den første Aquatraz merden. Foto: Midt-Norsk Havbruk

Kan vise til gode resultat og erfaringer

Steingrim Holm, prosjektleder i Midt-Norsk Havbruk sier til Kyst.no at tredjegenerasjon Aquatraz ble satt i drift 26. juni 2020 på lokalitet Årsetfjorden i Nærøysund kommune.

- 300 000 laks med snitt vekt på ca. 0,6 kg ble overført til Aquatraz-merden. I tillegg har vi en konvensjonell kontrollmerd, på samme lokalitet, med ca. 150 000 laks fra samme smoltgruppe. Hensikten er å sammenligne hvordan produksjonen i Aquatraz er i forhold til konvensjonell produksjon.

Fisken skal etter planen slaktes ut i løpet av mai 2021.

- Så langt har driften av Aquatraz-merden i Årsetfjorden fungert veldig bra. Både temperaturer og salinitetsmålingene viser at vi tar inn vann fra om lag 20 meters dyp noe som er bra med hensyn til lusepresset. I tillegg  ser det ut til at laksen foretrekker å stå i det utvidede området av merden med høyere strømningshastighet, forklarer prosjektlederen. 

Aquatraz på plass på lokalitet. Klikk for større bilde. Foto: Steinar Johansen/MNH.

Erfaring fra første og andre generasjon Aquatraz opplyser han har vist at 8 m luseskjørt bidrar til å redusere lusepresset, men at denne dybden ikke er tilstrekkelig til å eliminere lusepresset.

- Tredjegenerasjon Aquatraz har som følge av disse erfaringene økt dybden på skjørtet til 18 m. Det er i tillegg gjort endringer i bunnen som forbedrer vannsirkulasjonen i merden, men dette er gjort mht tilvekst og trivsel. Det er ennå for tidlig å konkludere med at 18 m dypt luseskjørt er optimalt og at den nye geometrien gir det beste strømningsbildet, sier Holm. 

Erfaringene fra utsettet i Aquatraz i Årsetfjorden viser så langt følgende: 

  • Ingen lusepåslag etter 1 ½ måned i drift
  • Målinger viser at vi henter vann fra ca. 20 m dybde (dette samsvarer med analyser selskapet har gjennomført)
  • Jevnere og lavere temperatur, samt høyere salinitet i Aquatraz-merden enn i kontrollmerden
  • Større og mer uniformt vannvolum som sirkulerer rundt i merden (ønsket situasjon for å bedre trimming av laksen)
  • Større vannutskiftning enn for første og andre generasjon Aquatraz

Fokus på å unngå lakselus 

Med tredjegenerasjon (merd nr. 4) ønsker selskapet å avklare om 18 m dypt luseskjørt er tilstrekkelig til å holde lusenivåene så lave at avlusing unngås.

- Videre ønsker vi å få svar på om endringene vi har gjort med strømsettere (økt effekt) og notbunn gir ønsket effekt med hensyn til vannutskiftning og strømningsbilde i merden og som del av dette sjekke at analysene stemmer med fullskala.

- Det er videre en målsetning å avklare om den høye vannutskiftningen og hurtige vannsirkulasjon i merden gir laksen optimale forhold som resulterer i topp kvalitet til konkurransedyktig pris, bedret fiskehelse, fiskevelferd og HMS i forhold til produksjon i konvensjonelle merder, legger Holm til. 

Prosjektleder Alf Reidar Sandstad i Seafarming Systems er mannen bak teknologien. Klikk for større bilde. Foto: Midt-Norsk Havbruk.

Kan besøke siste Aquatraz-generasjon

Prosjektleder Alf Reidar Sandstad i Seafarming Systems er mannen bak teknologien og opplyser at de torsdag 10. september arrangerer besøk på Aquatraz G3 for norske oppdrettere.

- Da vil Seafarming Systems og Midt-Norsk Havbruk orientere om erfaringer og resultater så langt. Vi vil også informere om den fjerde og siste generasjonen Aquatraz som avslutter utviklingsprosjektet. For denne generasjonen åpner vi for at også andre norske oppdrettere kan bestille merder og så langt har flere oppdrettere vist sin interesse for dette, sier han.

Perfeksjonerer og optimaliserer 

Når det gjelder veien videre forklarer Holm at selskapene nå jobber med utvikling av fjerdegenerasjon Aquatraz, som baserer seg på erfaring fra tidligere generasjoner Aquatraz.

- Planen er å ha designet til fjerdegenerasjon ferdig i løpet av 2020. Vi ønsker å få med oss driftserfaring fra tredjegenerasjon, spesielt med hensyn til dybde på luseskjørt, før vi «fryser» designet. Dato for kontrahering av neste generasjon Aquatraz er noe usikkerhet gitt utviklingen av Covid-19, men vi håper at kontrakten er på plass i løpet av 1. kvartal 2021, med levering av merd innen utgangen av 2021, utdyper han. 

Aquatraz på lokalitet Kipholman i Nærøysund kommune. Foto: Steinar Johansen/MNH.

Sandstad opplyser at for Aquatraz G4 planlegges et ytterligere dypere skjørt på omlag 25 meter. Videre er bunnot og sidepanel skiftet ut med gitter i stål/grp. Dette gir økt levetid, enklere renhold og desinfisering. I tillegg oppnås ytterligere sikkerhet mot rømning. G4 kan i motsetning til foregående generasjoner dele av oppdrettsvolumet i justerbare kakestykker.

- Dette muliggjør levering av fisk uten å heve merden. Inndelingen gir også muligheter for sortering av fisk samt batch-vis sulting og levering av fisk. Det har under arbeidet med G4 vært viktig også å fokusere på driftsoperasjonene. I de første generasjonene var hovedfokus på fisken, men for G4 som skal være en kommersiell merd er det viktig at alt sitter med automatisering av de fleste operasjonene. Derfor har større fleksibilitet i produksjonen hatt økt fokus, forklarer Sandstad.

Oversikt over merdleveransene

Pilotmerd, Aquatraz generasjon 1 (AG1)

- Aquatraz 1 levert september 2018

- Aquatraz 2 levert april 2019

Aquatraz generasjon 2 (AG2)

- Aquatraz 3 levert oktober 2019

Aquatraz generasjon 3 (AG3)

- Aquatraz 4 (april 2020)

Midt-Norsk Havbruk ønsker i denne omgang å fabrikere mellom 4 og 8 merder av G4.

- Det kan leveres flere merder, men vi vil være sikre på at alle kundene får god oppfølging og at alle lærlingselementer fanges opp og tas med videre på en god måte. Neste mulighet til å bestille merder blir først etter at tilstrekkelig driftserfaring er innhentet fra G4 og disse er implementert i neste G4, versjon 2.0, opplyser prosjektlederne. 

En sluttrapport som oppsummerer resultatene fra produksjonen i det spennende utviklingskonseptet vil ifølge prosjektlederen bli utgitt i løpet av 4. kvartal 2020.

Les flere av Kyst.no sine Aquatraz-saker her: