Gå til innhold
Annonse
Den første runden med fisken fra Ocean Farm 1 er utslaktet, presterte godt biologisk og har bidratt til SalMars store slaktevolumer i 2018. Foto: Salmar.
Den første runden med fisken fra Ocean Farm 1 er utslaktet, presterte godt biologisk og har bidratt til SalMars store slaktevolumer i 2018. Foto: Salmar.

2018 ble et rekordår for SalMar-konsernet. Store slaktevolumer bidro. Aksjeeierne tilgodesees med et greit utbytte.

Annonse

SalMar ASA leverte et rekordhøyt slaktevolum i fjerde kvartal. De forklarer det selv som et resultat av god drift.

Operasjonelt driftsresultat (EBIT) i kvartalet endte på 934,9 millioner kroner, opp fra 707,2 millioner kroner i fjerde kvartal året før.

Dette har bidratt til at 2018 ble et rekordår for SalMar-konsernet med en omsetning på over 11,3 milliarder og et operasjonelt driftsresultat på nær 3,5 milliarder.

Samlede driftsinntekter endte på 3,1 milliarder kroner i Q4, opp fra 2,8 milliarder i Q4 2017.

Slaktevolumet var 40 500 tonn, mot 39 900 tonn i fjerde kvartal 2017.

Driftsresultat per kilo endte på 23,11 kroner i kvartalet, opp 5,41 kroner per kilo fra tilsvarende periode året før.

Den sterke utviklingen er drevet av volumvekst og kostnadsreduksjoner fra bedret operasjonell drift, melder de.

- God drift fra alle våre virksomhetsområder, sterk etterspørsel og rekordhøyt slaktevolum har bidratt til nok et tilfredsstillende kvartal for SalMar-konsernet, påpeker de i børsmeldingen.

Ocean Farm

Første generasjon fra Ocean Farm 1 ble også slaktet i kvartalet.

- De biologiske resultatene fra prosjektet er gode og bidrar til å styrke vår tro på oppdrett lengre ut til havs. Vår virksomhet må være tuftet på laksens betingelser og ikke utstyrets begrensinger. Gjennom at vi fortsetter å investere i hele verdikjeden, samt videreutvikle havbasert oppdrett, sikrer SalMar en sterk plattform for bærekraftig utvikling og videre vekst, sier konsernsjef Olav-Andreas Ervik i SalMar.

Økte kostnader i Midt-Norge

Segment Midt-Norge leverte et godt operasjonelt resultat i fjerde kvartal.

- Slaktevolumet i perioden er fisk satt i sjøen høsten 2017, en generasjon som har hatt noe mer utfordrende produksjon enn vår 2017 generasjonen. Disse utfordringene gjorde at det ble slaktet et større antall fisk med lavere slaktevekt enn budsjettert. Følgelig trakk dette kostnadene noe opp fra foregående kvartal.

SalMar venter en stabil utvikling i kostnadsnivået for segment Midt-Norge inn i første kvartal 2019.

EBIT per kg  ble på 22,54 kr/kg i Q4 mot 13,30 kr/kg i Q4 2017.

Laverekostnad i Nord-Norge

I segment Nord-Norge ble det slaktet 12 200 tonn laks i kvartalet, en økning på hele 9 000 tonn fra foregående kvartal.

- Det høyere volumet har som ventet bidratt til lavere kostnader i perioden. Slaktevolumet i perioden var fisk satt i sjøen våren 2017. Denne generasjonen har hatt en svakere tilvekst enn planlagt, men i den siste perioden har den hatt en god biologisk utvikling som ga høye slaktevekter og god prisoppnåelse i kvartalet.

Det er ventet en stabil kostnadsutvikling for segment Nord-Norge inn i første kvartal.

EBIT per kg  ble på 23,86 kr/kg i Q4 mot 17,50 kr/kg i Q4 2017.

Skottland og Island

I Skottland meldes det om god ytelse og høy snittvekt på fisken til Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) i Q4. Et nytt RAS-anlegg har nettopp fått sine første egg, og den første smolten er ventet fra anlegget i høst.

Det er forvetnet slaktevolumer i 2019 på 30 000 tonn.

Norscott: EBIT per kg ble på 23,70 kr/kg i Q4 mot 16,00 kr/kg i Q4 2017.

På Island holder man på med en omstruktureringsprosess og det påpekes at Arnarlax fremdeles er i en tidlig fase. Resultatene herfra er negativt påvirket av faste kostnader.

Man har startet slaktingen av 2017 G som presterer bedre enn foregående generasjoner. Selskapet har fått ny CEO fra januar i år. Han heter Bjørn Hembre.

Forventet slaktevolum i 2019 er på 10 000 tonn.

Arnarlax: EBIT per kg  ble på -4,82 kr/kg i Q4 mot 1,35 kr/kg i Q4 2017.

Hektisk på InnovaMar

Høyt slaktevolum har bidratt til fortsatt god effektivitet for slakteri- og videreforedlingsaktivitetene.

Totalt ble det slaktet rundt 38 700 tonn på InnovaMar i kvartalet, mot rundt 32 700 tonn i fjerde kvartal i 2017.

- Kombinert med en sterk operativ innsats fra de ansatte, har dette bidratt til positivt resultatbidrag fra alle forretningsområder, heter det.

Driftsresultatet for perioden viste et overskudd på 79,4 millioner kroner, noe opp fra foregående kvartal.

Kontraktsandelen i kvartalet var på rundt 35 prosent hvor snittprisene har vært over gjennomsnittlig spotpris i perioden.

- Derfor har kontraktsporteføljen bidratt positivt til resultatet for segmentet. Som følge av sesongmessige variasjoner på råstofftilgang, ventes det noe lavere aktivitet på industrisiden i kommende kvartaler.

Per 14. februar ligger kontraktsdekningen på rundt 30 prosent for første kvartal 2019 og på rundt 20 prosent for helåret 2019.

- Kontraktene er inngått til priser noe over snittprisen i 2018, hvilket gjenspeiler et godt marked med sterk etterspørsel, skriver SalMar.

Forventer vekst i 2019

For 2019 er det ventet økning i det globale tilbudet av atlantisk laks på rundt 6 prosent, i henhold til estimater fra Kontali.

- Kombinert med forventninger om god etterspørsel, indikerer dette et balansert laksemarked med utsikter til fortsatt god inntjening, meler SalMar.

For 2019 opprettholder SalMar forventet slaktevolum på 145 000 tonn i Norge, fordelt på 95 000 tonn i segment Midt-Norge og 50 000 tonn i segment Nord-Norge.

Styret foreslår å utbetale utbytte på 23 kroner per aksje basert på resultatet for 2018.

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse