Gå til innhold
Annonse
Reduksjonen i legemidler mot lakselus var betydelig fra 2016 til 2017. Foto: Pål Mugaas Jensen.
Reduksjonen i legemidler mot lakselus var betydelig fra 2016 til 2017. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Norsk fiskeoppdrett brukte mye mindre legemidler mot lakselus i 2017, enn året før. For noen virkestoffer var forbruket historisk lavt, et annet ble redusert med 14-gangen.

Annonse

Salget av antibiotika økte derimot noe, men er fortsatt lavt. Det var en også en fortsatt nedgang i salget av midler mot innvollsorm etter toppåret 2015, fremkommer det av statistikk fra Folkehelseinstituttet.

Bruken av lakselusmidler nådde sin topp i 2015, mens målt som antall tonn behandlet laksefisk ble toppen nådd i 2014. Den oppdaterte statistikken viser at bruken i 2017 også ble kraftig redusert sammenlignet med 2016.

Virkestoffet cypermetrin ble redusert til en sjettedel av 2016-nivå og var historisk lavt (i perioden 2001-2017). Bruken av deltametrin ble redusert til en tredjedel og var også historisk lavt. Hydrogenperoksid ble redusert til en tredjedel og man må tilbake til 2013 for å finne lavere antall behandlinger. For azametifos ble bruken i fjor sammenlignet med 2016 redusert til en sjettedel, og man må tilbake til 2008 for å finne lavere tall.

Emamektin brukes nå nærmest utelukkende som påslagshemmer. Forbruket av dette ble cirka halvert fra 2016, og man må tilbake til 2013 for å finne lavere tall. For diflubenzuron ble bruken redusert til en tredjedel og man må tilbake til  2012 for å finne lavere. For teflubencuron ble reduksjonen til hele en fjortenedel av fjorårsbruken, og man må tilbake til 2011 for å finne lavere.

Fortsatt problemer med resistent lakselus

- Utviklingen de tre siste årene viser at oppdrettsnæringen har endret strategi: Lakselusa blir nå i økende grad fjernet med andre metoder som for eksempel varmt vann, ferskvann og mekanisk fjerning. Enda mer utbredt bruk av slike metoder gjør at legemiddelbruken er ytterligere redusert i 2017. Det er ikke grunn til å tro at resistensproblemet er redusert, skriver Folkehelsa.

Sammenliknet med 2016 ble det i 2017 brukt cirka en tredel av antallet behandlingsdoser.

 

 Tabell 1. Midler mot lakselus (kg aktiv substans)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

azametifos

66

1884

3346

2437

4059

3037

4630

3904

1269

204

cypermetrin

32

88

107

48

232

211

162

85

48

8

deltametrin

39

62

61

54

121

136

158

115

43

14

diflubenzuron

-

1413

1839

704

1611

3264

5016

5896

4824

1803

emamektin

81

41

22

105

36

51

172

259

232

128

teflubenzuron

-

2028

1080

26

751

1704

2 674

2509

4 209

293

hydrogen-peroksid (100%) (tonn)

 

308

3071

3144

2538

8262

31577

43246

26597

9277

Antibiotikasalget fortsatt lavt

Salget av antibiotika til bruk på oppdrettsfisk i Norge påpekes er fortsatt lavt, selv om det økte noe i 2017. Som det fremgår av tabell 2 nedenfor, har salget variert i perioden 2008–2017. Fordi salget er svært lavt, kan små variasjoner i antall sykdomsutbrudd gi utslag i statistikken.

- Det er små endringer i salget av antibakterielle midler og salget er svært lavt, sett i forhold til biomassen av oppdrettsfisk som blir produsert. De antibakterielle midlene som ble solgt i 2017 tilsvarer at anslagsvis 0,4 prosent av fisken ble behandlet med en antibiotikakur).

En del av legemiddelforbruket her har gått til behandling av rensefisk.

Tabell 2. Antibakterielle midler (kg aktiv substans)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

florfenikol

166

303

287

331

191

300

403

194

138

285

flumekvin

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

linkomycin/ spektinomycin (1:2)

70

43

57

0

0

0

0

0

0

0

oksolinsyre

681

926

308

212

1399

672

108

82

74

346

oksytetrasyklin

23

40

10

1

1

0

0

25

0

10

Mindre salg av midler mot innvollsorm

Salget av midler mot innvollsorm gikk ned i perioden 2008–2010, se tabell 3 nedenfor. Fra 2011 økte salget av prazikvantel kraftig. I 2016 og 2017 er det en betydelig nedgang etter toppen året før. Salget i 2017 er redusert med om lag 60 prosent i forhold til 2015. Fra flere områder i landet påpekes det også at det er meldt om behandlingssvikt for prazikvantel.

Tabell 3. Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

prazikvantel

91

29

11

137

423

460

625

942

518

380

Salget av andre midler varierer

Formaldehyd har lenge vært brukt på ferskvannsfisk med overflateinfeksjoner – forårsaket av parasitter, bakterier og sopp. Forbruket ble første gang registrert i 2016, da det ble innført en ordning med omsetning av formaldehyd gjennom godkjente legemiddelgrossister. I 2017 har salget av formaldehyd økt med 17 prosent sammenlignet med året før, se tabell 4 nedenfor.

Salget av bronopol som også brukes mot overflateinfeksjoner på fisk i ferskvann, var relativt stabilt i perioden 2010–2012. Forbruket har siden 2013 vært høyt. I 2016 og 2017 har det vært en nedgang i bruken av dette middelet.

Isoeugenol som er et beroligende middel til fisk og blant annet brukes i forbindelse med håndtering ved avlusing og vaksinering, påpekes økte kraftig etter at det fikk markedsføringstillatelse i 2013.

I 2016 gikk forbruket av isoeugenol for første gang ned, og er i 2017 nesten halvert i forhold til 2015. Fjorårets økning i salget av bedøvelsesmiddelet benzokain fortsatte i 2017 og var i år på nesten 30 prosent sammenlignet med 2016. Salget av metakain, et annet bedøvelsesmiddel, har hatt en svak øking de siste årene, se tabell 5 nedenfor. 

Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett 2008­–2017

Tabellene viser salg av midler mot lakselus, antibiotika, midler mot innvollsorm og andre overflateinfeksjoner på fisk, samt bedøvende midler brukt i norsk fiskeoppdrett i perioden 2008–2017. Tallene er basert på innrapportert salg til Folkehelseinstituttet, fra legemiddelgrossister og fôrfirmaer.

Informasjonen er utarbeidet i samarbeid med: professor Tor Einar Horsberg og førsteamanuensis Marit Bangen, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (MatInf), Veterinærhøgskolen, NMBU.

Se Kyst.no/Norsk Fiskeoppdrett sine beregninger på bruk av lusemidler i fiskeoppdrett her.

Tabell 4. Midler mot overflateinfeksjoner på fisk i ferskvann (kg aktiv substans)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

bronopol

751

508

1020

1003

1090

1418

1320

1733

1657

1461

malakittgrønt

0,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

formaldehyd1)

 

 

 

 

 

 

 

 

39815

46579

1): Formalin angitt som salg av legemiddelet Aquacen® som har markedsføringstillatelse til bruk på fisk i ett europeisk land, tillatt brukt på godkjenningsfritak i Norge (angitt som 100% konsentrasjon).

 

Tabell 5. Beroligende og bedøvende midler til fisk (kg aktiv substans)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Isoeugenol1)

26

34

68

96

134

323

4556

15570

10209

8087

Benzokain2)

800

800

800

1000

800

1100

1100

1100

1400

1800

Trikainmesilat (metakain)

2164

2379

2815

3449

3481

4262

4967

5440

5447

5504

1)Isoeugenol er bare brukt i forskning eller til stamfisk tom. 2010. I 2011 har en mindre mengde gått til matfisk. Tallene ble i 2013 korrigert fra volumprosent til vektprosent for alle år. Ordinær markedsføringstillatelse mai 2013.

2) Estimert salg

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse