I en artikkel i Norsk Fiskeoppdrett presenteres resultater fra arbeidspakke 1 og 4 i FHF-prosjektet TermVel. Illustrasjonsfoto: Sintef Ocean
I en artikkel i Norsk Fiskeoppdrett presenteres resultater fra arbeidspakke 1 og 4 i FHF-prosjektet TermVel. Illustrasjonsfoto: Sintef Ocean

Årsaker til dødelighet og effekt på fiskevelferd i forbindelse med termiske avlusningsmetoder

Termisk avlusing er det dominerende prinsipp for det som omtales som ikke-medikamentelle metoder (IMM). I TermVel (FHF#901649) har de derfor fokusert på denne avlusingsformen for å bidra til å skaffe til veie objektiv dokumentasjon om tålegrenser.

Publisert

Resultater fra arbeidspakke 1 og 4 fra  FHF-prosjektet TermVel (Nr 901649) er presentert i siste nummer av Norsk Fiskeoppdrett.

Prosjektet har først og fremst til hensikt å få fram mer kunnskap om fiskevelferdsmessige aspekter ved termiske metoder og undersøke hvilket mulighetsrom som finnes for fremtidig bruk av termiske avlusinger, spesielt relatert til kritiske faktorer som eksponeringstid og behandlingstemperatur i kommersielle avlusingsanlegg.

I artikkelen skriver bl.a forfatterne bak (Morten Lund fra PatoGen AS, Jostein Grip fra Oxy Solutions og Jostein Pettersen fra Pharmaq) at resultatene fra studien viser at stress trolig er det viktigste bidraget til redusert fiskevelferd og økt risiko for akutt behandlingsdødelighet i forbindelse med termisk avlusing.

- Bruk av sedasjon ser ut til å kunne redusere forekomsten akuttdødeligheten og av blødning i hjerne eller hjernehinne. Til tross for dette mener vi at sedasjon ikke nødvendigvis er den langsiktige løsningen for å redusere risikoen for hjerneblødning etter termisk avlusning, men at dette heller løses ved metodiske forbedringer som reduserer stressbelastningen på fisken gjennom avlusning, skriver forfatterne.

TermVel

Prosjektgrupper: SINTEF Ocean har vært prosjektleder og andre prosjektpartnere har vært er Havforskningsinstituttet, Nord Universitet, NCE Aquaculture og og PatoGen Hovedmål: Å skaffe til veie objektiv dokumentasjon av kritiske faktorer for laks ved termisk avlusing.
Delmål:
• Å foreta standardiserte dataregistreringer, avklare dødelighetsårsaker og effekten på fiskevelferd i forbindelse med bruk av termiske metoder i lakseoppdrett.
• Å avdekke effekt av ulike temperaturer og gjentatte termiske behandlinger på fiskevelferd.
• Å utvikle og validere verktøy for å forstå og tilpasse termisk baserte avlusingsoperasjoner for bedre fiskevelferd og redusert dødelighet.
Denne artikkelen er basert på resultater fra arbeidspakke 1 og 4

- Stressbelastningen under termisk avlusning kan i enkelte tilfeller være hovedsakelig knyttet til håndteringsforhold uavhengig av maskinen og sannsynligvis i andre tilfeller være tilknyttet selve maskinen. Prosjektet kunne ikke identifisere avgjørende punkter i håndteringsprosessen som utløste hjerneblødningene. De observerte effektene av sedasjon gir oss et grunnlag for å forstå bakgrunnen for stressresponser hos laks i forbindelse med håndtering. På den måten kan det iverksettes tiltak for å minimere stressbelastningen under behandlingen. Bruk av sedasjon under håndteringsoperasjoner krever som regel erfaring og bruk av skjønn og det er viktig å jobbe videre med å kartlegge hvordan sedasjon best kan benyttes for å oppnå bedre fiskevelferd. Samtidig er det viktig å finne de rette stressreduserende tiltakene da sedasjon kun vil bøte på konsekvensene av det underliggende problemet, skriver de videre.

- Erfaringene fra denne studien viser at det er store variasjoner i utfallet av termisk avlusinger og at det er mange faktorer som påvirker dette utfallet. Derfor er det viktig å videreføre liknende prosjekter med flere produsenter for å få en bedre forståelse for suksessfaktorene ved alle ikke-medikamentelle avlusingsmetoder, mener de.