Grieg Finnmark sin etablering av lokalitet Vedbotn ga syv nyansettelser. Foto: Grieg Finnmark.

Grieg Seafood Finnmark etablerte ny lokalitet - ga syv nye arbeidsplasser

Selskapet er godt i gang med lakseproduksjon på deres nyetablerte lokalitet Vedbotn. – For en uke siden satt vi ut den første fisken, og vi har nå syv nye medarbeidere i jobb som gleder seg over å produsere fisk på Finnmarkskysten, sier en fornøyd Roger Pedersen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Lokaliteten Vedbotn ligger i Nordkapp kommune og samfunnskontakt i Grieg Seafood Finnmark, Roger Pedersen, forteller at lokaliteten blant annet var ønsket grunnet gode miljøforhold og lite lus i området.

- Vi er også så heldige at vi har vertskapskommuner som i sine kommuneplaner tenker fremover. I dette tilfellet har Nordkapp kommune nettopp avsluttet sin arealplan, og de avsatt dette området til havbruk, legger han til.

Nye arbeidsplasser

Og med ny lokalitet øker også sysselsettingen i selskapet.

- For en uke siden satt vi ut den første fisken på lokaliteten, og har nå syv nye medarbeidere i jobb som gleder seg over å produsere fisk på Finnmarkskysten. Alle de nyansatte er lokale, sier Pedersen.

Han viser til at lokaliteten har en tillat MTB på 3600 tonn.

- I løpet av oktober skal cirka en million smolt være på plass, legger han til.

Per nå er det cirka 30 ansatte i deres Nordkappavdeling, hvor de aller fleste kommer fra nærområdet. Dette er blant annet et resultat av at folk i området har muligheter for akvakulturutdanning.

- Nordkapp er en kommune med mange gode folk for havbruksnæringen, ettersom man blant annet kan studere akvateknikk. Det er fantastisk at vi får inn flinke folk lokalt.

Motstand fra Fylkesmannen

På tross av at lokaliteten ligger innenfor et område avsatt til akvakultur, har det i media vært flere saker om motstand mot etableringen.

- Vi registrerer at de som er imot etablering av oppdrettsanlegg gjerne høres best. Men vi har også mange i området som ønsker oss velkommen, som ønsker at vi etablerer oss, og skaper arbeidsplasser. Det er alltid to sider av saken, sier Pedersen.

Blant annet hadde NRK en sak om Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark, som hevdet at flere arter «sannsynligvis blir utryddet», grunnet etablering av anlegget. Finnmark fylkeskommune og Nordkapp kommune sa imidlertid ja til etableringen.

Roger Pedersen, samfunnskontakt i Grieg Seafood Finnmark. Foto: Grieg Finnmark.

- Vi synes det er trist at man ser at Fylkesmannen som sektormyndighet blir brukt som sannhetsvitne på at man vil utrydde de ville fiskeartene som vandrer opp i vassdraget i nærheten av anlegget på udokumenterte, naturfaglige vurderinger. Dette er problematisk for oss å forholde oss til konklusjoner fra fylkesmannen som mangler kilder og dokumentasjon. Vi har tidligere opplevd at de naturfaglige vurderingene fra den samme Fylkesmannen har vært både gode og vel dokumenterte.

Gode retningslinjer og tillit til at sektormyndighetene opprettholder sin faglighet, mener han er viktig for fremtidens havbruksnæring.

- Områder avsatt for havbruk i kommuneplanene, er områder som har vært gjennom en omfattende kartleggingsprosess fra alle sektormyndigheter. Når de endelige planene foreligger er det et resultat av samlede vurderinger som er gjort, opplyser Pedersen.

Åpenhet

Grieg Finnmark vil ifølge Pedersen snart invitere folk i nærområdet på besøk, for å vise frem det de gjør i produksjonen, og svare på alle spørsmål de måtte ha om oppdrett.

- Vår erfaring er at når folk kommer ut på merdkanten og ser hva vi gjør, får de gjerne et mer nyansert syn på driften. Det er gjerne enklere å ha sterke meninger om det man vet mindre om, enten det gjelder havbruk eller andre ting.

- Hva mener du kan gjøres annerledes for å forbedre prosessene for alle, når det gjelder etablering av nye lokaliteter?

- Dette er et vanskelig spørsmål, men jeg mener det i hovedsak vil være å ha åpne prosesser. Ved etableringen i Vedbotn hadde man en slik åpen prosess hvor alle berørte parter har vært involverte, i tillegg til sektormyndigheter. Selv om prosessene er åpne i dag, kan vi nok alltids bli bedre.

Trenger flere lokaliteter

Selv om Grieg nylig fikk etablert en ny lokalitet, viser Pedersen til at lokaliteter er et krevende prosjekt for havbruksnæringen.

- Vi jobber kontinuerlig med lokalitetstilgang, og alle vet at å få disse lokalitetene ikke er lett. Derfor er det så viktig med kommunene som ser fremtiden for havbruk sammen med oss.

Tilbake i 2014 fikk selskapet tildelt fire grønne konsesjoner, og utfordringen med lokaliteter har ført til at selskapet ennå ikke fått alle disse i drift.

- Vi trenger å etablere oss i nye områder for å ta disse i bruk og for å utnytte konsesjonsvolumene våre optimalt. Vi jobber strategisk og både tar ned produksjonen på enkeltlokaliteter når det er nødvendig, og brakklegger over lengre tid, alt for å sikre gode produksjonsforhold for fisken og opprettholde gode miljøbetingelser.

På tross av at det er en pågående konkurranse om lokalitetene i området, har oppdretterne i Vest-Finnmark, som i tillegg til Grieg er NRS, Cermaq og Salmar, et godt samarbeid, ifølge Pedersen.

Samarbeidet vi har i nord tror jeg er helt unikt på mange områder, og vi møtes gjerne for å diskutere hvordan vi kan utvikle oss fremover.

Utvikler seg i samarbeid med lokale bedrifter

Han mener det er stadig viktigere å fremsnakke de lokale selskapene som bidrar til at Grieg oppnå en god drift i Finnmark.

- Vi må også få frem at vi er stolte av at vi investerer millioner av kroner i Finnmark, og får lov til å bruke kysten til å etablere verdier og produsere mat. Det synes jeg vi må snakke oftere om, sier Pedersen, og viser til at de i 2016 eksempelvis kjøpte varer og tjenester fra 172 bedrifter lokalisert i Alta til en verdi av 150 millioner kroner.

- Mange av disse selskapene har halve inntekten knyttet til havbruksnæringen, ikke bare oss, poengterer han.

- Vi er avhengig av gode leverandører lokalt, og ser at når de er attraktive for oss, er de også gjerne det for andre regioner eller utlandet, og i mange tilfeller utvikler vi oss sammen med disse bedriftene.

Å fremsnakke de dyktige bedriftene i området enten de er bygningsfirma, elektrikere, leverandører, lokalt er svært viktig for Pedersen, som er klar på at han ønsker enda mer aktivitet i nordfylket.

- Varer og tjenester som ikke handles lokalt, er varer og tjenester som ikke finnes her. Det er en oppfordring til de som ser muligheten og vil starte opp noe nytt. Vi er klare til å ta del i videre utvikling, sier Pedersen.

  • Grieg Finnmark innehar 27 konsesjoner, og til sammen er cirka 22o mennesker sysselsatte i selskapet.