Vil fjerne nedtrekket fra trafikklyssystemet

Torsdag 28. september mottok fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran NOU fra Havbruksutvalget. Linda Nøstbakken leder utvalget som har sett på tillatelsessystemet i havbruksnæringen. Se seansen i opptak over.

Publisert Sist oppdatert

Havbruksutvalget har siden 8. oktober 2021 gjennomgått tillatelsessystemet i havbruksnæringen. Utvalget har hatt som oppgave å se på helheten i systemet og hvordan det kan tilpasses dagens og fremtidens utfordringer.

Våren 2023 fikk utvalget utvidet mandat for å vurdere ulike tiltak for å fremme teknologiutvikling som gir mer bærekraftig vekst. 

En av forslagene de har kommet frem til er å innføre en avgift på antall lakselus som overskrider tiltaksgrensen. Linda Nøstebakken, leder for utvalget, sa også under presentasjonen at de foreslår å fjerne nedtrekk i produksjonen ved rødt trafikklys. Samtidig vil de fjerne reglene om unntaksvekst.

Her er flere av forslagene utvalget har presentert:

• Utvalget mener særtillatelser er et kostbart og lite gjennomsiktig virkemiddel og har i flere tilfeller vist seg å ikke gi tilstrekkelig måloppnåelse.

 • Avvikle tillatelser til visning, undervisning og fiskepark
 • Videreføre tillatelser til stamfisk, slaktemerd og forskning
 • Utvalget mener at særskilte driftsvilkår ikke bør knyttes direkte til akvakulturtillatelser, og at tillatelser med slike vilkår bør konverteres til ordinære tillatelser.
 • Det bør legges bedre til rette for, og gis insentiver til, utvikling og bruk av produksjonsmetoder som muliggjør økt produksjon uten at dette går på bekostning av miljøet.
 • Kombinasjon av prisede utslipp og offentlig støtte kan gi insentiver til å redusere miljøpåvirkning.

 • Utvalget mener teknologiutvikling i all hovedsak bør

  skje uten tildeling av særtillatelser

 • Ny ordning: miljøfleksibilitet

 • Prinsipielt bør selskapstillatelse være tidsbegrensede og tillatelseskapasitet som utløper bør fortløpende tildeles på nytt, primært gjennom auksjon

 • Det bør ikke innføres en tidsbegrensning på selskapstillatelser til laks, ørret og regnbueørret, som er en akvakulturnæring med modne verdikjeder og grunnrentebeskatning

 • Det er ikke behov for å innføre en tidsbegrensning på lokalitetstillatelser

 • Dagens trafikklyssystem inneholder flere elementer som

  fungerer godt og bør videreføres.

 • En handlingsregel for bærekraft må utformes slik at

  miljøtilstanden på lang sikt er akseptabel.

 • Dagens indikator for miljøpåvirkning bør videreføres.

 • I et revidert trafikklyssystem bør det være separate

  handlingsregler for bærekraftig vekst og drift.

 • Avgift på antall lakselus som overskrider tiltaksgrensen bør utredes nærmere og innføres

Les Havbruksutvalgets rapport her.

Havbruksutvalgets rapport sendes på høring med frist 2. januar 2024.

- Utvalget har gjort en grundig gjennomgang av tillatelsessystemet i oppdrettsnæringen, og deres forslag blir viktige for regjeringens videre arbeid for å skape vekst på en forutsigbar, kontrollert og bærekraftig måte. Utredningen vil nå bli sendt på høring, og sammen med innspill fra høringsrunden, vil jeg vurdere forslagene nærmere, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Havbruksutvalget ble nedsatt av Solberg-regjeringen for å vurdere utforming av et helhetlig tillatelsessystem, som både ivaretar hensynet til en bærekraftig utvikling av akvakulturnæringen, inklusive hensynet til ville bestander av laks, sjøørret og sjørøye, og som legger til rette for størst mulig verdiskapning for samfunnet. Utvalget ble videreført av dagens regjering og fikk i april 2023 et tilleggsmandat om å vurdere ulike tiltak for å fremme teknologiutvikling som gir mer bærekraftig vekst.

- Utvalget har vurdert et krevende sakskompleks som har stor betydning for Norges største eksportnæring etter olje og gass. Det er med andre ord et viktig arbeid som nå er gjort, sier Skjæran.

Les mer om Havbruksutvalet