Henning Beltestad, CEO i Lerøy Seafood Group.

Lerøy Seafood fikk nok et kvartal med rekordpriser og rekordresultat

- Prisen på atlantisk laks var rekordhøy i andre kvartal, og med dette som viktigste driver oppnår Lerøy Seafood Group den høyeste omsetning og det høyeste driftsresultat i noe kvartal i konsernets historie, sier konsernleder Henning Beltestad i sin kvartalsrapport.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Lerøy Seafood Group (LSG) oppnådde et driftsresultat før verdijustering av  biomasse på MNOK 760 i andre kvartal 2016, mot MNOK 370 i samme periode i 2015.  Det tilsvarer et driftsresultat før  biomassejustering per kg på NOK 18,5 mot NOK 9,2 på samme tid i fjor, kommer det frem  kvartalsrapporten til Lerøy Seafood Group.

- Prisen på atlantisk laks var rekordhøy i andre kvartal, og med dette som viktigste driver oppnår Lerøy Seafood Group den høyeste omsetning og det høyeste driftsresultat i noe kvartal i konsernets historie, sier konsernleder Henning Beltestad.

- Vi er fornøyd med å presentere et rekordresultat, men vi har fortsatt et betydelig forbedringspotensial. Det er vårt fokus, og det jobber vi knallhardt med, fortsetter han.

Oppdrettsansvarlig i Bellona Solveig van Nes sammen med Fredric Hauge er svært fornøyd med resultatene så langt i samarbeidsprosjektet Ocean Forest med Lerøy. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Lerøy Seafood Group hadde en omsetning på MNOK 4.262 i andre kvartal 2016 sammenlignet med MNOK 3.324 i samme periode i 2015. Sammenlignet med andre kvartal 2015 økte konsernets slaktevolum av laks og ørret med 2 %. Konsernets resultat før skatt og før verdijustering av biomasse ble i andre kvartal 2016 på MNOK 775 mot MNOK 364 i samme periode i 2015.

For første halvår 2016 rapporterer konsernet en omsetning på MNOK 8.077, en økning på 23 % fra tilsvarende periode i fjor. Driftsresultat før verdijustering av biomasse i første halvår 2016 var MNOK 1.345 mot MNOK 774 i samme periode i fjor.

Resultat før skatt og før verdijustering av biomasse i første halvår 2016 var MNOK 1.367 sammenlignet med MNOK 754 i samme periode i fjor.

Netto rentebærende var den 30.06.2016 MNOK -7. Egenkapitalandelen på samme tidspunkt var 61 %.

Segment havbruk – Høye priser gir høy inntjening

Segment Havbruk oppnådde et driftsresultat før biomassejustering på MNOK 674 i andre kvartal 2016, opp fra MNOK 266 i samme periode i 2015. Havbruk høstet 41.132 GWT laks og ørret i andre kvartal 2016 som er en oppgang på 2 % fra samme periode i 2015. EBIT/kg økte fra 6,6 kroner per kg i andre kvartal 2015 til 16,4 kroner per kg i andre kvartal 2016.

Lerøy presenterte tall på "Hordaland på Børs" i Bergen torsdag. Foto: Pål Mugaas Jensen

I andre kvartal 2016 oppnådde Lerøy Aurora en operasjonell EBIT på NOK 22,4 per kg. For samme periode rapporterer Lerøy Midt og Lerøy Sjøtroll EBIT per kg på henholdsvis NOK 17,5 og NOK 14,1.

- Som tidligere kommunisert har konsernet iverksatt en rekke tiltak med den hensikt å redusere tilvirkningskostnaden for laks og ørret, sier konsernleder Henning Beltestad.

- I så måte er det gledelig å registrere at antall behandlinger er vesentlig redusert i første halvår 2016 sammenlignet med første halvår 2015, og at behandlingene i andre kvartal i stor grad har vært mekaniske behandlinger, forteller Beltestad.

Samtidig mener han at uttakskostnadene i andre kvartal 2016 vesentlig høyere enn i andre kvartal 2015, med høyere fôrkost som viktigste driver.

- Vi forventer fallende uttakskostnader gjennom året, og at uttakskostnaden for andre halvår 2016 blir lavere enn for første halvår 2016, sier konsernlederen.

 Ørret

- Prisutviklingen på ørret har vært positiv i andre kvartal, men i kvartalet er prisoppnåelsen på ørret fortsatt betydelig lavere enn for laks, sier konsernleder Henning Beltestad.

Ørret-markedet har vært ekstremt utfordrende i kjølevannet av Russlands importstopp, implementert høsten 2014, men vi ser nå at det langsiktige arbeidet med å utvikle nye ørret-markeder virkelig begynner å bære frukter, legger han til.

Segment VAP - høye priser en utfordring

Omsetningen i segment VAP er opp 23 %,  fra MNOK 468 i  andre kvartal 2015 til MNOK  574  samme  periode  i  2016. I samme periode har driftsresultatet for segmentet økt fra MNOK 18 til MNOK  23. Driftsmarginen i andre kvartal 2016 var 4,1 % sammenlignet med 3,8 % i andre kvartal 2015.

- I segment VAP har de høye råvareprisene vært, og er fortsatt, en utfordring for bearbeidingsaktivitetene, sier konsernleder Henning Beltestad i en kommentar.

Konsernet fortsetter arbeidet med å tilpasse seg forventningen om vedvarende høye råstoffpriser og er fornøyd med at driftsmarginen viser en oppgang i andre kvartal sett i forhold til første kvartal i år, legger han til.

Salg & distribusjon – god aktivitet, men høye priser en utfordring

Illustrasjonsfoto: Therese Soltveit

Segmentet Salg & distribusjon sin omsetning på MNOK 4.062 i andre kvartal 2016 er opp 27 % sammenlignet med  andre  kvartal 2015. Driftsresultatet i andre kvartal  2016 var MNOK 74 som er en økning fra MNOK 67 i andre kvartal 2015, men i samme periode falt driftsmarginen til 1,8 % fra 2,1 %.

- Også i andre kvartal 2016 økte segmentet sin omsetning, sier konsernleder Henning Beltestad.

- Høye priser legger imidlertid et press på driftsmarginen som viser en nedgang sett i forhold til samme periode i fjor. Men, tilføyer han, det er fortsatt mye ubenyttet kapasitet i flere av konsernets «fich-cuts» og vi ser et stort potensiale for å øke aktiviteten og inntjeningen innenfor denne delen av verdikjeden i årene som kommer, forklarer han videre. 

Nye avtaler

Den  2. juni 2016 inngikk  konsernet en  avtale om  å kjøpe  64,4 % av aksjene i Havfisk ASA, og 73,6 % av aksjene i i Norway Seafoods Group AS. Ervervene er betinget godkjennelser fra Nærings- og fiskeridepartementet og relevante konkurransemyndigheter. Gjennomføringsdato for transaksjonene vil være avhengig av når de nødvendige regulatoriske godkjennelser oppnås.

En  gjennomføring  vil  utløse  et  pliktig  tilbud  for de utestående aksjene i Havfisk  ASA  på  NOK  36,5 per  aksje.  Konsernet  har også til hensikt å gi et frivillig tilbud for de resterende utestående aksjene i Norway Seafoods Group AS til  NOK  1,0 per  aksje.  Det totale vederlaget  for 100 % av aksjene i begge selskapene vil utgjøre NOK 3,2 milliarder.

Markedsforhold og utsiktene fremover

Innenfor produksjon av laks og ørret er konsernet i en overgangsfase med ekstraordinært  høye direkte og indirekte behandlingskostnader sammen med økende kostnader til forebygging. Konsernet har blant annet investert mye i bruk av rensefisk, og ser gode effekter av dette. Konsernet investerer også i andre verktøy for å optimalisere  produksjonen. Her nevnes eksempelvis økt kapasitet til mekanisk rensing og ferskvannsbehandling i brønnbåt. Konsernet registrerer, og er tilfreds med, at antall behandlinger i første halvår 2016 er betydelig lavere enn i  tilsvarende perioder i 2014 og 2015.

Det er også gledelig å kunne slå fast at for de behandlinger som er gjennomført, har det vært en betydelig økning i andelen av mekanisk rensing. I siste del av andre kvartal 2016 gjennomførte konsernet i all vesentlighet kun  mekaniske behandlinger.

Konsernet er styrket i troen på at tiltakene som er iverksatt har en effekt og at kostnader forbundet med behandling vil falle i tiden fremover. Styret ser et betydelig verdiskapningspotensiale i den globale etterspørselsveksten etter sjømat, og mener det er samfunnsøkonomisk viktig for Norge at det legges tilrette for at deler av denne verdiskapningen kan skje i Norge.

Illustrasjonsfoto: Lerøy. 

Vekst

Styret er positiv til initiativ fra norske myndigheters side som synes å ha til hensikt å legge til rette for vekst i norsk sjømatproduksjon, men er usikker på effekten av de forslag som er lansert til nå.

Det er viktig at det igjen legges til rette for at norsk havbruksbransje har forutsigbarhet i rammevilkår, det kreves 5-10 års  horisont for å sikre  fremtidig global konkurranseevne. Slike rammevilkår  må være  tuftet på  kunnskap om miljømessig bærekraft  og verdiskapning. Det vil ikke være rom for unødige kostnader, eller særnorske skatter og avgifter, i fremtidens  konkurranse om å vinne verdens konsumenter.

Den norske kronen har svekket seg mot viktige valutaer. Denne dynamikken er positiv for prisrealiseringen på  laks,  men gir også, alt annet likt, økte fôrpriser. Per i dag er fortsatt beste estimat at fôrkostnaden på fisk høstet i 2016 vil  øke  sammenlignet med 2015, men styret ser fortsatt muligheter for kostnadsreduksjoner på andre områder i andre halvår 2016.

For  2016 forventer konsernet i dag et høstet volum på 173.000 GWT inkludert andel av LSG sitt volum fra tilknyttede selskaper. Ledelsen og styret forventer i dag, med bakgrunn i potensialet for bedre produktivitet og de  gode markedsutsiktene, at konsernets inntjening i andre halvår 2016 vil bli vesentlig bedre enn tilsvarende periode i fjor, kommer det frem.