Skisse over konseptet som beskrives som

Salmar vil utvikle enda større havmerd - har kjøpt seg inn i MariCulture AS

Gustav Witzøe melder at Salmar har kjøpt 51 prosent av aksjene i MariCulture AS, og samtidig inngått et samarbeid med dagens eier om å utvikle offshorebasert oppdrettsvirksomhet som kan operere i det åpne hav.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

MariCulture AS, har tidligere søkt om 16 utviklingstillatelser for å utvikle konseptet «Smart Fish Farm». 

Salmar påpeker i en pressemelding at konseptet er helt forskjellig fra alt annet som hittil et designet eller utviklet for oppdrettsnæringen og tåler signifikant bølgehøyde på opp til 15 meter.

- Dersom utviklingsfasen blir vellykket, vil den nye dypvannsmerden for første gang gjøre det mulig å etablere oppdrett i det åpne hav, og med knapt noen begrensninger ved valg av lokalitet, skriver Witzøe i meldingen. 

Fiskeridirektoratet skal nå avgjøre søknaden om utviklingstillatelser, og Witzøe håper på en snarlig avgjørelse.

- Med en total operasjonell investeringskostnad på 1,5 milliard kroner vil ikke prosjektet la seg realisere uten slike tillatelser. Det gjenstår et betydelig detaljprosjekteringsarbeid som vil bli iverksatt så snart myndighetene gir tilsagn om utviklingstillatelser. Det vil bli gjennomført modelltesting ved eksempelvis havlaboratoriet til SINTEF Ocean i forkant av detaljprosjektering og bygging. Vi har som ambisjon å gjøre dypvannsmerden til et globalt forskningslaboratorium for det åpne hav, i samarbeid med NTNU og andre ledende forskningsmiljøer.

- Mer skånsom og effektiv

Han legger til at konseptet vil være en halvt nedsenkbar produksjonsenhet. Den vil samtidig være konstruert på en måte som gjør det mulig å behandle fisk mot lus og sykdom på en langt mer effektiv og skånsom måte enn andre utviklingskonsepter, og med en utstyrsløsning som er tilnærmet rømningssikker.

- Dersom produksjonsenheten i utviklingsfasen innfrir forventningene, vil den langt på veg kunne løse de areal- og miljøutfordringene oppdrettsnæringen står overfor. Dermed vil myndighetenes hovedmål med utviklingstillatelsene være oppfylt. Erfaringene vil komme hele næringen til gode, samtidig som oppdrett i det åpne hav vil redusere presset og miljøbelastningen på de gjenværende kystnære oppdrettsarealene.

70 meter høy havmerd

SalMar har som siktemål å etablere dypvannsmerden i Norskehavet utenfor trøndelagskysten. På den måten kan dypvannsmerden inngå i selskapets omfattende industrielle infrastruktur i denne regionen.

Dette påpeker Witzøe omfatter betydelig produksjon, et stort prosesseringsanlegg, og med settefiskanlegg som har kapasitet til å produsere de 3 millioner smolt som trengs for å betjene dypvannsmerden. Produksjonsenheten vil bli ca. 70 meter høy, og med en diameter på ca. 160 meter.
- Dersom myndighetene gjennom tildeling av utviklingstillatelser ønsker at dette prosjektet blir realisert, vil SalMar stille til disposisjon selskapets ressurser og kompetanse i prosjektutvikling og drift av havbasert oppdrett. Samtidig vil det sterke tekniske fagmiljøet i Stavanger som har utviklet «Smart Fish Farm» delta for fullt i den videre prosessen for å realisere prosjektet. Eksterne kompetansemiljøer vil bli trukket med i utviklingen av prosjektet, bl.a. Kongsberggruppen. Lykkes vi med dette vil norske farvann kunne beholde og styrke sin posisjon som verdens ledende produsent av atlantisk laks i et langsiktig perspektiv.

- Norskekysten er den biologiske «hjemmehavnen» for den atlantiske laksen, mens landbasert oppdrett kan etableres over store deler av verden. En teknologi som gjør det mulig å etablere lakseoppdrett i åpent hav, i sitt naturlige habitat utenfor norskekysten vil kunne bli et avgjørende gjennombrudd for å sikre myndighetenes ambisjon om å gjøre Norges til verdens ledende sjømatnasjon, legger han til. 

Les også om Salmars havmerd her: