Nord for Buholmråsa fyr i Trøndelag er det nå PD-fritt (lys blå markering). Områdene sør for dette er en del av den nasjonale overvåkingssonen for PD.

Nord-Trøndelag fritt for pankreassykdom (PD)

Etter fem år med systematisk og godt arbeid med biosikkerhet i Nord-Trøndelag, kan Mattilsynet oppheve overvåkingssonen for laksesykdommen pankreassykdom (PD) i gamle Nord-Trøndelag og Bindal (PO-7), og med det erklære området som PD-fritt.

Publisert Sist oppdatert

Gjennom de siste årene har oppdrettsnæringen i området vært pålagt mange restriksjoner, som en følge av at det i 2017 ble opprettet et regionalt kontrollområde med bekjempelsessone og en overvåkingssone. Når den regionale overvåkingssonen nå er opphevet, forsvinner disse restriksjonene.

– Det at vi sammen har lykkes med å holde gamle Nord-Trøndelag fritt for PD i to år, er svært viktig for både helsa og velferden til fisken. Oppdrettsnæringen i området har tatt ansvar, fulgt restriksjonene de har vært pålagt og jobbet systematisk med gode biosikkerhetsplaner, sier Steinar Westerberg, regiondirektør i Mattilsynet region midt.

Fakta om utbredelse av PD i Norge

  • PD er vanlig i produksjonsområde 2-6, som strekker seg fra Rogaland i sør til Buholmråsa fyr i Trøndelag i nord. Disse områdene er også en del av en nasjonal overvåkingssone for sykdommen. Produksjonsområde 1 og 7-13 er fri for PD og har per nå ingen overvåkingssone.
  • Grensen mellom PO 6 og 7, Buholmråsa fyr, utgjør dermed grensen for PD-sonen.

Overvåkingssonen ble opprettet etter flere år med hyppige utbrudd i regionen. Målet var å bekjempe sykdommen i dette område, og ikke minst å hindre smittespredning nordover til PD-frie områder.

I sonen har oppdrettsnæringen gjennomført aktiv sykdomsovervåking og helsekontroll, som har sikret at anlegg med PD-smitte raskt har blitt oppdaget og blitt isolert fra friske anlegg.

Mulig å stoppe smitte

PD er en virussykdom som fører til at fisken slutter å spise, veksten blir redusert og den fører til økt dødelighet. Sykdommen er relativt vanlig fra gamle Sør-Trøndelag og sørover.

– Den innsatsen oppdrettsnæringen i området har lagt ned i samarbeid med myndighetene, er en delseier. Det er et eksempel som viser at det er mulig å stoppe sykdomssmitte i oppdrettsnæringen med felles innsats, sier Westerberg.

Arbeidet med å hindre spredning er ikke over selv om denne overvåkingssonen nå er opphevet.

– Smittepresset sørfra er absolutt til stede, så fortsatt årvåkenhet og næringens arbeid med sine biosikkerhetsplaner vil være viktig for å hindre nye smitteutbrudd fremover. Det samme er fiskehelsetjenestenes arbeid med blant annet helsekontroll og prøvetaking, sier han.