Andreas Morland er daglig leder i SeaSmart.
Andreas Morland er daglig leder i SeaSmart.

- Miljøforhold varierer også med dybden

I innlegget, “Store variasjoner i miljøforholdene ved norske merdanlegg” den 20.01.23 på Kyst.no, beskriver forskningsleder ved Bio Marine, Asbjørn Bergheim hvordan forholdene for fisken i merdene kan variere vesentlig over tid, selv i forholdsvis korte tidsintervaller.

Forholdene varierer ikke bare med tid, men også i dybden. SeaSmart har over flere år målt hvordan miljøforhold varierer i vannsøylen i merder. Det er også målt hvor fisken står i merden som da er svært relevant for hvordan fisken påvirkes av de ulike forholdene. Målinger er gjort ved en rekke produksjons-lokaliteter i Norge.

Våre målinger viser at oksygenmetning kan være svært ulik også fra topp til bunn i merden. Forskjeller på 20% oksygenmetning er ganske vanlig. For sommerhalvåret april - september i 2022, viste over halvparten av merdene perioder med 20% til 40% forskjell i oksygenmetning i vannsøylen. Altså vil en måling på én enkelt dybde ikke være tilstrekkelig for å forstå hva fisken opplever i merden. En måling på f.eks. 3 meter er bare relevant om forholdene er like i hele vannsøylen eller om det er på akkurat denne dybden fisken oppholder seg.

Måling av miljø på en enkelt dybde kan også være misvisende. Vi har observert at fisken gjerne trekker seg bort fra dårligere forhold. Dersom forholdene på f.eks. 3 meters dyp er dårlige, men at forholdene er bedre lenger ned i merden, ser vi at fisken ofte går dit hvor forholdene er bedre. I en slik situasjon vil målingen på 3 meter vise at forholdene og fiskevelferden er dårlig, mens fisken som står lenger nede i merden har god velferd. Da er det feil å rapportere dårlig fiskevelferd. Fiskens bevegelser ved ulike forhold i merden er relevant for appetitten til fisken og måling kan bidra til å optimalisere fôring for å øke vekst.

Nylig beskrev også HI hvordan lusepåslag kan reduseres vesentlig ved å styre fisken bort fra lusen og haloklinen - laget mellom salt og brakkvann, der lakselus-larvene gjerne samler seg. Disse forholdene har svært få oppdrettere oversikt over i dag. Dette er et eksempel på hvordan måling med enkle grep kan gi store operative fordeler.

Måling og bruk av data kan øke lønnsomheten vesentlig, men utnyttes ikke i dag. Det er rett og slett litt overraskende at det ikke måles mer i norske merder. Som leverandør på dette feltet, så venter vi med spenning på at næringen skal oppdage verdiene som ligger i gode målinger.