Ikke skremt av strengere krav

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran varsler at regjeringen vil innføre tøffere krav til rømningssikker utforming og drift av oppdrettsanlegg, og strengere straffer ved brudd på kravene. Forskerne ved SFI Exposed ser at forskningen de har gjort på eksponert oppdrett kan komme til nytte, og at løsningene som utvikles for røffe forhold også kan gi tryggere drift på tradisjonelle lokaliteter.

Publisert

Hyppige inspeksjoner av noten er viktig for å forebygge rømning. Hull eller skader må oppdages for å kunne utbedres. SFI Exposed har utviklet metoder for automatisk inspeksjon av nøtene på oppdrettsanlegg, skriver selskapet i en pressemelding.

Helautonome robotikkoperasjoner i havbruk er en del av fremtiden, og studiene i SFI EXPOSED fører noen steg i riktig retning. Ved hjelp av kunstig intelligens kan en datamaskin lære hvordan byggesteinene i en intakt not ser ut, slik at et program som blir matet med bilder eller video kan reagere når det ser noe uvanlig - som f.eks. et hull. Dagens standardløsning er at en ROV-operatør sitter og ser på bildene av nota. Det er krevende å holde seg skjerpet når du sitter i time etter time og ser på monotone videobilder av nettmasker under vann. Men datahjernen blir aldri lei eller trøtt, og dette er materie som er godt egnet for autonomi og bildegjenkjenning.

Datahjernen mer egnet enn menneskehjernen

Uansett om bildene skal vurderes av mennesker eller maskiner, trengs det videofilm av selve notveggen. ROV-operatører har gradvis overtatt for dykkerne når bildene skal innhentes, men også her kan ny datateknologi løfte kvaliteten på arbeidet. Det er teknisk krevende å styre en ROV (remotely operated vehicle) inne i en bevegelig merd, der kameraet må komme nært nok til å få klare bilder, men for all del ikke kollidere med noten. Forskerne i SFI Exposed har utviklet et laserkamerasystem som gjør det mulig for en ROV å posisjonere seg automatisk i merden. Ved hjelp av to parallelle laserlinjer som lyser på notveggen, innhentes informasjon om avstand til og vinkel på nota slik at ROV-en kan holde passende avstand til notveggen uten at operatøren må styre hver gang nota flytter seg på grunn av strøm eller bølger.

Sammenfall av risiko og utstyr

Forskerne som har helse, miljø og sikkerhet som sitt ansvarsområde, har avdekket at det ofte er en overlapp mellom hendelser som øker risiko for rømming og hendelser som utgjør en fare for de ansatte. De peker derfor på at man bør tenke helhetlig på sikkerhet og legge inn dette hensynet allerede i produktutviklingsleddet. Først når sikkerheten bygges inn i teknologien slik at det ikke er mulig å utløse farer ved feil bruk, har man effektiv redusert risikoen for hendelser som fører til rømning eller skader. Når vi er inne på risiko: En ROV stiller selvsagt ingen HMS-krav, men det bør personellet som skal plassere den i merden (og få hentet den opp igjen) gjøre. Oppgaven krever at et skip med kran legger til og fortøyer til merdkanten. I mange tilfeller må personell ut på ringen for å få sjøsatt ROV-en med en del plunder og heft. Det er generelt risikofylt å klatre mellom båt og merd, og mange av ulykkene i næringa skjer nettopp i slike situasjoner. På steder med mer strøm, bølger og vind – og der båter og anlegg vil være enda større – blir det enda farligere å forflytte seg mellom skip og merd.

Gjennom konseptstudier for «Launch and Recovery» av ROV i merd har vi sett på ulike alternative løsninger. Forskerne har også jobbet med å demonstrere hvordan en avansert robotarm kan sørge for at operasjoner lar seg utføre uten kontakt mellom båt og merd, og hvordan folk kan unngå å forlate båten når de skal gjøre arbeid i eller ved merdene.

Klare operasjonsgrenser gir god beslutningsstøtte

SFI Exposed sine sikkerhetsforskere peker på at skadepotensial ved rømming eller sykdom og død hos fisken er større i anlegg lenger til havs, og mener at det trengs klarere operasjonsgrenser, altså retningslinjer for når det er forsvarlig å gjennomføre operasjoner og ikke, og har jobbet for å få på plass et godt system for dette. SINTEF Ocean har bygd infrastruktur for datafangst fra bøyer, anlegg og fartøy og har hentet inn meteorologiske målinger samt målinger av vannets bevegelser og kvalitet for å bygge solid statistikk. Jo mer presis informasjonen er om bølge-, strøm- og værforhold, desto lettere er det å fatte en beslutning om en operasjon kan gjennomføres eller ikke. Når forskerne kobler statistikken med fysiske målinger og simuleringsmodeller i sanntid får de et svært godt grunnlag for operasjonsplanlegging. SFI Exposed er et innovasjonsdrevet forskningssenter der forskningsmiljøene samarbeider med leverandør- og oppdrettsselskap for å finne løsninger for oppdrett på værutsatte lokaliteter. Selv om det fortsatt er en vei å gå til det finnes helautonome og helt sikre operasjoner i havbruk, er man et stykke på vei. Utstyret, konseptene og beslutningsgrunnlag som er utviklet av partnerne kan redusere risikoen for at det skjer uhell som fører til rømning.