Sjømat Norge gjennomfører justeringer i den administrative organiseringen.

Endringer i ledelsen hos Sjømat Norge

Målet er å rette blikket i større grad på saker som samler hele sjømatnæringen. Samtidig skal de ulike bransjene ivaretas enda bedre.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Sjømat Norge på sine hjemmesider.

To sentrale medarbeidere forlater organisasjonen i år. Henrik Stenwig går av med pensjon ved årsskiftet, mens Peder Weideman Egseth har valgt å starte for seg selv og forlater Sjømat Norge i løpet av få dager.

– Det er derfor behov for å gjøre noen justeringer i den administrative organiseringen, sier Geir Ove Ystmark.

– Jeg vil samtidig benytte anledningen til å takke Henrik og Peder for en enestående innsats for Sjømat Norge og næringa. De har begge vært med å løfte organisasjonen på hvert sitt område, sikre viktige gjennomslag og vært gode diskusjonspartnere for meg som administrerende direktør. Så er jeg glad vi har Henrik med oss enda ei stund.

Sjømat Norge har det siste halve året brukt svært mye tid på å gå igjennom alle arbeidsoppgaver som skal utføres. Erfaringene viser at en har brukt for lite ressurser på viktige fellesoppgaver.

– Det er alltid en brann et sted, og da har vi som organisasjon brukt for mye kraft på å slokke brannen. Dermed vendes søkelyset vekk fra viktige oppgaver som sjømatnæringen bredt må få løftet sterkere, sier Ystmark.

Geir Ove Ystmark mener Sjømat Norge trenger å satse mer på fellessaker, som kan samle hele næringen og gjør nå administrative rokkeringer.

Bransjene er viktige

Sjømat Norge skal ha en tydeligere rolledeling. Kyrre Dale som ny bransjedirektør for fiskeindustrien og Jon Arne Grøttum som bransjedirektør for havbruket skal være avsendere av det som er bransjerettede saker.

– Mange av de sakene som opptar våre medlemmer sterkest er knyttet til de ulike bransjene og sektorene, sier Ystmark og viser til de nylige kvotekuttene innen villfisk som ferskt eksempel.

Han sier at Kyrre Dale og Jon Arne Grøttum er faglig svært sterke og at de begge har lang erfaring fra næringen. Kyrre Dale har jobbet i bank og i forvaltningen foruten å ha hatt ansvaret for pelagisk sektor i Sjømat Norge. Grøttum har lang erfaring fra organisasjonen, og har også koblinger mot akademia. 

Bransjedirektørene skal ikke bare lede sine avdelinger, men har ansvaret for å følge opp de to bransjegruppene, underliggende sektorgrupper og havbrukslag. Bransjedirektørene vil også lede arbeid på tvers av fagavdelingene slik at det ansatte i organisasjonen er knyttet til sine bransjer.

Fellessaker 

Sjømat Norge ønsker nå å rette blikket i større grad på saker som er bransjeoverskridende. Gjerne saker der en konkurrerer med andre næringer og interesser. 

– Skattepolitikken, næringens omdømme og eierskapet til matbegrepet er tre viktige områder hvor sjømatnæringen må være med å sette den nasjonale agendaen og hvor Kristin Langeland, direktør for kommunikasjon, politikk og strategi vil få et sentralt ansvar, sier Ystmark.

– Vi må sikre at vi bruker ressursene i organisasjonen riktig, og at vi utvikler gode strategier for å få økt gjennomslag, legger han til.

Ystmark mener sjømatnæringen for lenge har overlatt debatten på disse områdene til andre.

– Resultatet har blitt at vi overlater matbegrepet til landbruket. Det gir i neste omgang effekt på hvordan Norge utformer handelspolitikk og politikk rundt arealbruken. På samme måte har vi vært for passive i skattepolitikken. 

Strategiarbeidet blir nå styrket slik at det skal jobbes mer målrettet. Langeland vil ikke bare ha ansvaret for koordinering på det politiske arbeidet og kommunikasjonsarbeidet, men vil være sentral i arbeidet med å utvikle strategier for økt gjennomslag.

– Stine Akselen har hatt et ønske om å jobbe mer spesialisert innen politikkområdet, og overtar Weidemann Egseths oppgaver. Hennes bakgrunn som mangeårig ordfører og som politiker vil være positivt for Sjømat Norge, sier Ystmark.

Arbeidet med å sikre at sjømatnæringen jobber godt ift Storting, regjering og sentrale beslutningstagere forblir med dette minst like viktig for Sjømat Norge. 

Internasjonal avdeling 

Trond Davidsen får ansvaret for å lede en nyetablert internasjonal avdeling.

Internasjonal avdeling vil jobbe med å sikre sjømatnæringen bedret markedsadgang, samt for å sikre at sjømatnæringen gjennom EU og andre internasjonale organer har regelverk som fremmer norsk sjømatproduksjon og handel. Deler av dette arbeidet har frem til i dag vært lagt under avdelingen for Miljø- og helse som har vært ledet av Henrik Stenwig.

– Davidsen har i en årrekke jobbet med de internasjonale spørsmål som påvirker sjømatnæringen. Det har vært viktig for meg å sikre at dette arbeidet ivaretas på en god måte etter at Stenwig går av, sier Ystmark.

Administrativ nestkommanderende 

De siste årene har Davidsen jobbet som viseadministrerende direktør. Han har der tatt hånd om mye av innenrikstjenesten i organisasjonen. Hilde Flåten overtar som administrativ nestkommanderende, og overtar personalansvaret for øvrig ledelse. Hun vil samtidig få et tydeligere ansvar for å drifte personal, administrasjon og drift av organisasjonen.

– Dette vil bidra til at vi profesjonaliserer HR-tjenestene internt, og samtidig gjøre at jeg får mer avlastning på det å drifte administrasjonen. Endringen er ment å bidra til jeg som leder kan jobbe mer aktivt med det strategiske arbeidet på fellesområdene for sjømatnæringen, avslutter Ystmark.