Sjømat Norge har i over 10 år jobbet med å få til en standardisering av regelverket som gjelder utslipp fra landanlegg.

Oppklarende om utslipp fra havbruksanlegg

I møtet ble det fremlagt dokumentasjon på at utslipp ikke utgjør et problem og at det er forbedringspotensial for standardisering av regelverket

Publisert

Sjømat Norge gjennomførte et konstruktivt møte med Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) og Klima- og Miljødepartementet (KLD) om utslipp fra havbruksanlegg.

- Det var et nyttig og oppklarende møte angående status på regelverket knyttet til utslipp. Det er fremvist dokumentasjon fra flere fagmiljø som tilsier at utslipp av organisk materiale ikke utgjør et problem i forhold til overgjødsling, og den samme oppfatningen har også departementene, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Utgangspunkt for møtet var en sak DN hadde for to uker siden angående utslipp av organisk materiale fra små settefiskanlegg.

Sjømat Norge har i over 10 år jobbet med å få til en standardisering av regelverket som gjelder utslipp fra landanlegg. En av utfordringene i dag er dessuten at det ikke er en lik praktisering av regelverket. Sjømat Norge ønsker forutsigbare og standardiserte krav.

KLD erkjente i møtet at det er forbedringspotensial i forhold til standardisering av regelverket og enhetlig forvaltning og at det kan bli en enda bedre dialog mellom næring og forvaltning. Det ble også påpekt fra KLD og NFD at det ikke var behov for å skjerpe inn eller endre regelverket knyttet til utslipp i fra landanlegg. 

Positiv til tilsyn

DN artikkelen omhandlet utslipp fra små og eldre anlegg som har mindre krav til rensing.

- I dag er det strenge krav til rensing på de aller fleste anlegg. Næringen har et stort ansvar for å operere i henhold til kravene, og vi er positive til tilsyn da det alltid er et forbedringspotensial, sier nestleder i Sjømat Norge, Tor Anders Elvegård.

Les mer: Er Hardangerfjorden overgjødslet? (HI) 

- Næringen har tillatelse til punktutslipp. Det som er viktig er at disse utslippene ikke overbelaster miljøet. Så er det vår plikt at regelverket skal følges. Kravene fremover kommer til å bli stadig strengere, og vi ser samtidig en teknologiutvikling som tilsier stadig lavere utslipp. Næringen er utelukkende positive til et strengere regelverk. Vi er også positive til at det igangsettes en tilsynskampanje, sier Nordli.

Slam som ressurs

Statsrådene var opptatt av at havbruksnæringen må være en mest mulig sirkulær industri. Sjømat Norge pekte på at det allerede brukes mye slam til biogassproduksjon, og som gjødselressurs til salatproduksjon. I fremtiden må slam også bli en viktigere ressurs i produksjon av gjødsel og som substrat til produksjon av insekter i fiskefôr. 

Fra Sjømat Norge deltok Trude Nordli, Geir Ove Ystmark, Henrik Stenwig, Jon Arne Grøttum og Tor Anders Elvegård, leder av bransjegruppe havbruk.