Rapporten som fremlegges vil også gi en oversikt over historisk utvikling av arealbruk, produksjon og reguleringer de siste 20 årene.

Stiim lanserer rapport om bærekraftig bruk av arealet i fjordene

På Stiim Aqua Cluster og Norsk Industris nasjonale konferanse «AquaNext – ny havbruksteknologi» i Stavanger 14.-15. november, presenteres rapporten «Bærekraftig bruk av kystarealene i havbruk».

Publisert Sist oppdatert

Rapporten skal gi en analyse av hvordan bruk av areal til kystnær akvakultur kan bidra til bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrettsnæring.

I rapporten trekkes det blant annet frem at ulike virkemidler kan brukes for å øke produksjonen fra kystnært oppdrett: teknologi, drift og arealbruk. Dersom ett av disse virkemidlene endres, endres premissene for og relevansen av de to andre.

Økonomiprofessor Ragnar Tveterås ved Universitetet i Stavanger leder arbeidet med rapporten. Blant bidragsyterne er Grunde Bruland og Martin Bryde fra advokatfirmaet Wikborg Rein.

-En ond sirkel

Bryde forteller til Kyst.no at kortere tid i sjøen kan være et eksempel på en mulighet for å øke produksjonen. 

Martin H. Bryde, senioradvokat i Wikborg Rein er en av de som har vært bidragsyter på rapporten.

- Vi i Wikborg Rein har skrevet om de juridiske rammebetingelsene for arealbruk i kystnære strøk, og blant annet sett på de begrensningene som rammeverk og regelverk innebærer for å få effektiv utnyttelse av arealene til produksjon. En utfordring ligger for eksempel i regelverket for biosikkerhet for utsettsoner, der områdene skal være brakklagte. I praksis betyr det at alle selskap bør ha fire utsettsoner for å kunne utnytte MTB best mulig. 

Dette mener han gir en ond sirkel, fordi det da blir tett med anlegg. En annen utfordring han nevner, ligger i forvaltningen, der én sektormyndighet som sier nei kan stoppe en søknad selv om alle andre sektormyndigheter er positive.

Næring, forskning og forvaltning

Bryde påpeker også at sjøareal er et knapphetsgode. Det gjelder både kystnært og lengre til havs. 

- Interessen for areal i sjø er økende. Dels dreier spørsmålet om areal til havbruk seg om hvordan denne aktiviteten skal prioriteres fra samfunnets side sammenliknet med andre næringer og interesser. Dette er samfunnsspørsmål hvor havbruksnæringen må kjenne sin besøkelsestid. Jeg synes mange er flinke til å bidra positivt, men det er viktig å være bevisst på at dette er et evig løp hvor man hele tiden må være påskrudd og offensiv.

Dels sier han arealspørsmålet også handler om hvordan havbruksareal kan brukes mer effektivt. Det er særlig dette rapporten går inn på, og skal havbruksnæringen i Norge vokse, er det flere steder langs kysten det er avgjørende at arealbruken optimaliseres. 

- Jeg er betinget optimist. En viktig suksessfaktor for havbruksnæringen i Norge har vært samarbeidet mellom næring, forskning og forvaltning. Og klarer man å få til et godt samarbeid om forbedret arealbruk, så er det store muligheter. Men, jeg må si jeg er særlig bekymret for fragmenteringen i forvaltningen. Det blir interessant å se om Havbruksutvalget foreslår gode løsninger når det gjelder forvaltningen, påpeker han.

Presenteres på AquaNext

Rapporten vil også gi en oversikt over historisk utvikling av arealbruk, produksjon og reguleringer de siste 20 årene. Dette legger grunnlaget for en modellering av framtidig produksjon med ulike teknologier og rammebetingelser, der en ser på ulike alternativ.

«Bærekraftig bruk av kystarealene i havbruk» utarbeides på oppdrag av Stiim Aqua Cluster og finansiert av aktører innen havbruksnæringen.

Rapporten «Bærekraftig bruk av kystarealene i havbruk» presenteres på På Stiim Aqua Cluster og Norsk Industris nasjonale konferanse «AquaNext – ny havbruksteknologi» i Stavanger 14.-15. november.