Mons Alfred Paulsen i Advokatfirmaet Thommessen. Her under et arrangement i regi av Bergen Næringsråd der Havbruksutvalgets NOU ble diskutert.

Trafikklyssystemet evaluert - formålene er ikke oppnådd

- Tiden er overmoden for å revurdere trafikklyssystemet opp mot hovedformålene om forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst, skriver advokatene fra Thommessen i denne kronikken. De kommer her med en helt klar oppfordring til hva Nærings- og fiskeridepartementet bør gjøre med ordningen.

Trafikklyssystemet og dets formål

For å sikre forutsigbar og bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring, innførte myndighetene det såkalte "trafikklyssystemet". Systemet er basert på Havbruksmeldingen (2015), Meld. St.16 (2014-2015). Stortinget tilsluttet seg

Havbruksmeldingen (2015) ved Innst.361 S (2014–2015), med visse presiseringer. I innstillingen fra Stortingets næringskomite (Innst.361 S (2014-2015) punkt 2.2 om "Forutsigbarhet" fremgår:

"Komiteen mener det også for havbruksnæringen er avgjørende med forutsigbare rammevilkår. Komiteen viser til at det i lakseoppdrett går over to år fra planlegging til ferdig slaktet fisk, ofte lenger. En konkurransedyktig og levedyktig norsk havbruksnæring fordrer derfor at rammebetingelsene ligger fast over tid. Det gjelder blant annet områder som skatt, avgift, regelverk for drift [...]" 

Til nå er det gjennomført tre runder med regulering av havbruksbedriftenes selskapstillatelser. Etter en gjennomgang av tallene bak trafikklysreguleringene, er konklusjonen at alt det har gitt er marginal og dyrkjøpt vekst der produksjonskapasiteten er flyttet fra Vestlandet til Nord-Norge.

Trafikklyssystemet oppfyller ikke hovedformålene

Det er vårt syn at trafikklyssystemet ikke har levd opp til fastsatte hovedformål om å fremme forutsigbar og bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring. I stedet har systemet vist seg å være et verktøy for å tilføre enorme summer til statskassen – som ikke var formålet med innføringen. Den marginale veksten har kommet til en høy pris for aktørene i nord, mens havbruksbedriftene på Vestlandet har betalt med (i) redusert produksjon, (ii) reduserte kapasitet til å betjene langsiktige investeringer, (iii) reduserte muligheter til å gjøre nye investeringer og (iv) antatt verdifall for akvakulturtillatelsene. Hvordan denne utviklingen skal sette næringen bedre i stand til å utvikle en enda mer bærekraftig produksjon, er vanskelig å forstå.

Veien videre

Tiden er overmoden for å revurdere trafikklyssystemet opp mot hovedformålene om forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst. Det har gått snart to år siden den internasjonale evalueringskomiteens rapport uten at noe har skjedd – bortsett fra nye, røde lys på samme sviktende grunnlag. Med Havbruksutvalgets utredning har Nærings- og fiskeridepartementet fått nok en oppfordring om å rydde opp i rammebetingelsene for en av våre viktigste næringer. Det er ingen grunn til å vente med det mest nærliggende tiltaket: Slå av de røde lysene!.

Les hele kronikken til Advokatfirmaet Thommessen i siste utgave av Norsk Fiskeoppdrett, som nå er tilgjengelig under: