Anna Båtnes fra NTNU. Foto: Linn Therese Skår Hosteland

- Mer luselarver på innsiden av merder med skjørt

Anna Båtnes fra NTNU som også leder "Taskforce lakselus", forteller at de i flere forsøk ser mer luselarver på innsiden, enn på utsiden av merder med luseskjørt. - Vi er usikker på hva dette betyr, legger hun til.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Under FHF-konferansen "Forebygging og kontroll av lus" i Trondheim tirsdag presenterte Båtnes noen av de foreløpige resultatene fra feltforsøk de har gjennomført i Taskforce-programmet.

Så langt har de blant annet sett etter luselarver i groen, om det er mer av disse før eller etter notspyling, samt sett på tetthet av luselarver på de planktoniske stadiene per kubikk vann, i og utenfor merder med luseskjørt.

- Før vi starter opp undersøker vi lokalitetene ved å ta CTD profiler, der vi har med saltholdighet, temperatur med mer, for å få på plass hydrofien. Dette er viktig for å se hvor luselarvene er, sier hun.

For å finne ut dette har de tatt håvtrekk med  planktonhov fra syv meter og opp både inni og utenfor merden.

Når det gjelder resultatene om luselarvene sitter i groen er det klare resultater.

- Vi finner ingen indikasjoner på at larvene sitter fast i groen, heller ikke etter notvask. Det var ingen forskjeller i mengde larver før vask, under vask eller en dag etter vask.

Mer lus inni merden enn utenfor

Men når det gjelder mengde lakselus inni merder med skjørt kontra utenfor, har de noen interessante funn, ifølge Båtnes.

- Det vi ser en forskjell på er at det på innsiden av luseskjørtene er mer larver enn på utsiden. Disse skjørtene skal jo beskytte mot disse så vi er usikker på hva det betyr. Kanskje er det en periode det er slik.

Bakgrunnen for disse resultatene er feltforsøk hvor de tok månedlige prøver at luselarve-tetthet per kubikk på lokaliteter med og uten luseskjørt. De tok også her prøver før og etter notbytte.

- Vi hadde generelt lave konsnetrasjoner av luselarver i vannet i alle testene. Etter notvask i juli sammenlignet med de vi tok i juni, var tettheten av luselarver per kubikk noe høyere på innsiden av merden.

Mer groe - mer lus?

Forskerne ser også en liten tendens at en med mer groe har mer larver på innsiden av merden, og at man med lite groe ser mer luselarver på utsiden.

- Men som sagt er ikke dette forsøket ferdig, og vi må se det i sammenheng med andre parameter.

I et annet forsøk hvor de sammenlignet data fra tre merder, så de mindre lakselus i en av merdene med skjørt, under èn måling.

- Men på de fleste tidspunktene er det for det meste mer lakselus på innsiden av nota, foreutenom en måned på en lokalitet.

Men forskjellene i tetthet per kubikk både innen for og utenfor nota er veldig små.

- Vi er derfor usikker på om den er signifikant. Det har vært lite lakselus og har kanskje ikke vært den beste tiden å jobbe med det.