Advokat Grunde Bruland kunne tenke seg et eget Havbruksdirektorat for å sikre en mer lik forvaltning over hele landet. Foto av Fiskeridirektoratet: Wikipedia7David40226543. Foto av Grund Bruland: Wikborg Rein.

Ønsker seg et Havbruksdirektorat

aqKva: - Jeg mener det er av overordnet betydning å sørge for en enhetlig praksis over hele landet når det kommer til arealforvaltning og lokalitetstilgang. Advokat Grunde Bruland ønsker seg et «Havbruksdirektorat».

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Han er partner ved advokatkontoret Wikborg Reins Bergen-kontor og har særlig spesialisert seg på havbruksrett. På aqKva-konferansen snakker han om praksis rundt arealforvaltning og lokalitetstilgang stemmer med det eksisterende regelverk.

- For havbruksnæringen utgjør arealknapphet det viktigste hinderet for vekst sammen med begrensningen i antall konsesjoner. Mange selskaper har ubenyttet konsesjonskapasitet og kunne produsert mer fisk med bedre lokalitetstilgang. Det er derfor viktig å ha klart for seg hvilket regelverk som regulerer arealtilgangen, og om praksis er i samsvar med de forskrifter skal anvendes.

Advokat Grunde Bruland snakket på aqKva-konferansen om arealforvaltning og lokalitetstilgang. Foto: Therese Soltveit/Kyst.no.

Bruland mener det er av overordnet betydning å sørge for en enhetlig praksis over hele landet, og skape et forutberegnelig regelverk hvor det etter hans mening må lages klarere skiller mellom hvilket ansvar de ulike myndigheter skal ha.

- Vi kan ikke ha det slik at både fylkesmannens miljøvernavdeling, Mattilsynet, og den enkelte kommune skal vurdere  om  det  er riktig at en lokalitet etableres ut fra «overordnede bærekraftshensyn», sier advokaten.

Videre mener han det er på tide at Nærings- og fiskeridepartementet gjennomgår denne, etter hans oppfatning, viktige delen av havbruksforvaltningen og ser om regelverket kan forbedres og presiseres.

- Det aller beste hadde muligens vært om man hadde ett forvaltningsorgan ("Havbruksdirektorat") å forholde seg til, som i akvakultursaker forvaltet både Akvakulturloven, Matloven, forurensningsloven osv. på en enhetlig og forutberegnelig måte, sier han.

Grunde Bruland har også en kronikk i Norsk Fiskeoppdrett nr 1 om det samme temaet.