Gå til innhold
Annonse

To veterinærer mener PD-forvaltningen må endres. Mattilsynet innrømmer at de ikke er fornøyd med dagens situasjon.

Annonse

I en artikkel nylig publisert i Norsk veterinærtidsskrift, kom forfatterne med en klar anbefaling til en ny PD-strategi.

Artikkelforfatterne mener en ny strategi mot laksesykdommen bl.a. bør bygge på omfattende vaksinering.

Elisabeth Wilmann i Mattilsynet sier til Kyst.no at de deler selvsagt ønske om å arbeide for å begrense antallet PD-tilfeller i hele landet.

- Dette er også målet med det arbeidet som er gjort de senere årene. Selv om det kan se ut som det i 2018 er en bedring i situasjonen er vi ikke i mål, slår Wilmann fast.

Ført til strenge krav

Artikkelen til Norsk Væterinertidsskrift baserer seg på data som er innhentet i tidsrommet 2016 – 2017.  Hun understreker at vurderinger av funn og de drøftingene som ligger til grunn for konklusjonene om behov for ny PD-strategi bygger på dette datamaterialet, samt det regelverket og den forvaltningsstrategien som fulgte av den gamle PD-forskriften fra 2012.

- I etterkant er det fastsatt ny PD-forskrift, og forvaltningsstrategien er endret som følge av dette, legger Wilmann til.

For områdene som er omtalt i artikkelen (områdene nord for Buholmråsa fyr generelt og lokaliteter i Nærøy-Vikna-området spesielt) har ny forvaltningsstrategi resultert i opprettelse av eget kontrollområde med strenge krav til flytting av fisk, brønnbåtrafikk og samordnet brakklegging av så vel infiserte lokaliteter som hele utsettingsområder. Hun forteller at det i tillegg på frivillig basis er gjennomført systematisk vaksinering av all fisk som er utsatt i området etter anbefaling fra Mattilsynet.
 
- Den endrede strategien har resultert i at det nå ikke er påvist PD i området nord for Buholmråsa fyr etter februar 2018, sier hun fornøyd.

- Dagens metodikk bedre

Artikkelen i Norsk væterinertidsskrift trekker også frem behovet for endringer i metodikken for framtidig overvåking av SAV2. Forfatterne mener en overgang til serologiske analyser bør erstatte dagens screening med bruk av QRT-PCR-analyser.

- Til dette er å si at dagens overvåkingsregime er fastsatt i tett samarbeid med Veterinærinstiuttet, og at dagens metodikk er valgt som følge av at den anses som bedre egnet til å oppdage forekomst av PD-virus i en smittet populasjon før utbrudd av klinisk sykdom enn det serologiske undersøkelser er.  Videre vil de erfaringene som er gjort med dagens overvåkingsregime, bli evaluert i løpet av nærmeste framtid med sikte på  både forenklinger og forbedringer av så vel prøveuttak som analyserutiner, sier Wilmann avslutningsvis.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse