Gå til innhold
Annonse

Et økonomisk godt år for oppdretterne av laks og regnbueørret i 2018

Utvikling i samlet ordinært resultat før skatt. Tall i milliarder kroner i 2018 verdi. Foto: Fiskeridirektoratet
Utvikling i samlet ordinært resultat før skatt. Tall i milliarder kroner i 2018 verdi. Foto: Fiskeridirektoratet

Dette er hovedkonklusjonen i de foreløpige resultatene fra Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for 2018. Høye priser er årsaken til det økonomisk gode resultatet, samtidig som kostnadsveksten vi har sett over en årrekke har flatet ut fra 2017 til 2018.

Annonse

Fiskeridirektoratets beregninger viser at produsentene av laks og regnbueørret (settefisk- og matfiskproduksjon) oppnådde et samlet ordinært resultat før skatt i 2018 på 26,7 milliarder kroner. Fordelt utgjorde det 26,2 milliarder kroner for selskapene med matfiskproduksjon, mens tilsvarende tall var 0,5 milliarder kroner for selskapene med settefiskproduksjon.

Beregningene viser at samlet ordinært resultat før skatt har vært høyt siden 2016. Videre viser våre beregninger, om en justerer for inflasjon, at samlet ordinært resultat er nedadgående.

Driftsmargin

Det var en nedgang i gjennomsnittlig driftsmargin fra 33,9 prosent i 2017 til 32,8 prosent i 2018 for selskapene med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret. Til tross for denne nedgangen er driftsmarginen fortsatt høy.

I settefiskproduksjonen av laks og regnbueørret finner vi en betydelige lavere driftsmargin enn i matfiskproduksjonen av laks og regnbueørret. Våre foreløpige beregninger viser imidlertid en økning i gjennomsnittlig driftsmargin fra 9,5 prosent i 2017 til 12,7 prosent i 2018 i dette produksjonsleddet.

Matfiskproduksjon. Salgspris pr. kg slaktet fisk

Gjennomsnittlig salgspris pr. kg var også høy i 2018. Prismessig er situasjonen i 2018 mye lik 2016 og 2017.

Gjennomsnittlig salgspris pr. kg solgt laks var kr 51,36 i 2018 mot kr 50,51 i 2017, mens gjennomsnittlig salgspris pr. kg solgt regnbueørret var kr 44,91 i 2018 mot kr 47,50 i 2017.

Matfiskproduksjon. Produksjonskostnad pr. kg

Resultatene fra lønnsomhetsundersøkelsen viser at produksjonskostnadene har vært økende over flere år. I 2018 har denne trenden stagnert. Gjennomsnittlig produksjonskostnad pr. kg var så å si uendret fra 2017 til 2018. Gjennomsnittlig produksjonskostnad pr. kg var kr 30,64 i 2018 mot kr 30,74 i 2017.

Gjennomsnittlig produksjonskostnad pr. kg var på sitt laveste i 2005. Da var gjennom­snittlig produksjonskostnad pr. kg kr 18,18 (i 2018-kroneverdi).

Kostnadene til fôr er den desidert største kostnadsposten ved produksjon av laks og regnbueørret og utgjør 39,9 prosent av de totale produksjonskostnadene i 2018.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse