Gå til innhold
Illustrasjon «Pipefarm». Foto: Lerøy Seafood Group ASA
Illustrasjon «Pipefarm». Foto: Lerøy Seafood Group ASA

Våren 2016 søkte Lerøy Seafood om ni tillatelser og en MTB på 7020 tonn, for å utvikle konseptet Pipefarm. Nå har direktoratet valgt å gå videre med søknaden, for tildeling av én tillatelse med en MTB på 450 tonn.

Pipefarm-konstruksjonen består av tre seksjoner, hvor produksjon av fisk skjer i den midterste. Denne seksjonen rommer 3000 kubikk. I søknaden kommer det frem at det er planlagt å legge to slike rør parallelt ved siden av hverandre, for et totalt produksjonsvolum på 6000 kubikk. På denne måten kan man benytte seg av felles fagverk/stivere, og spare både kostnader og materialbruk.

Lerøys 91% eide datterselskap, Preline Fishfarming Systems AS, eier rettighetene til teknologien i prosjektet. De har i samarbeid med Lerøy Vest bygget en fullskala pilot, kalt Preline, som ble bygget i 2014. Konstruksjonen har et totalt indre volum på 2000 kubikk (alle tre seksjonene), og tilsvarer 50 % av størrelsen til Pipefarm.

Ingen grunn for mer enn én enhet

Opprinnelig ønsket Lerøy å utvikle og teste Pipefarm på tre ulike lokalitetstyper, skjermede fjordlokaliteter, åpent kystfarvann og arktiske strøk. De ni omsøkte tillatelsene skulle da fordeles jevnt mellom lokalitetstypene, og på grunn av ulik eksponeringsgrad for miljølaster, var enhetene ikke identiske.

Fiskeridirektoratet skriver i sin begrunnelse at de mener én Pipefarm-konstruksjon bør kunne dimensjoneres for å tåle miljøkreftene på de tre ulike lokalitetene, og at de derfor ikke ser noen grunn til at det skal bygges mer enn én versjon av Pipefarm. Fra et teknologisk ståsted finnes det derfor ikke grunn for å tildele utviklingstillatelser for å realisere flere produksjonsenheter.

Fra økonomisk ståsted vil det ifølge beregningene koste 77,6 millioner kroner – 91,4 millioner kroner å realisere to enheter på én lokalitet. Ved å bygge bare én enhet, vil kostnadsbildet være på 50-60 millioner kroner-

Fiskeridirektoratet skriver at kostnadene blir satt opp mot den verdien en eventuell konvertering av utviklingstillatelsene vil representerer for Lerøy, og etter vurderingen ser de det kun «nødvendig» å tildele én tillatelse på 450 tonn maksimalt tillatt biomasse.

- Dette vil være tilstrekkelig for å utvikle den aktuelle teknologien i konseptet og foreta en utprøving av denne i kommersiell skala.

Vedtaket kan påklages.

Har du en sak du
vil tipse oss om?